Page:PL Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. T. 1.djvu/290

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has not been proofread.


nu wszyscy mieszkańcy jego zostali przesie- król rozkazał, aby :i.aJ.en :i.yd browarów. 8ło- 111eni za Dniepr. I tak B. znowu jak nieg'dyś downi, o:i;nic arendą nic trzymał; gruntów miej- przed laty został pustkuj:v,em uroczyskiem. skich nie zajmował. W 176!,) r. wedlug ln- I'. chwilami atoli pokoju, miasto to znów poma- stracyi było tu żydów osiadłych 123 i I..lu;, lu zaczęło się dźwig'a(S i za.siedlać. W 1765 r., 'w r. 1789. W rodku rynku mieli oui 18 jak podaje lustracya, w B. chałup poddanych kramnic murow;1nych. W zaniesionej probic liczyło się 382 (wszystko słobodzianie). Jednak- do lllstra.torów w 1789 wyraża kałmł: "nil' że około tego ,'zaSil i mieszczanie ju:r. tn byli; ile należałoby mieszmmnom powstawar. lUt nl1s że skarzyli się przed lustrat,orami, że futory i :i.ydów z miasta. chcieć rugować, g'rly rzplita ich, które do nieh z dawien dawna należały, za, pozwoliła nam mieszkać. 'Vszak:i;c, Pl'ÓCZ l)()- osiedleniem się starostwa na nowo. na wioski datków, osobno na nas wło:r.onyuh, jesteśmy z ich szkodą zamienione zostały. Odtąd B. krajowi użyteczni, gu.y produkta. krajowe w Cll- wzrasta w lndnoć miejską i słynie n:1 eały dze państwa wywozimy a za nie inne kupie- kraj swojemi jarmarkami. Gdy ustawą czte- ckie towary do Polski wprowadzamy, od któ- roletniego sejmu d. 8 kwietnia 1791 r. uchwa- rych cło do skarhu płacimy i krajowi wyg'odę lonem zostało urządzenie wewnęt.rzne miast czynimy. Nie przeniewierzylilllY się nigdy. wolnych rzpJitej w koronie i w. ks. lit., wtedy ani zdrady 7.adnej przcciwko rządowi nie uczy- i B. dostąpił wraz z innnmi miastami tynh7.e nili. V handlach mieszczanie od nas żadnych wolnoei i prerogatyw. V 1793 roku prc- przes7.kód nic mają; my 7. zagraniC/mych miast zydentom m. H. był I'.acharyasz Samkowie7., rozmaite t.owary Hpl'owad7.amy, temi handluje- wice prezydentem 'l'oodor 'Vicrzbicki. a depu- my, cwgo ;r.adcll z katolików nie czyni. Gdy tatem na sejm Antoni ])cszkowski (Archiw. się bunty pospólstwa i rzez nmierzyła, powró- Jugo-Zapad, R. ohorodach t. II częe 6 str. eiwszy do miasta ani domów ani majątku nie 446). Bardzo wcześnie, bo jak podają lustra- 7.astalimy; poka7.ywa,limy (lowodni1 szkodQ eye już w 1616 i 1622 r., było w m. H. daloko naszą regcHtrem Bpisaną, gdzie wynosiła na zp. więcej kozaków aniżeli mieszczan posłus7.nyclt. 284000 majątku pl'7.e7. buntowników zabranego." 'V samem za starostwie byli sami kozacy. W istoeie przclllylni żydzi wpłynęli niepo- Godne tedy uwag'i. żc za czasów Chmielnickie- mału na podnicsienie miasta, powiada :Miintz, go tak liczni w temże mieścio i staroBt.wic ko- sprowadzająn na jarmarki tutcjsw uajrozmai- zacy nie wystawili byli ani pułku ani sotni tszc towary 7.agraniczno z J,ipska i Frankfurtu. nawet. Za rządów dapiero stal'ości11skich byli V 1789 r. rel'kwi uniackich było tn tr7.Y; po- tu tak nazwani hOl'odowi kozacy, których puł- niżej za miasta nad rzeką Bfał monastel" kownikiem około ]702 był znany 7. dziejów który atoli około 1780 r. był zajęty przez Samuś. Lustracya 7. r. 1765 mówi: "Ko7.a- nieunitów. Nale;r.ała do togo monasteru Wil!Ś ków horodowych w starostWl(! jek!; 52; ei by- Choehotwa w pobliżu B., około której znajduje wają w obozie wojska kor. partyi ukraińskej się uroezysko nazwane Czel'lliezyj jar, opasane 7.;1, ordynansami regimentarzów na powinno- dokoła wysokim starmytnym wałem. 1on- ciach." "'V c7.asie koliszc7.yzny w 17681'., stytncyą 7. 1(;47 r. pot,wierdzona, została w m. mówi Vróblewski, kozak korsn{lski TUl'llij B. fllndacya klasztoru 00. karmelitów, uczy- i i')zelest z Boltusławi,. nietylko się nie złączyli niona p'7.0Z Aleksandra ])om. Kazanowskiego z kolijami, ale pr7.yłączyli kię 7. oddziałem wojewodę bracL. wra7. 7. wyznaezeniem kom i- swym do Polaków, i znosili hajdamaków, kraj Rarzy .Adama hazanowskieg'o, oboznego kor. ten z r07.boju oczyszczali. Z;a tab wim'noć i ;Jana Uliliskiego, aby na tę fnndacya, miejsce i pomoc od naczeluego dowódzcy wojsk pol- i sltu.ne upatrzenio wska7.aue i obmyślano skich do nagrody przedstawieni, s7.lachectwo było. :Nie wiemy czy n'.cezony klasztor stanął otrzymali a razem strażnikami Ukrainy posta- tn, ile że w rok potem rozpoc7.ęły się były woj- nowieni byli". I,ustracya z ]7(31) 1'. mówi ny Chmielnickiego. Ka za.mku atoli stała juy: o poddanych "ie płacą, e7.yns7. podłng propor- w t.ych czasach kaplica, ldbrą w czasie byhlO- cyi mienia swego, koszą po dwa dni, które ści patryarel1y .lIakarego w 165:3 l'. w B. ko- dwa dni kosowicy rachują, podług 7.wyczaju zaey obrócili Ila eerkiew. Dopiero za uspoko- praktykowanego po grzywieu t.r7.Y t. j. po 7.10- jtmicm WOjl'll kozaekich, w 1789 r., po raz tych dwa i gr. 12; którzy mają stawy i stawki pierwszy stanął tu kościół z dr7.ewa zbndowa.- swoje, płacą stawszczyznę za wolne w nich ny prze7. Franciszka Rzewuskiego, marszałka łowienie ryb; mielnicy od koła płaca, kołowe nadw., pod iyt.ułem I'.esłania Ducha św., alt. po rublu t. j. po złotych ośm, da,ja, przytem ten w 1817 r. d. 30 sierpnia 7.gol'zał i w miej- szyscy osyp :r.yta podług proporcyi ciąg-ła." sce jego na przedmieciu stana.ł inny IDuro- ydzi wcześnie się tu osiedlili. Już w przy- wany w 18U) r. pod tytułem w. Vładysb- wileju z r. 1620 Zygmunta III jest wzmianka, wa "struktury wewnątrz kr:l.yżowej," prze7. że mieszc7.anie B. uskarżali się na oppresya, Aleks. hr. Branicką i jej syna Władyshwa je- żydowska, różnemi sposobami, a więc że ten nerał-lejtnant.a założony. Przy t,ym k.)śdele