Page:PL Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. T. 1.djvu/298

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has not been proofread.


okolicy, o 12 kilom. od Krakowa. a. 2 kil. od I 1J(lIt'jcil, ./Julc/c?, jez. w po'. 1I0w"..I"';,:an- HL dr. żel. ces. .Ferdynanda. w Zabierzowie. drowskim, guu. kow., blezy "iI: z jez. ie':riża. Og'ólncj powierzchni 1200 m.; ludności 780 i Strusty. a 100 domów; gleba. czarn07.iOlll z mamutową Bole.in)", niem. BulleinclI, w H , pow. ostrÓdzki. glinli:ą. Posiada kościół parafialny, który po- st. poczt. WitramoVo. dług' po(lania w r. 1393 miał uyć wybudowa- Bołellutv, ob. Bolz'tnów. nym. Wieś ta byb biskllpiit i pierwo- 1J0lellcin, wś, pow. chrzanowsk i. pal'. Plaza, tnie, tak jak wszystkie wsie teraz do pa- o 10 kil. od Chrzanowa, ma rozl. ] l-l-.llll.. rafii bolechowickiej należące, należała do pa- wtem 522 m. roli ornej; 58 dm., ans mk.; rafii modlnickiej; kościół zaś teraźniejszy był lezy blisko drogi krajowej z Krakowa d.. kaplicą prywatną biskupią. Kościół piękny Chełmka, śród pagÓrków, gleba żytnia mo- w f<tyln g'otyckim, tak zewnątrz jak wewnątz dzajna. bardzo dobrze utrzymany, ma piękny ołtarz BolelIcin, ou. Bulg<Jin. z obrazem Pana Jezusa Ukrzyżowanego, rów- 1J01eil, wś, pow. kra,kowi:>ki, par. RaeilwJ'o- niez przyrządy kościelne z dawnych czasów wice, o 11 kil. od Krakowa. p'Jchodzące i pięknie zachowane. Dziekan "V oj- lJoleścice, OUt Buleszczycc. dech CiszYlIski, probos:wz bolechowicki, zmarły Iłolesław, wś i os. fabr., pow. olku:-;ki, g'lI1. 1872 r., zapisał na zewnGtrzne upiększenie ko- i par. t. n. Lcży przy drodze bitej, id<l."cj 0,1 śeiola. przeszło 5000 złr., za które staraniem .ę(:,lzina przcz Dąurowę i Stl'zemieszyce (st. dr. obecnego proboszcza Yalenteg'o Skiminy wy- żel. w. w.) do Olkui:>za. Odl. od Olkusza, 7 w. stawiono ehór kamienny w stylu gotyckim Istnieją tu kopalnie galmanu i błyszczu 010- jako też organy i ambonę nową; pamięć księ- wianego, należące do sukcesorów.' crzeg l ) dza Cisz)'ńskiego parafianie pomnikiem w ko- Kramsty. V 187B r. dialają tu dwie ma- ścicIe uwiecznili. W gminie bolechowickiej jest szyny, odprowadzające WHelę, jedna, dl:t doby- takzo szpital, którego fnndacya sięga podobno wania rudy i jedna do przepłukiwania; wszy- 17 wicku a ma bYli dziełem jedneg'o z pl'obo- stkie silą pary. Dobywają l'ocznie do 120,000 8ZCZÓW. Wieś B. w 1792 przestała być bi- cent. rudy dającej 12 % do 26 "/". Pl'lygotowa- f<kupią i }Jrzcszła na własnoŚ< rządową; osta- ny do przetopieni,;, galman wypr<',wiano do hut tnim biskupem tu mieszkającym był W 0- cynkowych we wsiadl: Zag'ól'zc i Hosuowiee ronicz k,óry tu pisał swoje sielanki. Od 11.3,- w pow. bGdzińskim, tudzież do Prui:>. "V ł873 r. <lu nabył tę wicś były pułkownik artyleryi dobyto 75,000 korcy galmanu i błyi:>zCZU 010- wojsk polsko Bochenek, od niego Gołemberski; wianego, wartości 165,400 rs. Dobywanie to obecny dziedzic Stanisław Ozcgali:>ki. Do B. zatrudnia około 600 ludzi. l'rócz tego istnieje należ[ przysiołki 'Wola i Zielona. Jcst w B. wB. gorzelnia i browar. B. posiada kociÓl szkoła l-klasowa. Dekana,t bolcchowicki dye- paraJ. mnr., przerobiony 'I. kaplicy, ktc:ll>ą tu eczyi krakowskiej obejmuje 10 parafij: B., wzniósł w 1627 r. .Marpn Ohełmski, chol'ązy Czulice, Giebułtów, Górkę kocielecką, :Modlni- krakowski. Ud 1798 7-ostał parafialnym. Znaj- eę "Yielką, :h[ogiłę, Pleszów, Raciborowiee, duje się tu jec;zcw i:>zkola gminna i urząd g'min- Ruszczę i Zielonki; wiernych liczy 20990. n1'. W 1827 r. H. liezył 42 um. i 467 111k.; l'ar. katoL 13. liczy wiernych 3800 a obejmuje obecnie ludność potroila się przynajmniej i wś wsie B., Brzezie szlacheckie, Brzezie narodowe, przyurala eharaktcr fabrycznego mia8teczka. arniowice, Kobylany, Ujazd, 'Vięckowice, Pal'. H. dek. ollmskiego liczy :J652 dnsz. Zclków. Gmina H. naleŻY do s. gm. ol.'. l w Ul. Olku- Bolechowice, ob. Boleclwll'Ce. SZli, i:>L p. w t:awkowie, ma. trzy kopalnie Boleehówko, wicś, pow. poznali.ski; 9 um.; gahnn.nll, g'ol'zdnic 2, brow,u', () młyuów, tar- 84 mk.; 9 ew., 75 kat.; 23 analf. tak ów 2, fabrykę umtu, gwoździ i łańcuchów, Bolechowo, 1.) wieś, pow. poznali.ski; 19 fabrykG r;t,ąuową do waleow,tnia żelaza, cegiel- <lm.; 150 mk.; 15 ew., 135 kat.; 75 analf'. 2.) nię, szkolę rządow, i prywatną. Ludności B., domin., pow. poznański; 6174 m. rozl.; a 7075. miejscowości: 1) B.; 2.) folwark Szlagencin Bolesław, w, pow. u[bl'owski, z pamfią (t-chlagentin); 3) Treskowo; stac. poczt. !iuro- rz. kat. w miejHcu, ze Ht. poczt. i skołą lndo- wana Goślina o 4 kiL; st. kol. żel. PoznalI wą. Kościół paraf. katol. (fnnd. 1605). l'amfia o 16 kil. Własność doktora Zygm. Szułdrzyń- katolicka, dek. tl.ąbrowskiego: 6375 katol., 4GO Hkiego. M. St. żydów. Ntleią do niej miejscowości: KaIllHt Bolechowska gÓl'łł, pod Chęcinami. W da- (kaplica), t-wiouodzill, Kosierówka, Pawłów, wnych już wiekach widocznie istniały tu ko- Tonia, Grądy, Wóllm Grądzka, JJór Grądzl;i, palnie marmuru, gdyż lustracya z 1569 r. po- Samociec, ł,di.a, Podlipio, Knzic, Strojeów, w'iada "w niej zrobiono wiele alc dziś nie robią" Mędrzychów (kaplica), Kupienin. (Bibl. War. 52 II 54). I Bolesław, niem. Bunzlau, !ll, w Szląsim Bolegość, Wolgast (ob.) pruskim, obw. rag. lignickiej, od 1818 powia-