Pitla Storia bibia/20

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Pitla Storia bibia
Giacobe va tl Egit

20:Giacobe va tl Egit.


Canche i fredesc ie ruvei a cësa, ai svaià ncontra al pere: "Ujep, ti fi, vif y ie patron sëura dut l'Egit." Giacobe ne i cherdova nia. Po' i ai cuntà dut cant y ti à mustrà la calesses dl rë y la roba, che l ti ova dunà. Śën disc Giacobe: "Basta che mi fi Ujep viv mo! Ie ue mo jì a l udëi, dant che more." Y Giacobe se n ie pià via cun dut chël, che l ova.

Giuda ie jit danora y à nunzià a Ujep, che vën l pere. Debota ie Ujep furnà a ncontra al pere. Canche Ujep à udù si pere, iel sautà ora de cales, l à pià ntëur l col y bradlova adaut dala legrëza. Ma l pere à dit a Ujep: Śën uei gën murì, jache é mo pudù udëi ti mus." Ujep ti à po' dat a si pere l paisc de Ghessen per sté iló. Chësc paisc fova rich de pastures. Ujep ti manteniva nce de dut, chël che i adurvova.

Canche Giacobe ie po' stat mort, bradlova Ujep do si pere y l à plurà giut alalongia. Ujep ie po' mo vivù truep ani tl Egit, po' iel ënghe mort.

"Beati ie i morc, che mor tl Seniëur."