Pitla Storia bibia/19

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Pitla Storia bibia
Ujep mët mo n iede si fredesc a prova y se dà da cunëscer

19. Ujep mët mo n iede si fredesc a prova y se dà da cunëscer.


Ujep ulova udëi sce si fredesc s'ova cunvertì. Davia de chël dijel do marënda a si gran fant: "Mplenësc si sac cun blava y mët i grosc a uniun te si sac! Tl sach dl plu jëun mët nce ite mi copa d'arjënt." Nsci al fat y si fredesc se n ie inò jic. Canche i fova dedora da zità, à dit Ujep a si gran fant: "Vai do a chisc uemes y dì: Ciuldì ëis rubà la copa de mi Seniëur? Tlo n ëis fat na granda!"

L gran fant à abinà i fredesc y à dit ad ëi, sche Ujep i ova cumandà. Ëi à respundù: "Cie? Nëus don avëi rubà ora de cësa de ti Seniëur arjënt or! Pra chël, che vën giateda la copa, chël dëssa murì y nëus duc ulon vester ti fanc!" L gran fant d'Ujep à crì ora i sac y ie ruvà pra la copa tl sach de Beniamin. Dal gran spavënt à i fredesc śën zarà si guanc y ie dac ëuta te zità.

Canche ie ruvei pra Ujep, se ai duc canc jenudlà ju dant ad ël via per tiera. Ujep à po' dit ad ëi: "Ciuldì ëis fat chësc" Giuda à po' respundù: "Idie à castigà n nëus n delit, davia de chël se n suzedel na tela. Cëla nëus duc ulon vester ti fanc!" Ujep à respundù: "Chël che à rubà mi copa, dëssa vester mi fant. Vo autri jivene da vosc pere!"

Śën ie po' unì Giuda plu daujin y à dit: "Ie é dit de sté bon per l mut. Sce dajon ëuta zënza de ël, po' bën, po' metonse bën l pere sot tiera dala gran mueia. Per chësc uei ie sté tlo a te servì mpo de Beniamin. Ma lascia jì l mut a cësa cun si fredesc." Śën ne ie plu Ujep sta bon de se tenì. L ie rumpì ora cul bradlé y à dit: "Ie son Ujep! Viv pa mo mi pere?" Dala gran sperduda ne fova si fredesc boni de dì na parola. Ma Ujep à rujenà drët da amich cun ëi y à dit: "Unide ca da mé! Ie son Ujep, vosc fra, che vo ais vendù a tei dl Egit. No ve temëde! Idie à ulù, che ie ruve iló y che i me mëte su a cumandé sëura dut l'Egit. ù Jide debota da mi pere y menële ca tlo da mé! Ie ne l mantëni, pervia che l tëmp dala fam durerà mo cin ani." Śën à po' Ujep abracià Beniamin y bradlova. Po' àl bussà duc canc si fredesc y bradlova. Śën permò s'à si fredesc nfidà a rujené cun ël. Ujep ti à dat pea a si fredesc calesses y ti à donà truepa cosses. Dant che i pëie via, ti àl po' mo dit: "Ne ve zanchëde pa sun streda!"