Pitla Storia bibia/13

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Pitla Storia bibia
Ujep vën vendù da si fredesc
165711Pitla Storia bibia — Ujep vën vendù da si fredesc

Ujep vën vendù da si fredesc.


I fredesc d'Ujep ova menà n iede i pastrëces a Sichem, scialdi dalonc dala cësa de si pere. L pere à po' dit a Ujep: "Va y cëla, coche la ti va a ti fredesc y a si pastrëces!" – Ujep fej bel a sënn y va. Canche si fredesc l à udù unian da lonc caprò, dijovi un al auter: "Cëla, chël che semieia vën ël! Mazonsel y dijon al pere: n tier salvere l à zarà y se l à maià su."

Canche Ujep ie ruvà pra si fredesc, ti à chisc debota trat ora l guant de plu culëures y à scirmà Ujep te na zisterna. Po' s'à i fredesc sentà ju a maië. Ntan che i maiova, vëiji unian marcadënc fulestieres adalerch, che jiva tl Egit Chisc ova camei pra d'ëi che purtova d'uni sort de roba.

Śën disc Giuda a si fredsc: "Cie nes jovel pa, se mazon nosc fra? Miec fossel l vënder, acioche n'ons colpa de si sanc; l ie mpo nosc fra."

I fredesc i dà rejon a Giuda y à trat ora Ujep. Ël svaiova: "Na bestia salvera à zarà mi pitl Ujep y se l à maià su!" Y Giacobe bradlova si mut śën zënza lascé do.