Page:PL Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. T. 1.djvu/276

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has not been proofread.


tegoż etatu dochód roczny brutto przewidyno- wano na złp. 29495. Rząd miał tu owczarnię czystej rasy merynosów. Bodzew, wś, pow. grójecki, gm. i par. Belsk. W 1827 r. było tu 16 dm. i 152 mk. Bodzewko, 1.) wieś, pow. krobski; 14 dm., 70 mk., wszyscy kat., 28 analf. 2.) B., domin., pow. krobski, 2803 morg'. rozl., własność kon- gregacyi filipinów w Gostyniu; 8 dm., 167 mk., wszyscy kat., 72 analf'., stac. poczt, Go- styń o 7 kil., stac. kol. żel. Bojanowo o 30 ki1., Koźmin o 28 kil. M. St. Bodzewo, 1.) wieś, pow. krobski, 38 dm., 249 mk., 62 ew., 187 kat., 44 analf. 2.) B., domin., pow. krobski, 3622 morg roz1., 3 miejsc.: 1) B., 2) folw. Aleksandrowo (Al- xandersfeld), 3) J..ódź (Friderikenhof), 18 dm.. 254 mk., 57 ew., 197 kat., 133 analf. Stac. poczt. Gostyń o 6 kil., stac. kol. żel. Bojanowo o 31 kil., Koźmin o 28 kil. M. St. Bodzi.iowice, wś, nad rz. Białką, inaczej Szczerbmcą, pow. włoszczowski, gm. i par. Irządze. Wieś nieźle zabudowana, znajduje się na dosyć wyniosłem gliniastem wzgórzu zda- leka widzialna. W 1827 r. było tu 32 dm. i 248 mk., obecnie 47 dm., 412 mk. Ogólna rozległść morgów 1050, z których na grunta dworskIe przypada morgów 684, ziemi ornej morgo 438, łąk 60 mOl'g., lasów 186 morg: na grunta włościańskie morg 366, wtem o;nej morgo 312. Okolica wzgórzysta, falowata, z ę;łębokiemi parowami i rozpadlinami. Gleba ghnkowata, obfita w margiel, ztąd urodzajna, dobrze rodzi pszenicę i rzepak. Łąki w nizi- nac, nad Białką, bardzo pięlme, lasy wdobrym stame, sosnowe, z przymieszką buków i dębiny. I...udność zamożna lecz bez oświaty. B. leżq 0.5 :r. n,a półnoe od Pradeł, na lewo od drog'i bIteJ z Zarek do Szczckocin. Istniał tu bro- war i papiernia nad strumieniem t. n. Dr. 11. Bodzi)w, wś, p ow. wielicki P ar. T y niec 8 k ' l '. , o 'l . od Podgórza. BodzYlliewo, wiocś, pow. śremski, 15 dm., 104 mk., wszyscy kat., 22 analf., stac. poczt. Srem o 6 kil., stac. kol. że1. Czempin o 17 kil. Boeck, ob. Buk. Boegell i Boegsclten, kilka wsi w powiecie frylądzkim i szyłokarczemskim. Boehlitz, ob. Bąkowice. Boelulle, ob. Bymowska. Boehmerwald, ob. Sz1l1nawa. Doehmisch-DOI'r, ob. Czesl:a wie,. Boellllli.sclulorr, wś, pow. brzeski na Szlą- sku pruskIm, st. dr. żel. z Brzegu do Ni88Y o 11 kil. od Brzegu. ' Boelllnwitz, ob. BimowsNe. Boek (Boeck), ob. Bul:. Boeki, ob. Babian. Boelk, ob. Bełk. Bog. Doelka-Mlyn, młyn, powiat szubiń8ki, ob. D1'ewno. Boelkau (01'OSS i Klein), ob. Bilko/l'o i Bil- kówko. Doelsk, Roelzig, ob. Bielsk. Boellhof; ob. Benowo i Pszczolidwór. DoesdOl.f, wś, pow. nisF!ański; z pal'. kato!. i t. dr. żel. z Nis8Y do Brzegu, o 9 kil. od NIssy, Doeselldorf, ob. DJugoszcz i Zławieś. Boesenfleisch, ob. Złemięso. Boeskau (niem.), wś szlach., pow. wałe- cki, 2233 m. rozl., 6 dm., 28 mk. Boessau, ob. Biesowo. Boethin, ob. Bytyń. Boethkenwalde, kol., pow. bydgoski; 26 dm.; 185 mk.; 168 ew., 17 kat.; 29 analf. Boettin-See, ob. Bytyń. Bó"" Boh, źródłosłów wielu nazw geograficz- nych, które, stosownie do miejscowych właściwości języka, wymawiają eię i piszą przez g lub przez h. Bóg. Tak niektórzy dawni pisarze polscy nazywają rzekę Boh. .Bogaica, niem. Bodland, wś, pow. olesiń- SkI, o mIlę od Kluczborka, ma odwieczny kośc. paraf. katol., 1803 nowo odbudowany. Do B. nalezą: kolonie: Krzęśl, Szklarnia Żabiniec i folw. Niederhof. Kat. dekanat dyec. wro- cławsiej liczy 10 parafij: B., Constadt, W. LasowlCe, IGuczborek, Kuhnau, Lowkowitz Neudorf, Nieder-Kunzendorf, Byczyna, Thul (według rubryceUi niemieckiej). F. S. Bogacili, folw., powiat bydgoski, ob. Mi- cltalin. Bogacz, 1.) niem. Nieder'-Bogatz, folw., pow. gruzi,ąski, par. i st. poczt. Radzyn, należy do Dęblenca, ma 107 m. roz1., 1 dm., 10 mk. kat. W r. 1782 własność szambelana Trzcińskiego. 2.) B., niem. Bogatz lub Prussowborrek osada pow. szczycieński, niedaleko Szczytna.' ' Bogacze, ob. Bogaczewo. Dogaczewo, wś, pow. rypiński, gm.08iek pod Brodnicą, par. Radziki. Bogaczewo, Bogacze, niem. Bo g aczewen wś l k . ' , pow. ec l, st. p. Lec. Bgaczko, niem. Bogatzlco, wś i dobra, pow. lecIu, st. p. Lec. VV pobliżu folwark BOD'acz- kowska wola. '" Bogaczówka, ob. Bohaczówlca. Bogalka, leśnictwo, pow. lubliniecki do dóbr Ciasnej należące. ' Bogal'odzica, ob. Bolw1'odyca. Bogil'owica, węg. Falucslca wś w hr. be- reskiem (W ęg.), kościół parafilny gr. kato1., 580 mk. Dogat, ob. Bohat. Bogata, wś, P ow. mar y am p o l sk l ' gm P P , . i ar. ilwiszki. W 1827 r. było tu 12 dm. i 18G mk., obecnie 38 dm., 319 mk. Bogate, wieś włośc., folw. pryw., probo- stwo, otlada młynarska, nad rz. Węgierk pow.