Page:PL Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. T. 1.djvu/295

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has not been proofread.


stąd też 1l<>"ywa cały I'ód na gÓl'nych ga!<:ziacb ZC, Smorza, Żupanie, J(limiec, 'Wyżłów, SUlIC- tych rzek o:-;iadl y iebic Wimzuhowieńccm, aczów, Vyszków, Polmk, idzybrody i Tyszo- krain!) swoją, Viorzchowiną. Jcst to okolica wnica, Truchailów, Bereza, Sukiel, Kamionka, pochylona ku morzu Czal'llcll1u, wierzchowina :-:iłoboda., !.uzki, Lipn, Mizuń, Kropiwnik, Pc- dniestrowa, w pojęciach narouu udpowiadająca rehilisko, Sliwki, J asień. Do obszaru Tllchol- całej pochyłości, jaki kraj ou gór począwszy szczyzuy należą następujące wsie: Orawa, Po- bierze ku osobnemu zlewiku morskiemu; ztąd har, Orawczyk Tyrawiec, Jioziowa, Korosiów, tcż nazywa siebie z uumą gÓl'al z tych okolic ;-;kolo, Hrebellów, Hotar, Kalne, Pławie, Tu- ,,TicrzchowiellCem ", a tylko przez szyderstwo cholka, Hołowiecko. Byków, Grabowiec, Tllch- bywa od północuych Bojkimn zwany. Gdyby la, Libohora, Oporzoc. Ławoczlle, Tarnawka, rÓd ten w istocie od owych histol'ycznych Bo- f:Jlawsko, W otosiauka, Cha8zczowanie, Jelonko- jów pochodził, nic mialby sobie za ujmę, gdy ,vate, Różanka wyższa, Różanka niższa" (We- go Bojkiem zwą; wszakże ze znaczeniem Bojka dług W. Pola). polączają dziś na 1:usi iuue wyobl'ażenie t. j. Uojniu, niewielka rzoł.:a, pow. borysowski, Byka, z' ąd też gnicwui są ludzie teg'o rodu, bierze początek na gl'auicy gnb. mohilewskięj, gdy ich tak nazywają. V sie woloskie, ktÓre okolo Wi'i W ołosiewicz, i przepłyną,w8zy mil pomiędzy siedzibami Czueholu,:ów a Rojków parę, wpada do l'Z. lssy. Ia kierunek polud.- (niektórzy do PoktlCia je zaliezają) klinem :l,a- zachodni (Por. tez Uhlnhl). ehoclzą, aż po Beskid grani(ozny, tworZ:i jak na- Bojnice, folw.. pow. redzki, ub. Babin. ieraz przejście do osobnej dUDg'raticznej grupy nojowice albo Eujewice, wieś, pow. :Mościska, wschodnieg'o skrzydhKal'pat i gT,miGe Boj ków; u 2 mile mt potudniowy zachód od Mościsk, ocl zachodu wszakże, w pośrodku siedzib tego a o J. 7 kit. ud Husakowa, w niskiej lecz uro- rodzaju, znajduje si,! jeszcze rÓd pomniejzy, d:l,ajnej okolicy. Przestrzeni obszar dwor. po- który siedziby Bojk,'Jw oHklzydlily w okoto: siad'L ruli ol'llej aJ::, łąk i ogTod. 70, })ast. 48, jest to ród 'ruclwków. I)iadly na wiel'zchuwi- laHu t 1m.; posiadł. umiej. roli oruej 432, łąk nie l'zul,i Ol'yawy i Op0l'a, ud źl'ódd tyeh rzek i ogl'od. tj(j, past. :.n, laslL lm lllorg'. Ludnoś( po luiasteciko Kkole. którą tu krainę uazywają rzym. kat. 20, gr. Im/. ;:00, iZl'ael. 72: razem 'l'uuholszezyz11<. Tueholszczyzlla l,L jest, I)(Hllug i.H.J8. Naldy do obudwll paratij w Husako- calego POZOl'U kraju i rolinnoui odmiennej, wic. Włacicid większej posiadłości: ]Juidgal'- bardzo uawnom trzebowiskiem, a obYCimj teg'o da hr. :-Jtadnieka. rodu, bndowit jl'gO ciat i cel'k Vi si'!ga llajodle- łł(tjswl'cy (tuż.), niem. j(leil1}Jostwitz, WK glejszcj stal'ożytuoei, bu miL zupełuie bi:l,lw- sel'bska lHtLuzYt;ach t:askieh, w pow. budyszYll- lY{ISki dl;uakter; jaku!. występują i l'odowe skim; 187f 1'. miabt 20 um.. 119 mk. A. J. P. (eehy górali'z('zyZllY daleko wybitniej w tym tłokl'lIen (niem.), w szlach., pow. gierdaw- I'odzic TucholcÓw niź li Bojków; od wsehodu Hk i, 226 mi", ewang.; sL dr. żel. torllllsko- odgra,niez't siedziby Bojklnv ogl'olllna pllszcza wystrnckiej. t;l!l'ska, zwiwa Czarnym-Lasem, i tu okazuje się Iłokieniczl, w, pow. piln;ki, nlld Bubl'7.Y- tedy wplyw mioj:>cowej natury na odgTlmicze- kiem. lIi!) togo rodu; na pÓłuocy, za biegiem rzek, nie Iłokijówka, w, ]luw. proHkurowski, gm. pl'icehodzą osady jegu ruzgÓrza; ou ,mchodu Trotelniki, :372 dusz m(!z., 026 dz. ziemi włoc., kladzie mu kres paHJllll polonin sanockich, pó- 54 llz.. ziemi dwort:kiej uiywal. Na.lciy do zniej dopiero przez wsie wobskie osicdlouyeh, Piotra Zel'oJl1:>kieg.t). VI'. M. a na wschód nieprzebyta puszcza CZCll'lleg'o- Uok"illin, w, pow. lJrubie:>zow:>ki, gm. Ja- Lasu, odd:ł.iela go od i'ąsiclllliclt HuC!,tÓw. I'obwi(;)c, par. Uchanie. R. 1827 r. było tli Wsie }Jr;ł.oz RojkÓw osiaułe i'ą uastępująee (ub. 38 dm. i 280 mk. td G,il'ale): LOllllla, Vdcze, Jaillnka, "Masio- )Jokinkn, 1.) w i fol w., pow. bialski, gm. wa, Kondratów, baje, ].rustÓwki, Hołowsko, Kocieniewicze, lml'. l'iszczae. V 1827 r. było l"ryneal, ZUU1'7.YC,t, KropiwIlik, ltybl.lik, Lo- tu 50 dm. i 202 IIlk., obeenie 45 dm., 294 mk. kicć, Dolhe, rercpro:>tyny, :Majdan Zelazny, i 135H nI. obs:ł.aI'n, 043 gruntów folwarcznych, Turka, lIielniczne, Jablonka niższa, 'rureczki od r. 185:J wJasność Bielaków. 2.) B., wf; niższe, Tureczki wyższe, Sokolijka, Butelka i fol w., pow. bialski, gm. lIiędzyleś, par. Ko- Wyzszlt, Jaworów, Jabłonów. Butla, Hnyb, dell. W 1827 r. było tu 32 dm. i 147 mk" Y ysockie wyisze, ,V ysoekie niiszo, l"omarniki, obecnie 38 dm., 234 mk. i 1300 m. obszaru. Libohora, Husne wyższe, lIusnc nizsze,Kryw- BokillY, wieś nad rzeką Narwią, powiat. ta, .MatklJw, I waszkowce, Krane, .Mohllate, mazowiecki, g'mimo Kowalewszczyzna. para- Zadzielisko, Zawadka, J)olżki, Krzywe, ltoso- na Yaniewo; dobra spadkobierców Zygmun- eltacz, :Myta, Sllehy Potok, Uaclmowate, Ry- ta Krasifiskiego, którego matka :Maryanna ków, :Mołdawsko, lauycz, Losiniec, Jasionka Urszula z książą.t ltadziwiłłÓw, nabyła je od f:Jteciowa, Tllliki, U rycz, Jamielnica, ]'ohorodce, Wiktor'} f:Jtaniszewskiego w r. 1805, wraz z do- Sopot, Kl'llszelnica, Korczyn, Synowódzko niż- brami Kliwno, w ccsarstwie położonemi. Po