Page:PL Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. T. 1.djvu/291

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has not been proofread.


zaprowadzoną została szkółka parafialna, na' 12 maja i używał przejażdzki po rzece, między którą w 1819 r. ksiądz Krescenty Cwiejkow- granitowemi skałami płynącej; wieczorem zaś ski leg'owal pcwną summę. Dzieje przygodne przedstawiony mll był hr. de Gallo, minister m. B. sq następujące: roku 1596 zaczęły się neapolitański przy dworze wiedeilskim, jadący zamieszki kozackie i Semen Naliwajko, m. Bo- do Chersonu. Bohusław ze starostwem był husław, w sześć hlt niespełna po jego na nowo w 1775 r. darowany przez rzplitę Stanisławo- osiedleniu sii?, zająl i opanował. Roku 1637 wi Augustowi, i tenze monarcha nadał go na- Mik. lotocki hetman pol., Idąc na uśmierzenie stępnie Stanisławowi ks. Poniatowskiemu, sy- buntu .PawInka i Skidana, zatrzymał sk w B., noweowi swemu, ale to starostwo posiadał czekajtc na armatę z lliałejcerkwi. Bunt ten :Franciszek Rzewuski, który ni@ odstąpił go a';' był uśmierzony ale nie na. długo. Tlejące do śmierci. W Jatach 1797-8 i 9 Poniatow- iHkry czekały tylko dmuchnienia. Bohdan ski wszystkie swojc dobrii ukraińskie rozprze- Uhmielnieki, dochodząc krzywdy swej drogą dal, za klucz boJmsławski wziął 4 miliony zło- publicznej zemsty, znów rozpala }Jlomię wojny. tych i w dodatku Tarnopol i Kłodno w Gali- W 1048 r. ks. Jeremiasz Yiszniowiecki, ba- eyi. W 1792 1'. został utworzony powiat wiący podtenczas w dobrach swych na Za- nadnieprsld i obywatele kijowscy Bohusław dnieprzu, wysłał Samuela )raszkiewicza do :Mi- obrali na miejsce sejmikowania, obioru posłów kołaja Potockiego kaszt. krak. z oznajmieniem na sejmy i deputatów na trybunały i na sądy o rozpoczętym buncie. )likolaj l'otocki prze- ziemiańskic. W 1796 tenże B. został też na- bywał 'wtedy w:Bolmslawiu, nawiedzając tu czelnem miastem tak nazwanego w guberni i ciało szwagra swego Adama Kazanowskiego, kijowskiej bolmsławskiego powiatu, który na- który tu hył nmarł. Roku 1653 przejeżdzał stępnie przestał nim być w 1846 r., gdy po- przez 1:. patryarcha antiochijski :Makary. Do wiat do Kaniowa przeniesiono. llohusław ma mia8!a z przeciwnego brzcgu przcprawił się uroczyska różnych nazwisk: wał ziemny koło łodzią. :Na spotkanie jego wyszło duchowiell- wsi Teptijówki 246 sążni; na nim wryte wiel- -;two 7. ehorągwiami i B. Chmiclnicki na czele kio kamienie. VV poblizu uroczyszcze Batu- km:"ków; byli wszysey odziani kosztownio, sa- ryno, niby tak nazwane od obozu Batorego (?), mego Chmielnickiogo tylko hył ubiór nader i drugie: Radki. :Miasto zbudowane po obu skromny. .Patryarcha złoył hetmanowi npo- stronach rz. Rosi, o 30 w. od Kaniowa a o 5 w. minki. :Na8tępnie hetman dał na zamku neztę. od Olszanicy stac. chwastowskiej dr. żel. ./ edliśmy, powiada autor opisu patryarszej po- .Mieszk. liczy 2260 prawosławnych, 322 kato- tlrMy, na miskach glinianyeh, ły,;,kami proste- lików i 5986 żydów: razem 8568. Kośeiół, mi, gdyż nie było sreber, chociaż srobra, llara- 2 cerkwie i 2 bó,;,nice a także niedaleko od howallego była moe wielka u hetmana; lecz miastec7.ka prawosławny klasztor, przy któ- podejmował on nas nie u siebie w domn ale po rym niższa duchowna szkoła; w samem mia- Ob07.0'Olllll. 1)0 uozeie pat ryare1ut ze swymi stoczku druga szkółka; 8 jarmarków rocznie, ()t,te7.ajlCymi mIal sil} do wyznaczonego sobie dosyć licznic uczęszczanych przez handlarzy. mim;7.kania, a hetman do obo7.U, zaopatrzywszy Ziemi 5984 dzies. wybornego czarnoziemu. g'o w lisiy. W 1674 r. Romadanowski i Sa- .MieszkallCY prócz rolnictwa trudnią, się różne. mojlowiez hetman wsehodnicj U krainy, nie mo- mi rzemiosłami i handlem; sławne wyroby ze g'e dobyć C7.ehrynll, W którym się był za- skór i wózki powiększej częci jednokonne. mknął Doroszenko, zajęli hez bitwy R i inne po- Zarząd gminny i policyjny w temże miaste- blis7.e miast.ee7.ka. Roku 1678 Sa,jtan basza c7.ku. St. pocztowa kl. 3-ej, na trakcie z Ta- tUl'eeki 7. hanom krymskim i Jerzym Chmiel- ras7.Czy do Kaniowa, o 18 w. od Baraniego Po- niekim, dobywszy C7.ehrynia i zamku jego, pro- la i 25 w. od Kozina. })arafia katol. B., jedy- ellOm wysadzili inne pobliższe 0IJorne mi:u;te- na w pow. kaniowskim, dek. humańskiego, li- e7.1m jak Kaniow, C'zerkasy, i J!ohm,law ogniem ozy dusz 898. :Pilie w Korsuniu i Tahańczy; a miec7.em 7.nis7.czyli. Gdy W 1702 r. Samu kaplica była w Kozinie Edw. Rut. 7.ol'Jtał 7. ręl,i starol'Jt.y hbłonow"kiego osad,.cą Bohnsława, wś i folw., gub. grodzieńska, m. B. po zniszezenill niedawnem, podmówiony nalezy do dóbr Sielce. Oll Paleja, podniósł bunt i rwż, 7.liC7.ynając od Bohusławicze, inaczoj Bogusławice, pię- Bohn"lawia. Tyme7.asem los obfity W slnnt.ne Ima i rozległa wieś w pow. kobryńskim. OJ dla togo miasta wypadki bynajmniej się nie lat kilkuset przechodząca drogą spadku z ojca 7.lIlienial.V 17111'. hetman Skoropaeki IH'zo- na syna W rodzinie Zadarnowskich. pędlił wszy"Uq lu(lnoŃć B. i innych miast po- Bohnsławiszki, mko, pow. wileilski. Sta- bli"kich 7.<1 Dni()pr. Ale zaledwie t.o miasto nisław August w r. 1790 obdarzył je przywi- zlw7.ęlo się ?:aHietlla(':, ?:nowl! iak ?:Wlt11a Iw1isz- lejem. :MieszkailCów 255. Parafialny kościtJł cZY7.l1:t dala mu' się wc 7.naki. Byla to podo- katolicki św. Krzyża, 1787 wzniesiony z dl'ze- bno dla teg'o llliaRt.a klęsk: ju,;, ostatni:t. Wra- wa pr7.ez obywatela Ignacego Szwykow- cająe krÓl StaniRław ?: Kaniowa 1787, "taną! tn skiego. Parafia kato1. dekanatu giedrojckiego: