Page:PL Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. T. 1.djvu/279

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has not been proofread.


chowskiej, między Gromnikielll a Bobową, o 36 kil. od Tarnowa, której urzętlowa nazwa Bo- goniowice-Ciężkowice. Bogorodzk, miasto powiatowe gub. mo- skiewiJkiej, 2031 mk., 725 w. od Petersburga a 79 od miasta gubernialnego odległe. Bank, stacya poczt{)wa. Bogorodzka, st. poczt., pow. krasnonfimski, gub. permska, m:ędzy J agwildynem i Kun- gurem. Bogorodzkie, wś, pow. gorbatowski, gub. niżegorodzka, st. p. między N. Nowgorodem i Gorbatowem. Bogorya. starodawne godło wojenne i jeden z najd&wniejszych herb6w. Bogorya, 1.) os., przedtem mko, pow. san- domierski, gm. Wit!niowa. par. Bogorya, w do- linie śród górzystej okolicy, o 12 wiorst na półn.-wschód od Staszowa, przy trakcie ze Sta- szowa do Opatowa. Posiada kościół pal'. mu- rowany, szkołę początkową, dom schronienia dla kalek. W 1827 r. było tu 73 dm. i 495 mk., w 1859 r. 69 dm. i 612 mk., obecnie 74 <lm. i 716 mk. Jestto bardzo starożytna osada. B. została wyniesiono na miasto w 1619 roku przez Krzysztofa PO'lłęskicgo za przywilejem Zygmunta III. KOt!ciołem tutcjszym zawiady- wali kanonicy regularni. Parafia dek. sando- mirskiego ma 1026 dusz. Dobra B., hypote- cznie zwanc B.-Miasto, miały 3136 m. rozl., z czego 1864 odeszło dla 70 włot!cian 422 m., dla mieszczan 484, wiele tez rozprzedano, tak iż dziedzicowi hr. Zdzisławowi Łubieńskiemu pozostało 1132 m. "'IV skład ich wchodzi: os. Bogorya, wsie: Mała-wieH, Mostki, Zimnawo- da, folw. Janów. W Mostkach papiernia i młyn murowany. 2.) B., wś, nad Wisłą z lewego brzegu, w nizinie doliny nadwiślańskiej, pow. sandomierski, gm. Samborzec, par. Skotniki. W 15 w. dziedzicami jej byli: Marcin i Paweł ze Skotnik, bracia. Ponieważ Wisła zabrała kmieciom większą częHć ich łanów, przeto dzie- dzice, by powstrzymać ich od opuszczenia wsi dodali im ziemi folwarcznej w to miejsce (Dhl- gosz I 328). 3.) B., zwana też Bogw"ya, dol- na i górna, dwie wsie i folw. t. n., pow. łowi- cki, gm. i pal'. Bąków, od1. od Łowicza 19 w. Ogród tutejszy słynął przed 20 laty z owoców i warzyw, dziś zaniedbany. W 1827 r. było tu 55 dm. i 279 mk., obecnie 49 dm. i 190 mk. Rozl. 180 m. Br. Clt. Bogorya, rzeczka, bierze początek koło młyna. Bogoryi, za Ząbkowicami, w pow. bę- dzińskim, przerzyna plant kolei war. wied., trakt z Gołonoga do Ząbkowic i nbiegłszy 10 wiorst wpada pod Gzichowc1ll do Przemszy czarnej. Płynie okolicą lesist1 i bagnistą. Na karcie woj. top. król. (XXI c.) mylnie na- zwana. Pogoryą. B1'. Ch. Bogot, kopalnia galmanu, pow. bytomski, pod Ohorzowem. Bógpomóż (stary i nowy), wś nad Wisłą z prawego brzegu, pow. lipnowski, gm. i par. Bobrowniki. B. stary w 1827 r. miał 23 dm. i 190 mk., obecnie 28 dm. 182 mk. i 1123 m. obszaru, w tej liczbie 1,008 ornej ziemi. Lu- dnoŚĆ składa drobna szlachta; we wsi ewange- licki dom modli ty. B. nowy ma 9 dm., 64 mk.j 336 m. obszaru; przeważn1 częt!ć ludności sta- nowi drobna szlachta. BOgl'BIłY, wś i folw. rządowy, pow. ma- ryampolski, gm. ChleLiszki, par. Preny. V 1'. 1827 r. byłu tu 21 dm. i 149 mk. (?), obecnie 4 dm., 74 mk. Bogschuetz, ob. BOgU8ZYce. Bogl'ówka, wiet!, pow. bohol'odczański, nad strumieniem górskim Pereh;11czyk zwanym, dopływem Bystrzycy,. na zachód od Sołotwiny o 12,1 kilometra, od Iohorodczan na P?łudno- wy zachód o 3 mile austr. Przestrzem posla- dłot!ć większa zajmuje 233 m. lasu; ani ról ornych, ani łąk, ogrodów i pastwisk dwór nie posiada zadnych; posiadł08ć mniejsza zajmje ruli ornej 327, łąk i ugrodów 5, pastwIsk 136, lasu 11 m. Ludnot!ci gr. kat 394, izrae- litów 7 razem 411. Należy do gr. kat para- fii w J błollce; pusiada szkołę trywialną nie- zreurgani:wwaną. Włat!ciciel większej posia- dłości: Towarzystwo h:wdlowe dla płodów le- t!nych w Viedniu, które lasy w całym kluczu sołotwińskim do szczętu wyniBzcza. B. R. Boguchwała, wś, pow. lipnowski, gmina OBiek pal'. Ligowo i Siel'})c, połużona o 3 w. od zrządtl gminnego, liczy gruntów włośc. 665 morg, w tej liczbi.e 600 m. ornych; 25 dm" 165 mk., t. j. 81 m. i 84 kob.; we wsi ewang. dom modlitwy i szkoła elementarna. Grunta folwarczne stanowia, osadę, należącą do wsi Osiek, licza,c: 2 dm., 11 mk. B. Ohu. BOfljuchwała albo Pietra8zówka, wś, pow. rzeszowski, przy drodze powiatowej z ltzeszo- wa do Krosna, o 9 kil. od Rzeszowa, ma 1572 morgo rozl., wtem 1270 m. roli ornej; 158 dm., 794 mk.; parafia w miejscu, starozytna, ery- gowana W 1462 przez Mikołaja z Pietraszów- ki i zonę jego Maruszkę. Nowy kościół mu- rowany, wystawiony przez Teodora ks. Lubo- mirskiego woj ew. krakowskiego pod wezwa- niem św. Stanisława, został w r. 1729 przez Andrzeja Pruskiego, sufragana przemyskiego, poświęcony. Szkoła ludowa jednoklasowa, ka- sa pożyczkowa gminna, gorzelnia. BOfljuchwałowice, wś rządowa, pow. piotr- kowski, gm. Sielików, par. Siewierz. W 1827 roku było tu 36 dm. i 222 mk. Bogucice, 1.) wś, donacya, nad rz. Nidą, pow. piilCzowski, gm. Zagość, par. Bogucice. Leży przy drodze bitej z Pińczowa do Buska. Kościół par. rozpoczął budować w końcu XII