Page:PL Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. T. 1.djvu/296

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has not been proofread.


mieJ'ci matki KWOj 12 kwiotnia 1822 r. oJ,io- dziezyłB. w Kpadktl Zygmunt Stani"ław (bio- grarowio nazywają, g'o pospolicie Zyg'lllllnt Na- poleon) hr. Krasiński. Og'Ólna rozl()gło 1773 mórg. R. 1827 by10 tu 35 dm., 231mk. Boków, wś, pow. konccki, gm. i par. Nie- klań. J...iczy 18 dm., 136 1Ilk. i 180 morg ziemi WłOHC. Boków, wieK, pow. podhajccki, o 21/4. mili na. zacht)d od l'odlmjec, w okolicy lcśnej, w gó- raeh brzcżallskic,h; grunt wilgotny, komunika- eya z p0wodll braku SZOR owych gościńców ull'lldniona, a w jesieni i na wiosnę prawie niepodohna. Przestrzeni posiadlość więks7.a obejmujo roli ornej 443, lą,k i ogrodów 53, pastwisk 48, lasu 903; posiadłoKć mniejsza roli ornej 997, łąk i ogrodów 408, pastwisk 92 m. Ludności rz. kat. 73, gr. kat. 702, izraelitów razem 812. Należy do 1'1.. kat. parafii w Konkolnikach, g'l'. kat. parafią 1M w miej- ,ell, która należy do dekanatu podhajeekiego. T30h:a, im. wlaslle (por. Jaksa), Jest źródłosłów nazw taldch jak: Boksice, Boksicka woja, które odróżnić naldy od li tewskich Boksz, Bokszysze,k, inne mających pochodzenie. Hoksice, WH i folw., pow. opatowski, gm. Boksice, par. Mamina, posiada urząd gminny, 15 dm., 258 mk., 795 morg ziemi dwoI'. i 74 wlośc. li. gmina ma 3376 mk.. rozległoKci 10842 m., w tcm ziemi dwor. 6435, włok 4407 m.; s. gm. okr. IV Kunów o 6 w., st. p. ORtrowiec. V gminie znajdują się: gorzelnia J, młyn wodny 1, wiatraków 4 i szkoła po- czątkowa. V skład gminy wchodz[: Biechów, Boksice, Bronis7.owice, Gaj, Garbacz, Janowi- ('(), Jeżów, Kosowice, Kraszków, Łapiguz, Mi- lejowice, Mirogonowice, ]I.[amina część I i II, Nagórzyee, Oczkowicc, Rostylice, Sławęcice, Snieżkowice, Strupiee, Stryczowiee, Vvesołów- b, Wierzbongowice, Witosławice i Wronów. Boksicka wola, niewłaśeiwo BokszycA'ą zwana, WK, pow. stopnicki, gm. i par. Gnojno. W 1827 r. było tu 25 dm. i 177 mk. Boksza v. Bo1csze, jeziora dwa t. n., w pow. HlIwalskim, gm. Sejwy, o 8 w. na, półn. od jez. Sejwy, przedzielone sa, od siebie wązkim przesmykiem. Długość każdego dochodzi jc- tlnej wiorsty, -szerokość 250 sążni, głębokość flo 30 stóp, Poławiają się w nich leszcze, oko- nie, szczupaki. Boksza, wś w hr. szaryskiom (Węg.), nad rz. Omlawą, kościół par. gr. katol., pastwiska, lasy, 250 mk. H. M. Boksze stal'e i nowe, tlwic wsie przyle- głe, pow. suwalski, g'm. SeJwy, nad jcz. t. n., o 17 w. od Suwałk. B. staro liCZlł 26 dm. i 198 mk., B. nowo 14 dm. i 162 mk. K. Ii. Bokszyszki, wś i folw., pow. wyłkowyski, gm. Wisztyniec, par. WiiajllY. W 1827 r. było tu 36 dm. i 127 mk. lJoksz)'szld, ob. Blwksz!Js:1.:i. Iłolad('c, (',zes. Baltelyce., niem. Bolatit:. wś IV pow. raciborskim, o 2 i pół mili od Racibo- rza, nut paraJ. kościół' kato!., parati't cllk. hlll- czyiu,;kiego dycc. oloIllunieekiej. U,I XlI w. do 1784 B. były wlasnośeią cysLelt.w wełł1- hratlzkich; dżiś wchodz,t w "lmd wloci b. Lichnowskieh. Dolaczów, wś, liOW. radomyski, nad rzek, Zdwiiem, o 14 w. od 111. Brusiłowa a o 17 w. od J{orostyszowa. .MieszkallCów 437, wyzna nia IH'awosł. Corkiow parafialna. Ziomi 2:H4 dzics., drugorzędnego czarnoziemu. Zarzld gm. w ll'usiłowio, policyjny w KoroRtyszowic. llolallkn, rzeczk[t, doplyw rz. J aLra{l. llolnllOwice (7. prZYB. Bolanówl,ą), wie8, pow. 'Mościska, nad potokiem Czystymt, o 2 mi- lo na południc od :MoHciBk, w moczarowatej okolicy pod lasami krukienickiomi. Przestrze- ni obszar dworski posiada roli ornoj 571, hl!, i ogrodów 136, pastwisk 20, lasu 1223; posi,t- dłość mniejsza roli ornoj 635, ł.tk i ogr. 172, past. 225, lasu 11 morgo Ludność rzym. kat. 38, gr. kat. 916, izraelitów 38: rawm U92. Należy do rzym. kat. parafii w Pnikucio, gr. kat. parafią ma W miejscu, do której nalmą wsie Tomanowice, ZloLkowicc i osady J orda- nówlm i Ludków; cala parafia liczy 1721 dtls i naleiy do dckanatu mościskiego. B. posiada. szkołę etatową. Właściciel większej posiadłu- ści Kazimierz hr. Dl'ohojowski. Bolanówka, os., pow. lublinioeki, du dób,' ltzędowice należąca. Bolatitz, ob. Bolacice. Bolbitten, dobra, pow. świętosiokiel':ski, HL. poczt. W olitnik. Holbol'cy (luż.), niom. Bolln'itz, Il t'll1olera mylllic Bolbel'c!J, wf; serbska na Łużycach sas- kich, liczyła 1875 r. 19 dm., 122 mk. Iłolce, Bolcie, dwór pryw. w pow. nowo- aleksandrowskim, gub. kow., nad jez. BaJtys, par. Dusiaty, wlasność Chludzińskich; w po- blizn gmina dóbr rządowych. Boicie, wś i osada młynarska, pow. suwal- ski, gmina i parafia Wiżajny. Ma 22 domy, 209 mk. Bolcze, majątek, pow. rossieński, w pobli- żu szosy taul'ogowskiej, o pół mili od st. poczt. Carycyn, przy drodze pocztowej z Cal'ycyna do Niemokszt. "Vłamość niegdyś Przeciszcwskich, niedawno nabyta przez Lewoniewskiego. Obe- cnie wła.ścicielem tego majątku jest lekarz Wł. Lewoniewski. Fd. R. Bolczeniki, Bollcieniki, Bolcieniki, okrąg wioj- ski w gm. Bieniakonach, pow. lizki, liczy w swoim obrębie wsie; Kiemiele, Z.ygi, W iz- girdy, Brażelee, Lubarty, Po.solczc, Zelwidory, Koniuchy, Michniuny; okol. Zelwidory. rają- tek :B. należał niegdyś do Puttkamerów i jest