Page:PL Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. T. 1.djvu/278

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has not been proofread.


Ludności rz. kat. 348, gr. kat. 1133, izraelitów 125: razem 1606. Ma w miejscu gr. kat. pa- rafią należfcą, do dekanatu zbrtraBkiego; do rz. kato!. l)arafii należy uo Skałatu, posiadft szkołę etatową,. Właścicielka większej IJosiadłości Natalia D,bczańskrt. 3.) Ił., zwana "koło Je- zierny," wieś, pow. złoczowski, nau potokiem 'V ysuszka, o milę Uf. północ ou Jezierny, a o 4 mile na wschód od Złoczowa. Przestrzeni obszar uworski posiada: roli ornej 357, łąk i ogrodów 109 (był tu do niedawna :'5taw na vV ysuszce, teraz opuszczony i na łąki przemie- niony), pastwisk 2 morg.; posiadłość mniejsza roli ornej 771, łąk i ogrouów 91, ptstwisk 12. Ludność rz. kat. 201,gT. kat. 240, izrae1iU"v 17: razem 458. :Należy do par. rzym. kat. w Je- ziernie, gT. kat. parafii w Białkoweach, posiada szkołę filialn.f. Właściciel większej posiadło- ści TJudwik Zywicki, adwokat w Tarnopolu. 3.) Ił., wś tuż pode Lwowem, w par. lwowskiej, własność gm. m. Lwowa. lłogdulł()'lu, rz., ob. Luuiei.a. nogdulI()'ka, potok, wypływ,t w obręLie gm. Bogdanówki, w pow. zbaraskim, w półno- cno-z,whodniej jej stronie, u północnych stóp wzgórza Bogdanówki (404 m.); płyilie zrazu kręto na południe doliną Wapnicami zwaną; opływa w kierunku wschodnim wieś Bogda- nówkę od południa; w Kamionkach przepływa staw, podobnież i w RosochowallCu. Tu wpada z prawego brzegu do potokn Samca, dopływn Zbrucza. Długość biegu 11 kil. Znaczniejszy dopływ z prawego brzegu nastaje w obręLie gminy Chmielisk (w pow. skalackim); potok ten bezimienny wpada do Bogdanówki we wsi Kamionkach. BI'. G. Bogdullowo, 1.) domin" pow. ol>Ol'lIic1i, 1877 morg'.; 12 dm.; 197 mk.; 50 ew., 147 kat. 105 analf.; st. poczt. i kol. żel. Oborniki o B kil. 2.) B., domin., pow. wągrowiecki; 1922 m., 5 dm.; 109 mk., 5 ew., 104 kat.; 48 anal1'.; st. poczt. Gohtńcz o 6 kil., st. kol. żel. llialo- śliwic o 5 kil. BogdallY wielkie i n. Ohmielowo, uwie wsie nad rz. Orzycem, pow. lll'zasnyski, gmina i par. Krzynowłoga wielka, 14 dm., H8 mk. i 353 morgo ziemi włośc. 11. wielkie, dobra, składają sic: z folw.: B. wielkie, B. Chmielo- wo, Bagienico wielkie, llag'ienice g'arstki i Krzynowloga wielka; mają 1654 m. obszaru, 13 dm. i 30 mk., własność Rykowskich. W do- Lrach znajduje się: cegielnia, wiatrak, dwie kuźnie i karczma; grunta dobre, w części pszen- ne, łą,ki obfite. B. CltU. Bogdany, niem. Bvgdainm, wś, pow. ol- sztyński, st. p. Pyż. nogdany, oL. Bvgclanvwce i Bvgclalmen. Bogdarka, pow. wą,growiecki, ob. Świqt- !.:vwv. Bogdaszowice, Hlldoszkowic, dzi Pusclt- BOD. wit.z, w, pow. nowotarski na Szhsku pruskim, z pal'. katolicką już od r. 1353. W lesie IJod B. odkryto 1841 cmentarzysko pogallskie. Bogdm-łczowice, dziś WiittendOlf, wś, pow. kluczborski, pal'. Kluczbol'ek, z dwóch części złożona, przewaznie zalndniona przez niemców. noggusch, ob. BO!jusze. nogieniszki, dobra, pow, wiłkomierski, par. Towiany, dziedzictwo Justyna Kossko, gruntu włók 14. Bogil., oL. Bvlliil. Boginia, wś, pow. brzezillski, gm. Lipiny, par. Skoszewy. Bogislawitz, ob. Pakoslaw8ko. no::;hmka, wie;' w hr. szal'yskicm (Yt:g'.); kośeióllillalny gr. katoI., 335 lllk. Iłogh'ic(', w, 11OW. grójecki, parafia n., g'm. Jasieniec, od Grójca od1. w. 10" od Varki w. 9, od Rudy Guzowskiej W. 25. Rozległość og'ólna m. 14D8, w tem do wl08cian należy m. 255, grunta po-kościelne m. 75, gTuntów folw. Ul. 1168. w czem zicmi ornej, przewaznic zy- tniej Ul. ;518, łąk m. 12D, ogrodów Ul. 8 i pól, lasu urządzonego m. 487. Kośeiół pal'. drew- niany istniał tu juz w 1428 r., oLccny z 1763 roku. B. były gniazdem rodziny Boglewskich. W p()Lliżll B. Boglewska wola, załozolla w 1'. 1343 1'. (POl'. Ks. ądowe Ziemi Czersk. XXV). W 1827 r. by lo tu 33 dm. i 282 mk. Par. R dek. grójeekiego 22M dusz. Bogoduchow, miasto powiatowe g'ubernii charkowskiej, lezące o mili i pół od Oharko- wa, nad rzeką Merlą, wpadającą w VV orskłę, st. poczt. i st. dr. żel. Założone i wałem zie- mnym oprtsane r. 1667 z rozkazu cara. leksego .Miehajłowicza, dla zrtbezpieczenia ("krainy ma- lorossyjskiGj ocllmpadu ze str.my Polski, ko- zaków zaporoskich i tatarów krymskich; w r. 1780 podniesione do stopnia. miasta powiat o.. wego. Liczy 9910 mk., 5 cerkwi. Głównym ich przemysłem jest wyrabianie :skór i szew- ctwo, tudziez ogrodnictwo. Ogólny obrót han- dlu miejskiego, wraz z jarmarkami, dochodzi do 100,000 rs. Bogoduchowski powiat zajmuje przestrzeni 2,695 w. kw. Liczy mieszkańców 95,200, w tej liczbie włościan w dobrach pryw. 36600, skarbowych 58800 płci obojg'a. Zna- czne lasy ro:wiągają się koło samego Bogodu- chowa. W powiecie jest gorzelni 17, browar 1, fabryk saletry 8, cegielll5, fab. skór 2, Miasto Krasnokutsk, słobód, wsi i chutorów 231. Przez powiat ciągną się trzy drogi czyli szlaki: romandowski, mUl'awski i sahajda- czny. Bogojuwlenije, st. p., pow. i gnb. niżego- rodzka, między Arzamasem i N. Nowgo- rodem. Bogolliowice wś, pow. grybowski, par. rz. kat. Ciężkowice, o 2 kil. od Cięzkowic. W pobliżu leży st. dr. żc1. tarnowsko-ielu-