Pitla Storia bibia/10

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Pitla Storia bibia
Idie tlama Abram.
165708Pitla Storia bibia — Idie tlama Abram.

Idie tlama Abram.


I descendënc de Noé s'aumentova for plu y plu. Ma nce i picëi se multiplicova, drë sche dan l deluvio. I uomini ne cunesciova nia plu Chël Bel Die. Ëi adurova la creatures mpo dl Creator, anzi nce imagines de lën, de sas y de mitel.

Da chëi tëmps vivovel a Ur dla Caldea n uem devot y giust, che ova inuem Abram. A chësc à po' dit Idie: "Vatene demez da ti patria, da ti parentela y va tl luech, che ie te mustreré. Ie te ue fé pere de na gran nazion y te benedì.

Abram à cherdù a Chël Bel Die y ie jit tl luech de Canaan. Iló ti ie cumparì Chël Bel Die y ti à dit: "Cëla, chësta tiera, chësc luech tlo sons per ti dé a ti descendënc." La tiera de Canaan se tlamova da ntlëuta nca la tiera "promessa" o la tiera "mpermetuda", pervia che Idie ova mpermetù chësta tiera a Abram y a si descendënc.

Plu tert ie Chël Bel Die inò n iede cumparì a Abram y ti à dit: "Tra mé y té feji mi pato: Ie saron cun té y cun ti descendënc. Ma vo messëis servì a mi, che son vosc Die! Y per sëni de chësc pato dëssa uni pitl mut, canche l ie otodì vedl, giapé la zircunzijion."

Abram ova bele ntlëuta 99 ani y ne n'ova nianca un fi no. Po' à dit Chël Bel Die a Abram: "Canche sarà l'ann ca, avrà Sara, ti fëna, n fi."