Pitla Storia bibia/N3

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Pitla Storia bibia
Maria va a crì si parënta Lisabeta

Maria va a crì si parënta Lisabeta

Te chëi dis ie Maria piëda via y ie jita cun prëscia a crì si parënta Lisabeta te n pitl luech di monc de Giuda. La ie ruveda te cësa y à saludà Lisabeta. Canche Lisabeta à audì l salut, iela deventeda plëina de Spirt sant y à svaià adaut: "Tu ies benedida tra l'ëiles y benedì ie l frut de ti corp! Da ulà ca me suzedela pa, che vën da mé l'oma de mi Seniëur?"

Maria à dit: "Mi ana stima la grandëza dl Seniëur y mi Spirt à legrëza te Idie, mi Salvator. Pervia che ël se à ndenià de dé na udleda al'umiltà de si fancela. Eco da śën mpo me tlamerà beata duta la generazions."

Maria ie stata prësciapuech trëi mënsc pra Lisabeta. Po' iela dat ëuta a cësa.

Lisabeta à giapà n fi, sche l angiul i ova anunzià. Zacaria y Lisabeta ova legrëza y i à metù inuem Giuani, sche l angiul ova cumandà.

L mut Giuani chersciova y fova ghert nce de spirt. Ël se n ie jit tl desert i ie restà iló nfina n chël di, che ël dova se dé da cunëscer publicamënter al popul d'Israel.