Pitla Storia bibia/11

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Pitla Storia bibia
Abram uel sacrifiché si fi Isach

Abram uel sacrifiché si fi Isach.


Canche Abram fova 100 ani vedl, àl giatà n fi. L i à metù inuem Isach y ti à dat otodì do la zircunzijion.

Canche chësc mut ie deventà majer, à Idie metù Abram a prova. De nuet ti àl dit: "Abram, tue ti fi sëul, che tu es gën, ti mut Isach, y va limpea sul mont de Moria y iló brujel per sacrifize." Da duman abenëura ie levà Abram y à sfendù la lënia per fé chësc sacrifize. La lënia po' ti àl metù a si fi Isach sula sciables. Ël nstës purtova na ola cul fuech y l curtel te la man.

Sun streda dijova po' Isach: "Mi pere!" – Abram à respundù:

"Cie ues, mi fi?" – Isach à po' dit: "Cëla tlo iel fuech y lënia, ma ulà i é pa l tier, che dëssa unì mazà per sacrifize?"

Abram à respundù: "Dl tier per l sacrifize se tol pa bën Chël Bel Die festide."

Nscila jivi deberieda su sul mont. Canche i ie ruei su sul mont, à Abram fat n autere, à metù lënia lessù; śën al lià si fi Isach y l à metù su sëura la lënia via. Po' al pià tl curtel, à stendù ora la man a mazé si fi per sacrifize. Śën sveia te n iede n angiul dal ciel y disc: "Tën ite, Abram, y ne ti fé nia de mel a ti mut! Śën cunësci, che tu tëmes Idie y che tu ne n'ësses nianca sparanià ti unich fi per amor de Die."

Abram à śën auzà i uedli y à udù dlongia n bagot ntravaià cui corni te na siena. Abram à po' tëut ca chësc bagot y l à mazà; po' l al brujà per sacrifize mpo de si mut. Da neuf à śën cherdà l'angiul de Die dal ciel y à dit: "Nscila disc Chël Bel Die: Jache tu es fat chësc y ne n'es sparanià ti unich fi, uei ie te benedì y multipliché ti descendënc sche la stëiles dl ciel. Y te un de ti descendënc sarà benedides duta la nazions dla tiera."

Po' se n ie Abram cun si fi inò dat ëuta a cësa.

"Chël Bel Die à tan amà l mond, che l à dat via si fi."