Pitla Storia bibia/N1

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Pitla Storia bibia
L angiul Gabriel anunzieia la nascita de san Giuani

Sui monc de Giuda vivovel te na pitla zità n preve, che ova inuem Zacaria. Si fëna se tlamova Lisabeta. Dui doi fova giusć dant a Idie y vivova te duc i cumandamënc dl Seniëur tan bën, che deguni i pudova i tré dant velch. Ma ëi n'ova degun mutons y fova bele vedli. De chësc ovi na gran crëusc.

Segondo l ordine ti ala tucà inò a Zacaria de servì tl templ. Ël ie jit ite tl templ, s'à fat daujin d'autere a mëter su l ncëns. L popul aspitova dedora y fajova urazion. Śën iel cumparì a Zacaria n angiul sula pert da man drëta d'autere. Zacaria se à sperdù a udëi l angiul. Ma l angiul à po' dit ad ël:

"No te temëi Zacaria! Ti urazion ie stata jaudida. Lisabeta, ti fëna, giaperà n fi; a chël dësses ti mëter inuem Giuani. Tu avres legrëza, pervia che l sarà grand dant a Idie. Ël ne buverà no vin no autra buvanda sterscia. Bele dant si nascita saral plën de Spirt sant. Ël cunvertirà truep fions d'Israel al Seniëur, a Chël Bel Die, y jirà danora ad ël per i preparé n popul perfet."

Po' ie sparì l angiul y Zacaria se n ie jit a cësa.

"Scialdi po' la cuntinua urazion dl giust."