Page:PL Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. T. 1.djvu/280

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has not been proofread.


wieku Kazimililrz Sprawiedliwy (Długosz I 165,000 płci obojga. Położenie górzyste. Rze- 433), dalej prowadzono roboty w XV -lecz ka Don w tym. powiecie ma już 180 sążni poświęcono dopiero w 1633 r. Znajduje tu się szerokości. Najwięcej uprawianlł jest pszeni- szkoła początkowa. W 1827 r. było tu 102 dm. ca; chów bydła stanowi jednę z najważniej- i 576 mk., w 1859 r. zaś 125 dm. i 640 mk. szych gałęzi przemysłu. Łój tutejszy wysy- Obszar ziemi wynosi 3124 morg.; włośeianie łają nawet do Petersburga. tutejsi trudnią się dobywaniem gipsu, który Bogllczyce, niem. Bogutscltiitz, wś, pow. by. wypalają i rozwożą na ilprzedaż w okolice. tomski, o milę od :Mysłowic, z para filii katol. Par, B. dek. pińczowskiego 903 dusz. 2.) B., dek. bytomskiego, młyn wodny, kamieniołomy, wś, pow. sieradzki, gm. Krokocice, par. :Ma- huty cynkowe, kopalnie węgla, gospodarstwo łyń, odległa od m. pow. wiorst 27, rozległ. rolne wzorowe. Przysiołek: Zawodzie. morg 111 w posiadaniu włośc.; ludności 149, Bogudzh,ka, okrąg wiejski w gm. :Mio- wtem 6 ewang. rach, pow. dziśnielski, liczy w swym obrębie Bogucice, wś, pow. wielicki, o 1 i pół kil. wsie: Orce, Zastorlice, Wilnowo, Czerla.wskie. od Wieliczki, w par. Wieliczka, nad Rabą. Bogudziki, ob. KOr/taje. R. 1285 była tu bitwa Konrada Mazowieckie- Bogumiliszki, ob. Bol!Umiliszki. go z Węgrami. Bogumiła, folwark, powiat wschowl:!ki, ob. Bogucice, ob. Bogllczyc i Boltucicze. Brylew. . Bogu('in, 1.) wś i folw., pow. lipnowski, Bogllmiłka, folw., pow. brodnicki, parafia gmina i par. Spethal Górny, od Lipna w. 16, Bobrowo, st. poczt. Brodnica, 2 dm., 22 mk., od Włocławka w. 5, przy drodze bitej z Wło- 22 kat., należy do Wichulcaj gm. i urząd stanu cławka do Lipna wiodącej; od Wisły wiorst 4 cyw. Grybno; już przed r. 1782 w posiadaniu i pól. Struga bezimienna przepływa granicę od Karwatów, dziś własność dra Józefa Karwata. jeziora chełmiekiego do Wisły. Na Bogucinie Inaczej Bo.qumiłlci. J. B. i na kolonii Osiek drobnych osad włoRc!ańskich Bogumiłów, wieś nad Wal'tą, pow, siera- 30, ogólnej przestrzeni m. 722. Ziemi fol- dzId, gmina t. n., par. Sieradz, odleg'ła od Sic- warcznej m. 815, w tem ziemi ornej przewa- radza wior;;t 4, ł'Ozległości ogólnej morg 1130; żaie zytniej m. 499, łąk i pastwisk m. 90, pod w tem gruntów dworskich morgo 798, wło- lasem m. 112, w ogrodach m. 8, reszta w dro- ściańskich morg 332; gospodarstwo dominialne gach, pod zabudowaniami, nicuzyt. i t. p. Wś średnie, pokłady torfu, włościanie zamożni, liczy 20 dm., 188 mk., folw. 5 dm., 16 mk. łatwy zbyt produktów i zarobkowanie. Ludno- 'V os. karczemnej Krzyżówka 4dm. 2.) n., wś, ści m. 180, k. 186 katolików, a starozakon- włośc., pow. płoński, gm. Starożęcin, par. Gra- nych m. 4, k. 6: razem 376 dusz. :Młyn wodny. lewo, 11 dm. 102 mk., rozJ. 361 morg (w tem Gmina B. należy do okręgu sądu gminnego Za- 355 m. gruntu ornego). 3.) B., wś włok, pusta mała i do dwu parafij: Sieradz i Chojne; pow. ciechanowski, gm. Opinogóra, par. Palu- w skład tej gminy wchodzą następujące miej- ki, 149 mk., 17 dm., rozl. 290 m. 4.) B., wś scowt)ści: wieś Bobrów, Bogumiłów, kol. Bo- i folw., pow. nowoaleksandryjski, gm. Garbów, rzewisko, wieś Chojne, Dąbrowka, Dębina, osa- par. Bochotnica, na lewo od drogi z Lublina do da Grosiwo, wieś Jeziory, Kłocko, :Monice, Marlm8zowa, o 15 w. od Lublina, obok Garbo- Okrąglica, Sokoló, Stoczki, Wiechucice, Wie- wa. R. 1827 było tu 29 dm. i 240 mk. 5.) B., chutka, Zalesie, Zagliny. Urząd gminny we wś, pow. kozienicki, gm. i par. Policzna. śród wsi :Monice, odległej od m. Sieradza wiorst 2, lasów kozienickiej puszczy, o 7 w. na połd. od od stacyi kolei żelaznej w Łodzi wiorst 60. Kozienic, powstała około 1850 r. po lasach Ogólna rozległość gm. Bogumiłów morg 12464, Policzny, liezy 39 domów, 308 mieszko i 722 w tem: gruntów ornych morgo 8610, lasów morgo ziemi włok 6.) B., wś rządowa, pow. 1049, ląk i pastwisk 2505, ogrodów 33, nieu- olkuski, gm. Rabsztyn, par. Olkusz. W 1827 żytków 60, zabudowania, wody i drogi 207. roku było tu 35 dm. i 231 mk. B/'. Ch. Właściciele większych własności posiadają Boguckie Hamr}', niem. Bogutz!.:er Rammer, morg 6781, włościanie 5676, duchowieństwo 6, fryszerka pod Katowicami, pow. bytomski. instytucye 1; w tem posiadają: gruntów Boguczai', miasto powiatowe gubernii wo- ornych: dominia morg 3751, włościanie mor. roneskiej, o mil 32 od miasta W oroneża, nad 4859; lasów 1049; łąk i pastwisk 373, włok rzeką B., wpadającą o 3 mil c od miasta do l'Ze- 676; nieużytków m. 11, włok m. 49. Grunta ki Don, z lewej strony, założonc za cara Ale-, pn;eważnie żytnie 2 klassy, w bardzo małej ksego :Michajłowicza; w r. 1797 lJodniesione I iloki pszenne, lecz tylko dobrą uprawą dopro- do stopnia miasta powiatowego. Liczy mie- wadzone do tegoż stopnia dobroci. Gospodar- szkańców 6486, ma cerkwi murowanyeh 2. stwa dominialne zamożne, dążące do postępu. Obrót roczny handlu miejskiego dochodzi do W łościańskie średnie, w niektórych zaś miej- 120,000 rs. Bohuczarski powiat zajmuje prze- scowościach, lJOłozonych bHżej miasta Siera- strzeni 7,306 wiorst kw. :Mieszkańców ma dza, a ztąd ułatwionego zbytu produktów,