Page:PL Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. T. 1.djvu/297

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has not been proofread.


pamiętny częstym pobytem Adama Miekiewi.. eza w jego latach mlodocianyeh. Boldegi. w pryw. w pow. I'o:-<imi:-<ki 111 , o 18 w. od Ros:-;ien. Iłohleraa, IUkn PI'7.Y {Ijl'ill DwillY 7.,wh. do BaHykn 7. fortoea, JJyament, HiiualHiiur!e, Dynamind. ]'odeza nawig'il,(.,yi z:ttrzy wuje się tu kilkascL okrętÓw dhL 111'7.Y.l*:eialoellHm(lw, przed!!tmviouia pasporLÓw it po ('.7.ęuii dla han- dlu. Nal07.Y do prywatuyeh dÓhl' Aalmkon lub Bergshof. W poLlin B. Idy t. n. sL dr. żel. ryskiej. Iłolderan, I'Z., oh. Alt. "Bolech. Bolko. Boi, sk'c'eone fonIII' imienia Ho- lf'slaw, stan(!wh źr,tlłtJs!c.w nazw taki'eh jak Bole- l'howiee, Rolk,w, BOJ{,W, UoJeszyn i t. p. Bolechów, miasto krÓlewl:4kio w pow. Do- lina, lcży ml.d rzcczką Sukiel, dopływem Swi- ey, przy gościllCu r7.ądowym tak zwanym głÓwnym karpaekim, idącym od miasta Białcj na graniey Szląska wzdłuż podnÓża Karpat aż ,lo granicy Bukowiny. :Miasto to ]cży już rod gÓl' podnóża karpackiego; w najbliższej okoliey już zaczynają się prawdziwc góry. B. jcst stacY:1 dr. zel. Areyks. _.lbrechta, między Morszynem a Doliną, o 99 kilom. ode Lwowa. L'uwierzchni zajmuje to miasto 27Łi hektarów, lila 3704 mk., z tych 725 obrządku rz. kat., 1!J6 gr. kat., 69 akat. i 271 ,i izr. Stan czynny majątku wynosi 175,000 złr., dochód w 1878 roku 17,097 złr. 94 et. Obiedwie parafie ma w miejscu. Rzymsko-katol. par., należąca do dekanaLu dolińskiego, została założoną w 1699 l'oku przez Mikołaja Gidzińskiego; kościół mu- rowany poświęcony został w 1838 roku. Do tej parafii nalezą: Bolechów ruski, Bubni13ze, Brzoza, CisÓw, Cerkowna, Czołhany. Dołhe. Dołżka, Gorynia, Hoszów, HuziejÓw, Jakubów, Kniaziołuka, Lisowiee, Morszyn, N eubabylon, rochp,rsdorf Polanica z JammersLhalem, Pod- bcreż Roztoczki, Salamonowa górka, Słoboda, Stańkowce, Tiapcze, vVitwica, Wołoska wieś. Ogólna liczbd. w tej parafii: lmLo]ików 2013, akatol. 912, izraelitÓw 3723. V całej para- fii jest 13 szkÓł, i to jedna :-;zkola główna chłopców, jedna szkoła trywialna dziewcząt, 7 szkół trywialnych wiejskich i 4 szkoły pa- mfialne. Parafia gr. kat., należąca do dekana- tu bolechowskiego, obejmuje: Bolechów miasto, Bolechów ruski, VV ołoską, wieś i Dołżkę; ra- /161m liczy ta par. 2801 dusz. Bolechów posiada szkołę etatową męską, 4-klasową, żel1sk'1 2-kla- sową, i szkołę wyznaniową izraelską, 3-klasow1l, Bo ma rządową, warzelnię soli. 'Warzelnia ta w ciągu lat od 1866 do 1870 dostarczaht ro- cznie między 582.547 do 646.937 sześciennych stóp soli warzonki; obliczając na wagę dostar- ezyła ta warzelnia w 1870 roku soli kuchennej 103.144 e.; sól bydlęc,'l, zaprzestano produkować zupełnie od 1869 roku. Istnieje takZe w B. olejarn lit i gal'barnie. Bolechów jest. siedzi- b11l c. kl'. dyrekeyi lasi,w i dóbr pal1stwowyeh, IIstanowiunej na skutek Il<Lj wyzszego postano- wionin. z dnia 23 marca 1873. :Miasto to pa- miętne just uap,tdami Hrogierui sławnego w gó- I'ach Opl'YS7.k<t DuboHza. Handlowe to lUko po- niosło w 1848 prlle7. pozar wiclldu !<tl'aty. ,V pobliżu istniała dawniej kolonia żydowska pod nazwiskicm "Nowy lbbylon," kt.ó'q ce- Harll Jówf [[ w celu przYllwyezajenia żydów do rolnietwa, kazał zalozy6; lee7., gdy ni do t.ego zatrudnienia mało chęci okallywali, nastąpi lo iell wydalenie, a natomiast osadzenie pracowitych przybyszów l1iull1ieekieh. O tnt.ejszyeh wa- rzeln iaeh i solankaeh pi:-;ali: Itcssig Ign. J., "Dis- sertat.io inang. medica, sistens hrovcIll exposi- tioncll1 aq uanun minemliulll regni Galieiae. Vindob. 1827 r." Tormiiewicz. J., "AnalYHc der Drohobyczer, Boleehowcr, un,t sI, Iroloiolel'- Salllsoolcl1-Muttel'hLllg'en. Bllehner's ReperL f. die Phanu. 1830 r." "W yeiąg z rozbiol'll ehc- mieznego wywarl)V sUI'owiey drohubyekiej, staroloiolskiej i bo]eehowskiej," Gazeta 1 wow- ska 1831. Nr. 21. "Wiadomość o źródlach mineralnych w Galieyi," ]{;tlendarz lwowski 1845 r. Doleclu)w I'llski i Dolska Wola, wieś 1'7.'11- dowa, pow. Dolina, o 1 kilometr od Joleehow;L miasta oddalona. Pl'zestrzcni OhZ:Ll' dworski posiada roli ornej 1, łąk i ogrodÓw 2, pal:4Lw. 1, lasu 1294; posiadłość mniejsza roli ornej 1042, łąk i ogrodów 1217, pastwisk 807, lasll 62 m. Ludność rzym. kat. 115, gr. kat. 1194, izraeli- tów 96: razem 1405. Nalczy do OblldwlI parafij w Dolinie. Dolechów, nicm. Bulultau, w, pow. olaw- ski, słynie z gospodarstwa przelllysłl:lweg-o. Bolechowce, Bolecltowice, Bołoc1wwce, także Neudorj, wieś, pow. drohobycki, o milę na wschód od Drohobycza oddalona, nad potokiem Slonica, który pod Drohobyczem wpada do Tyśmienicy, przy dr. żel. dniestrzańskiej, mię- dzy Drohobyczem a Gajami wyznemi. Okolica leśna i bagnista. Przestrzeń posiadłoci wię- kszej: roli ornej 23, łąk i ogrodów 66, pastwisk 3, lasu 403 m.; posiadłość mniejsza roli ornej 1923, łąk i ogrodów 1167, pastwisk 433 m. Ludnoci rzym. kat. 27, gr. kat. 875, iIIracli- tów 206: razem 11 08. Należy do rzym. kat. parafii w Drohobyczu, gr. kat. parafią ma wmiejscu, do której należą: Raniowiec z Młyn- kami harasym, rwemi; cała parafia należąca do dekanatu drohobyckiego dyecczyi przemyskiej liczy 1314 dusz. Posiada szkołę etatową i ka- sę pożyczkową z kapitałom zakładowym 456 złr.; należy do dóbr kameralnych. Iłolechowice, wś, pow. kielecki, gm. Ko- rzccko, par. Chęciny. Szkoła wiejska. Bolechowice, wś, pow. krakowski, na sa- mej granicy Królestwa Polskiego, w pięknej