Pitla Storia bibia/12

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Pitla Storia bibia
jep vën udià da si fredesc

Ujep vën udià da si fredesc.


Cul tëmp à Chël Bel Die nce dat a Isach n fi. Chësc ova inuem Giacobe. Giacobe po' à giapà dodesc fions. Chël dan l ultim ova inuem Ujep. A chësc ti ulova si pere Giacobe l plu bon, y i ova lascià fé n guant cun roba de plu culëures. Canche Ujep ova sëidesc ani, vardovel cun si plu vedli fredesc i pastrëces de si pere. Canche l à udù, che si fredesc fajova zeche de burt, iel jit da si pere a i acusé. Per chësta gauja i purtova si fredesc odio a Ujep y ne ti dajova plu na bona parola.

La ie ënghe suzeduda, che Ujep s'à semià n iede zeche de straurdiner. Ël à dit a si fredesc: "Audide ma, cie che m'é semià! L me univa dant, sche ciulessan manes te ciamp. Mi mana s'nderzova su y stajova mpo. Vosta manes alincontra se nchinova a tiera dan la mia."

Po' à respundù si fredesc: "Ues tu forsci deventé nosc rë?" Y śën l nvidiovi mo plu y ti purtova mo n majer odio.