Page:PL Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. T. 1.djvu/292

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has not been proofread.


dusz 3120. Kaplice w Piplach, SzawIanach i Wiesach. Okrąg wiejski B. w gm. Helwany, liczy następujące wsie: Bohuslawiszki, Wojcie- liszki, Tatarzyszki, S7.pakiszki, Jaskowdzie, An- tokolce, "'IV ojszkuny, J akuballce, Maciejuńce, Gaciuniszki, zaścianki: Bohusławiszki, PipIe, Bogdycze, Woj szkuny, Jac7.uny, Kongiedy, Wiesy, Maciejuńce, Wiejałka. Bohusławka, mała wioseczka w pow. pro- skurowskim, gm. Juryńce, 75 dusz mę7.., należy do satanowskiego klucza hr. Maryi Poto- ckiej. Dr. M. Bohusławka, rz., wpada do Rosi przy m. Bohusławiu, w pow. kaniowskim. Bohusze, 1.) wś, pow. bielski, dawnej zie- mi bielskiej, gub. grodzieńskiej. 2.) 8.. wś, w pow. sokólskim, gub. grodz., o 5 w. od 80- kółki, chat 57. 5.) B., wś, pow. nowogródz- ki, gub. mińskiej, nad:Myszauką. 4.) 8., wś, pow. wileński, gm. Soleczniki. Bohuszewicze, 1.) dobra ziemskie, mko i wieś, we wschodnio-pólnocnej stronie pow. ihumellskiego, nad rz. Usą, o 15 w. od jej uj- ścia, w 3 stanie policyjnym (berezYllskim), w 2 okręgu sądowym, w parafii katolickiej bcrezYllskiej, o 30 w. od pow. miasta ,rhllme- nia. Do r. 1863 B. były własnością 8więto- rzcckich, miały piękną rozydencyą, locz potem całkieJn zniszczone; od 1'. 1875 nalezą do Szoł- gunowa, oddane mu tytułem nagrody. Ogólny obszar tych dóbr wynosi przcszło 5700 mor. Łąk wybJrnych i lasów obfitość wielka. Tu rośnie powBzechnie lipa, z której zdzicrają łyko na łapcie i stare bIby do wyrabiania "rohozy" czyli pewnej z włókna lipowego tkaniny, uzy- wauej do obwijania towarów w handlu. Wy- ocbem rohoży i darciem łyka zajmują się miej- srowi i przyjezdni zdaleka wło{cianie, ale han- del temi wyrobami jest całkicm w ręku żydów. Mko liczy domów 50, posiada cerkiew prawosł. imłyn. Ludności 209 dusz, z których iydów 65, chrześc. włośc. 144. Wszyscy mieszkają na prawach cynszu, płacąc rocznie za. kaidy plac właścicielowi po 2 1'1'1. 50 kop. Przy dro- dze jest kościołek murowany katolicki. 2.) 8., okrąg wiejski w gm. Plissa, pow. dziśniellski, liczy w swoim obrębie wsie: Szczelk1l11Y, C7.C- renki, Lisice, GronoBtaje. Bobuszówka, 1.) lub Bol11l8zowce, wś, PO,Y. uszyc1d, 223 dusz męz., 405 dz. ziemi włościan; ziemi dwor. 661 d7..; należy do Stadnickieh. Grunta gónY8te, lecz ziemia cza1'lla, uro(!7.ajna. 2.). B., wś, pow. IJournjski, niegdyś f'L poczt. przy S7.OioJe bl zko-moskiewskiem, o 17 i pół wiorst na zach. od BollJ'liska. Bohuszyszki, folwark, pow. troeki. Bohutst'howitz, ob. Bn,1/1/8tOw/ee. Bohutyue, w, pow. hrubicszowski, gm. Mołorhiatycze, par. Hrubieszów, leży W pod- mokłej nizinie, o 12 w. na zachód od Hru- oi. tu cerkiew filialna dla W 1827 r. było tu 20 bieszoVfa. Istniała ludności rusińskiej. dm., 178 mk. BohutYI1, wieś, pow. złoczowski, leży nad rzeką Złotą Lipą, która tu jest jeszcze potokiem tylko, gdyz o pół mili na północ ma swoje źrll- dło; o ćwierć mili na północ od Pomorzan a o ;1 mile na południowy wschód od Złoczowa. Przestrzeni obszar dworski roli ornej 391, łąk i ogr. 12, pastwisk 20, lasu 92; posiadłość mniejsza roli ornej 902, łąk i ogrodów 175, la- su 17 m. I...udności rz. kat. 130, (;1'. kat 415, izraelitów 14: razem 559. Nalezy do rz. kat. parafii w Pomorzanachi gr. kat. parafią ma w miejscu, należącą do dekanatu Złoczów; po- siada szkolę filialną i kasę pozyczkową z fun- duszem zakładowym 480 złr. Kależy do klu- cza pomorzaliskiego, majątku Stanisława hr. Potockiego. B. R. BoidclIsdOl'f, wś na Szląsim aust.r., posiada szkołę ludową.. Boiken lub Puiken (niem.), wś, pow. ragne- cki, st. p. Szillen. Boimie, wieś, pow. węgrowski, par. Ole- ksyn, glIł. Sinołęka, nad rz. Kostrzyli, która ją. od dóbr Zeliszew i Jagodne odgranicza. . Dob1'a n. wraz z nomenklaturami: Zawady, Zdziary i Oleksyn od r. 1852 należały do Januarego Suchodolskiego, znakomitego malarza, który tu umarł. Od Hiedlec odl. w. 21, od. Węgrowa w. 20, przed r. 1863 obejmowały ogółem mórg 3022, z czego odeszło dla włościan m. 711, a na własność dr. żel. ,,'arszawsko-terespols. morgo 16. Pozostało ogółem przy dominium m. 2204. Dobra mają dwa stawy, nad które- mi dwa młyny i folus7.. Wś. B. ma 25 dm. i 279 mk. A. T. Boischow (niem.), gól'llY i dolny. wś, pow. pszczyński, z par. katol. dek. PszczYllskiego, dawniejfllią pa:. lędzillskicj. Boiska, I.) WH nad. rz. Strużą, pow. ja- nowski, gm. Dzierzkowice, pal'. BoiRka, () 15 W. na zach. od Ur7.ędowa, o 12 w. od Opola, o 8 w. od Wisły. Posiada kościół par. mur. R. 1873 1'. przy kopaniu fundamentów dla no- wo wzniesionego kOHcioła znaleziono naczynie z calym nicmaI kompletem przyborów kościel- nyeh ze srebra, z początków XVII W. pocho- d7.ących i wybornie zachowanych (" Tyg. m." 187: r. Nr. 307). R. 1827 było tu 33 dm. i 224 mk., obecnie 50 dm., 325 mk., rozI. ogól- na, mÓl'g 2450, z ezego włościanie posiadają m. fi2H. Niegdyś własność Henryka Demhilifkie- go, od 1840 l'. Heruiczka. Par. B. dek. ja- nowfkiego liczy 1480 dURZ. 2.) H., wś po- dnehowna, nad Wjsłą, pow. iłżecki, gm. Dziur- kt1w, pal'. Solce. R. 1827 było tu 42 dm. i :300 mk., obecnie 57 dm. i 469 mk. Obszar ziemi dworskiej 488 morg., włośc. 642 morgo B. stanowiły własność klasztoru łyaogórskiego