Page:PL Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. T. 1.djvu/277

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has not been proofread.


przasnyski, gm. Karwacz, par. Bogate, o 10 wiorst od Przasnysza, o 26 w. od Narwi; ma ko- ściół katolicki, szkółkę element., 48 dm., 195 mk., 321 morgów (200 g'l'untu ornego) ob- szaru. Folw. zajmuje powierzchni 975 mor. (587 m. gruntu ornego), ma 7 dm., 97 mk., młyn wodny i karczmę. Znajduje tu się ko- ściół paraf. murowany z XIV w. Od 1563 do 1866 r. B. było wła<;nością Narzymskich, obe- cnic Swiatłowskiego. Pałac zbudował hkób Narzymski, wojewoda pomorski w XVIII w. a syn jego Antoni sufragan pułtuski przyozdo- bił iŚwietnie kościół. Tu młodość spędził J ó- zer Narzymski, znany komedyopisarz. W 1827 roku było we wsi B. 30 dm. i 223 mk. Par. n. dek. przasnyskiego liczy 2680 dusz. Bogatea'łskie, Bogat/fllslcie, pole w Yarmii, miQdzy Dobrem miastem a Ornetą, slynne z oporu, który tu krzyżakom stawił ród war- miilski Bogatyńskich, zaraz w picrwszych bo- jach z najeźdźcami kolo Honedy. DziiŚ na tem miejscu wś Tiingen. Bogatki, wś i folw., pow. gT6jecki, g'mina i lmr. Jazgarzew. Dogatynka, właściwie Bukatynka (ob). Dogatz, Bogatzko, ob. Bogacz, Bogaczko, Bogdahncn (niem.), zapcwne BogdlW.y, dwie wsie, pow. żuławski. Bogdainen, ob. BOgllltny, Bo,qdajny. Dogdaj, wieiŚ, pow. odolanowsl,i; 10n dm.; 851 mk.; 266 ew., 566 kat.; 152 analf. Bogdal, folw" pow. poznański ob. Tal'- nowo. Bogdalh., zapewne Bógdał, w, pow. lubli- niecki, par. IJubecko, z folwarkiem. Bogdal i Bogdau. imiona. dawne polskie. Bógdał, wiŚ, nad 1'17,. Pilicą, pow. włoszczow- ski, gm. i par. !loskorzew. Og'ólny obrszar 249 morg'., 16 dm. i 88 mk. Ziemia licha, gleba piaszczysta, łąki i pastwiska piękne. IJudność trudni się głównie chowem bydła. Dl" B. Bogdałów, wś, pow. kolski, gm. i parafia Brudzew. W 1827 roku było tu 18 domów i 131 dm. Bogdalłce, wf;, pow. sejneński, gm. Sereje, 297 mk., 26 dm. BogdailCzów, wś, pow. łęczycki, gm. 'rum, par. Góra św. Małgorzaty. Należy do niej folw. Bachorza. Obszar 398 morgi, w tam gTun- tów włoHc. 105 m. Bogdaniszki, ob. Bohdaniszki. Bogdanka, wś, pow. chełmski, gm. Cyców, parafia. Puchaczów, od Łęczny w. 8, od Chełma w. 38, dawniej rstanowiła całość z dobrami Nadrybie. Ziemi ornej m. 271, łąk m. 70, ogrodów m. 2; pod lasem, przeważnic sosno- wym, m. 266, nieużytki i t. d. morg 23. Zie- mia urodzajna, zwana popielatką" zalicza się do pszennej kI. II. Płodozmiąn U-polowy. Po- kłady dobrego torfu. :Budynków 5, dm. 2. g. f7 Bogdanki, kolon., pow. krobski; ob. Wielka Łąka (Grosslenke). Bogdanki, wieś szlachecka, pow. grudzią- sld, par. i st. poczt. Łasin, rozI. 1070,54 m. (866 ornej, 79 łąk, 93 pastw., 34 lasu, 5 wo- dy), 5 dm., 94 mk.; 41 kat. W 1782 należały do Pawłowskich. Gm. i urząd st. cyw. Bo- gdanki. Dogdunów, 1.) z folwarkiem Radzią,tków, wś, pow. piotrkowski, gm. Gomulin, par. Bo- gdanów, od Piotrkowa odl. w. 14. Przez te- rytoryum przepływa rzeka Lucięża lub Bogda- nówka. Rozległość ogólna m. 2272, z czego dominium w r. 1870 posiada m. 1561 a miano- wicie: na folw. Bogdanów: ziemi ornej przewa- żnie żytniej m. 196, łąk m. 63, pastwisk m. 140, ogTodów m. 3, lasu m. 520, pod osadą, karCZemll1t m. 16, zarośla m. 34, reszta pod drogami i t. d. Ogółem ma B. m. 991. Na H.adziątkowie ziemi ornej żytniej m. 352, łąk m. 100, pastwisk m. 42, pod wodami m. 18; osady młynarskie m. 22, osada karc7.emna 111. 5, w nieużytkach, drogaoh i t. d. m.31, ogó- łem M Radzi1ttkowie m. 570. ,y B. znajdujc się staw (morgów 2), w ltadzi1ttkowic dwa stawy, 8 i lO-morgowy, przy których 2 mły- ny wodne, zarybione. W 1'. 1864 przeszlo w posiadanie 90 włościan zicmi m. 656. Grun- ta-pokościelne m. 54. B. posiada kościół par. murowany, który 1521 już istniał. W 1827 było tu 2t.i dm. i 218 mk. W pobliżu B. leży Bogdallska wólka. Par. B. dek. piotrkowskie- go, z filią w Postękalicach, ma dusz 6402. 2.) B., folw., pow. kaliski, par. Kożminek, Olll. od Kalisza w. 10, od Koźminka w. 4. n.ozległość ogólna :n. 703, w tem ziemi ornej m. 432, łąk m. 51, pastwisk m. 51, lasu m. 150, pod dro- gami i t. d. m. 17. 3.) D., folw. pow. mie- chowski, powiat Kozłów, odległy od Książa Wielkiego w. 7. Ziemi pszennej m. 106, zy- tniej 211, łąk m. 86, lasu m. 164. Płodozmia- ny 8 i 13-polowy. Dawniej stanowił całość z dobrami Rogów. .A. T. Bogdanów i t. p., ob. Boldanów i t. p. Bogdanowce, po węg. Bogdany, wś w hr. szarysldem (Węg.); kościół kato!. filialny, buj- nc parstwiska, łąki, lasy, 751 mk. H. JJ1. Bogdanówka, 1.) wś, pow. myślenicki, o 15 kil. od Jordanowa, roz1. 1489 m., wtem 432 lasu; 89 dm., 516 mieszk.; parafia ła- cińska w Łętowni; położenie górzyste, gleba owsiana. 2.) B., wś, pow. zbaraski, leży przy kolei żelaznej Karola Ludwika i ma stacyą ko- lejową w miejscu, drugą od Tarnopola w kie- runku ku Podwołoczyskolll, międzą, Maksy- mówka, a Podwołoczyskami, o 175 kil. odo Lwowa. Przestrzeni obszar dworski posiada: roli ornej 840, łąk i ogrodów 144, pastwisk 11, lasu 459 m. Posiadłość mniejsza: roli orncj 2693, łąk i ogrodów 172, pastwisk 56 morgo