Page:PL Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. T. 1.djvu/293

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has not been proofread.


(Długosz, III. 241). :Mają, dziś gorzelnię. 80jabllell (niem.), WŚ, IłOw. tylżycki, st. p. l'ietupoehnen. .lo.ian.. da w He im i<J I()w iailskie, źródłosłów rozmaitych nazw miejscowych. HojnIl (przysiołkami Bojanului, Chlillicą. Hukowem i IJchuczellami), mko targowe, pow. czcmiowiecki, u zbiegu rz. Hukau z l'rlltmn, z paraliami trzcch obrządków: rz. kat.. gr. kat. i gl'. Ilicunicką. 8t. poczt. ua trakcie mił;tll';y Nowosiclic;t rossyjską a Czerniowcal1li, () 2; kil. od Uzerniowiec. lIieszk. 50811. ' 110 f'O we sadownietwo. Komora eeln.t. F. ",'. Dojnll, niem. Boj<tllll, wś w[u ś "., pow. wej- herowski, par. i sL p. 1 ielllo. "zkola ludowa, o 24 kil. od W cjherowa. Hojall-bołoto, El/j,t/l.Molo, o],,,:t,ol'ue błoto w pow. radomyskim. J:.wezk,L Hulwa do nie- go wpada. Bojalli('(', 00. }J,(jaulu,:e. Bojallic(', I.) wieś, pow. wscbow"ki. W dm.. 142 mk., Wf'zysoy kat" ;W analf. 2) U.. domin, pow, wJoJcbowski, 272 ł morg. rozl., 3 mie.i"c.: t) H., 2) folw.Hrzm;tmvlIica, a) Czar- nolas; 10 dm., 200 mk., 13 ew., 187 kaL, 5tj analf.; stac. poczt. Krzywi 11 o B kil., "tac. kol. zel. Lipno (Leipc) o 13 kil. ;1) Ił., wicś, pow. gniml,nieńsld, l!) dm., 148 mk., [) ew., 14;3 kat., 62 anal!'. 4) H., domin. nałe:i:ące do dóbl' [)I';ia- łynia, pow. gnieznieilski, won mOI'g'. 1'01';1., 6 dm., 149 mk., 37 ew., 112 kat., G7 anal!'., stac. poczt. KIecko o 6 kil., Ktac. kol. iel. Gniezno o 11 kil. iii. SI. Bojanicze, wś i dobra ziemK. w południowo zachodniej stronie pow. bobrlljskiego, pośród błot i lasów. Dobra te są dl';iedzictwem Nel- kenów; mają obKzal'll 2900 mórg. Al. Je/. Hojani(z(', Boj(wit'c, wieś, pow. okah;ki, o milę od 80kala, w do:,;konałoj zimni behkiej. Przestrzeni obszar dwoI'. po:,;iada roli orncj 342, łąk i ogr. J, past. 5. laKu 83; pos. mniej. roli ornej 355, łąk i ogrod. 50, pasL. 140 morgo austr. Ludnoś6 rzym. kat. 68, g'1'. kat. 257, izrael. 9: razem 334. Należy do l'Z. kat. parafii W Sokalu, gr. kat. par. w Smitkowie; posiada szkołę filialną i kasę p07.yczkową. z funduszem zakład. 44G złr. Posiadło() większa, należąca do klueza lIIoszkowskiego, jm;t równie jak cały ten k Jucz wzorowo zagm,podarowana. 'Vła- Hciciol większej posiadłości Stanisław l'olanow- Hki. B. R. Hojmiczuk, wś, pow. kocmal1l:iki na J1uko- winie, o milę od st. p. Zal:itawna, z parafi, gre- chą. niennicką w miejscu. Boj8I'łcZlC(, wś, pow. wielicki, o 10 kil. od st. p. Łapanów, w par. rz. kat. Góra św. Jana. Hojalliec (z przys. Mierzwic<1, i Werenicą), wieś, pow zółkiewski, o 2 mile na północny wschód od Zółkwi, przy gościńcu krajowym pro- wadzącym z Żółkwi na Mosty wielkie, KrYBty- nopol do Sokala. Okolica piaszczysta, mocza- rowata i lcsista. Przestrzeni obszar d wor. po- ,;iada roli ornej 322, łąk i ogr. 177, past. 45, lasu 978; pos. mniej. roli ornej 854, łąk i ogro- dÓw 1809, past. 18, Jasu 18 morgo Ludność rzym kat. 28, gr. kat. 939, izrael. 32; razem !)f)!). Nalmi.y do rzym. kat. pam/ii w Zółkwi; gr. kiLt. parafią lila w miejscu, do której uależą wieś Kupiezwo1a i miejscowości Mmlwerzy i V oryny; cala ta parafia liel';Y 1282 gr. kat. dllsl'; i mdoży do dekanatu żółkiewskieg'o; po- ",iada szkołę etatową. Gleba tu nieul'odzajna I'; POWOllll lIizkiego położenia, zupełnej równiny lIin Inającuj prawie żaduych spadów, przeto b,tguiHta; łąki za to (laj; obfity plon; laio! z po- wodu wiulkiłj obfitości maJą, ma wartoć. W B. ur. Hk laIlI'Y("y !Ionhnaeki. WłaKcieicl wię- kzej po:-;iadłośei Artur Glogow:-;ki. Bu.j.uu), alho Buj<!lI'w(zGojanowem i Pie- t.ropolell1) wF" pow. NiKko, ma G4S:3 morgo rozl., w t.eIn 4!ł!ł2 m. blm, l77 dm., 1175 mieszk., p,W. łaniiJ. w Kt.anach, hufa H7.klana, lezy W ró- wninie, gldJ:t piaMze7.ysia. :-r.. pocztowa. 1. M. Hlljuntlv, WH, pow. raeibol'8ki, nad rz. OYI1- ną:, w par. kaLol. Bieitkowiee; folw. dóbl' W oj- nowice. Hojallówku, L) fol W., pow. l'adzYllski, gm. Libia Wólka, par. Wohyil. Ma 1118 lllorg obszaru. 11 dm, i 7n mk. 2.) Ił., folw., pow. janow:-;k i, gm. Stróża. Bojullo'o, w, inac7.0j B.gwoidzle, pow. mławski, gm. Ratowo, pal'. Gradzanowo, m1it 571 morg'. obtizaru, 16 dm., 145 mk. Drobna Hzlachta. B. GIlU. Hojanowo, niem. Alt-BoYel1, miasto, pow. luobski, w nizinie bezleśnej, przy trakcie z Le- bzna do I{,awicza. łV l'. 1875 miało 2045 mk., w r. 187 J 301 'i'; uomów 254; 1623 ew., 254 kat., 1 MI żydów. Rolnictwo, chów bydła w okolicy głównem sa, zatrl:dnieniem; w mieś- eie za drobny handel, przpmysł i młynarstwo. Siedziba komisarza obwodowego. Sąd okręgo- wy należy do sądu ziemiall>ikiego w Lesznie.Ko- ściół pl'otestancki. Szkol a rektori;ka kilkuk la- io!owa, 139 analfabet.(',w; 33 wiatrakÓw, fabryka wyrob,'Jw rogowyeb, :3 tiLbryki maKzyn; w oko- licy :1 gorwlnio; kaKa pożyczkowa niemiecka liCl';ąCit ,HH ezłonków, dwóch lekarzy, wetel'Y- narl';, apteka. S!.acya kolei żelaznej 11)l';nailsko- wrocławskiej, o 89 kil. od Poznania, urząd po- ...z!.owy trzeeicj klasy, staeya telegraficzna; po- ez!.a osobowa z miasta do dworca kolejoweg'o, do Gostynia i do Guhran, 4 jarmarki. R. 1811 luduości było 2673 w 409 domach. Da.wniej przemysłem miasta było sukiennictwo; lic7.yło około 250 majstrów-sukienników, prócz tego były fabryki płócien, garbarnie, gal'llcarnie, olejarnie. B. jes!. gniazdem rodziny Bojanow- skich, herbu Junosza. Stefan Batory w r. 1583