Page:PL Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. T. 1.djvu/294

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has not been proofread.


dozwolił Stani8ławowi llojanow8kicl1l1l wieH k, I i bł:kółk<,j. Z:Ll'ząd gminny w mit'jt;CtI, p,)1ieyj- w powiecie kośeiailskim dawniej położoną, pod- lIY w łiY8iilllCC. nieś6 na stopie!l miasta, z prawem niemieckiel11. Iłojarka, 1.) rz., np slajto w powiel:ie tara- Jan Bojanowski, dziedzic miejscowy, w r. 1575 szczallskim, płynic oLokwsi Baranicpole; tli przcszedł do wyznania Braci Ozcskich i oddał się znajdujc tak zwana Czerkies-dolina. ktÓrą tarę swym spółwyznawcoll1, którzy j zatrzy- okrąża ta rzeczka i las zwanyTurczyn lcs, gdzie mali do r. 1620. Później Eojanowscy zostali wcdług picśni i podali ludowyeh miała zaj{ gorliwymi ewangclikami. Vtcdy za panowa- krwawa Litwa. Rz. B. za m. 8tawisllellmni nia Vładyslawa IV zaludnili miastcczko zc wpada do Gnileg'() Tykieza z lewej strony 8zlą,ska przybyli różnowiercy niemieccy, szu- w pow. zwinigrodllkim. W klinie tych uwóeh kający podczas trzydzicstolctnicj wojny schro- rzek lcży tak zwanc Cł:aruepole, kędy T,ltaro- nienia w Polsce. Ci to wprowadzili do miasta. wie niegdyś w llajalldach Hwoich tak zwanym 11rzemysł, a mianowicie sukiennictwo. Lud- czarnym przcciągali szlakiem, przechodząc 1'11. ność od tcgo czasu prawi o wyłącznie niemiecka Bojarkę w uróJ 1l wsi llródka (ob. Boja/'lm i protcstancka się utrzymała. V wojnic sie- lilko). 2.) n., porównaj UbIJ1'r, 1 'ykic:: , Ł!ts,mn- dmioletniej wojskarossyjskie kilkakrotnie zało- hl, Zehm. gi w mieścic stawały. V. r. 1857 po- Doj;u'sktl, okl'Olg wiej:óki, gm. Krewo, pow. żar pochłonąl niemal cale B., poezem wybuuo- os:t.lniallHki, liUi';Y w Hoim obrębie wsie: Koell!!- wano domy murowanc. O 4 kil. od miasta na ny, lJojarka, Milejkowo, 1'rzechody, Ogrodni- granicy szląkici odkryto w r. 1827 obozowi- ki, Krewlank;l,. sko handlarzy rzymskieh. ]f. St. Dojm'y, nazwa kilku wHi w obn:bio gub. Bojanowo, kol., pow. wiecki, At.. p. Grup-l HnwalAki()j; z iych zllaczniejAze HOl B. w i 1'01., I'e, par. Bzowo, gm. i nrz. Rt. cyw. Gr. SibH,w; . ]low. wylkowpki, gm. lJartuiki, pal'. Laukin- 57 morgo razI., 10 dm., 90 mk., 72 kat. liszki (I. 1827 20 11m. i 222 mk.) i H. w, pow. Bojallowski młyn, mI YIl wodny pod Zlo- wylkowyski, gm. Kibarty, 11al'. Wiorzbolów (owem, pow. trzebnicki. (H. 1827 11 dm. i 110 mk.). Przez gl'llnta Dojanului, ob. Bajali. Lej ostatniej przepływa rz. SZYj'winta a rz. L()- Bojall)', wś rządowa, pow. oHi,roh:cki, gm. pOlUlodgmnicila je od Prus. ZajJllu,h 0110 40!t I'orębYi lłar. Brok. R 1827 było tu lO mórg lIiemi dworskiej, 88 wło:;ciańskiej. IJo- dm. i 112 mk. ' syÓ obiite pokhJ y (,orfu. 1'0 liII obrębolll gub. Bojany, folw. nad Nicwiażą, pow. kowicll- suwalskiej spotykamy w Królcstwie jedynie B., Rki, miedzy Ponicwicr.ykiem a Nowotrzcbami, , w rządowa w p,JW Lilgorajskilll. g'm. l'USZI,;t;t własność Tyszkiewicza. Solska, par. Biłgoraj, i Bojarską Wok w soko- Bojal'ele, majętność ziemska, pow. świę- lowkim, gm. i par. Kossów. ciański, w wielkich lasach polożona (do Boja- Bojm'y, 1.) WH, pow. borysowski, o wiond.:, 1'01 należy lasu włók 300, lecz już są one wy- od st. lir. :l;el. t. u., mieszko 100 z góq. Oko- niszczonc, tak że piaszczystą pnstynię stano- lica Lczwod na. :::;t.. dr. żel. 11l0skiewsko-brze- wi). Okrąg wiejski J3. w gm. Kimnieliszkach skiej B. loży między BorysoweJ1l a Krupkami, liczy w swoim obręLie wsie: Hnjlrc1e, Gaspe- 0418 w. od Bl':wcia. j.) U., w, pnw. lmoki. rzyszki, Zaciszki, Punżany, NOHielallY; zaśc: Dojary, przysiolek wsi l{ołowa. Gugorojście, Czernl11iszki. B. s; dziedzictwem Iłojar)', i'olw., pow. starog'l'odki, si. p. 8(a- Łappy Antoniego. ryg'l'ód, par. Gouziszewo, 670 m. razi. (4::7 Dojal'ka, 1.) wś, pow. kijowHki, o 5 w. od zicmi ol'llej, 153 łąk, 80 lasu). Krukowszczyzny na zachód, nad rz. Wetą. BOjił..yszki, 1.) d wór i wie, pow. wilko- Ziemi 930 dzios. lIiieszkallCów 840 (l'. 1864 lllierski, par. slluejska, z pala.cykiclll i zabuuo- było 795). Dawniej llalezała do monastyru waniem dworsl;icm murowiLllem, nad jeziorom michałowskiego w Kijowic, obecnie do rządu. }endrya. LJj"lQ szoso war. peter. i staeyi Dau- Jest tu st. dr. żel. brzesko-kijowskiej, pierwsza gicIe połoŻOJlc, lJl'lIez lollllltlua. i Justyna Htll- od Kijowa (o 21 w.), między tcm miastem chow"kieh za.uuuowalle, dziś uo synów Justyna a. :Motowiłówką,. W pobliżu B. leży wś Anto- należącc; g'l'Untll po uwlasze7.eniu włościan po- poI. 2.) n., mko, pow. zwinogródzki, przy zostało wlók 18. 2) n., majętnośÓ, pow. ujściu Bojarki do rz. Gniłego Tykicza, o 5 W. wiłkomierski, par. szacka, wła.snoć Mackic- od wsi Redkoduba, o 35 w. od Zwinogródki, wicza Napolcolla, gruntu wlók 7 1 / 2 , o 180 w. od Kijowa, o 21 W. od Łysianki. Za- Bojen, przysiolek wsi Styreza. chodnio-połud. część zowie się 13rodkicm, a pół- Bojewice, oL. Bojowiec, nocno-wschod. Paradówką. }lieszk. prawo sI. Bojewo, wś, pow. węgTow!:!ki, gm. i pa'. 1600, katolików 90, żydów 500 (Siemienow 8adowno. R. 1827 było tu17 dm. i 187 mk., podaje 3077). Przedtcm llI11eżała do hr. Kon- obecnie 26 dm. i 214 mko, roz1. 438 morgo stantego Branickiego, teraz do zarządu" U die- Bojki, lud karpacki. "llód Bojków osiadł łów." Ziemi 3916 dzies. Ma cerkiew paraf. wierzchowinę Dniestru, Stryja, Opora i Swiecy;