Page:PL Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. T. 1.djvu/268

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has not been proofread.


IJobuczapy, Bubszczan!l, przysiołek wsi Bocheński IłOwiot, ob. Boahnia. Kalne. JJochleVo, wś, ])ow' słupecki, gm. i pa.r. Dobulcz)'łł, 1.) wioij, pow. s:.-;amotulski, 4 Kazimierz. Rozl. dworskiej ziemi 1520 m., um., 63 mk., wszyscy kat., 25 analf. 2.) B., włościańskiej 195 morgo W 1827 r. było tu tolw., pow. szaJUotulski, ob. OpOI'OWO. 19 dm. i 207 mk., obecnie 240 mk. Dobra te Booulińee, wieś, pow. buczacki, nad Birypą, należały w XVIII w. do kolegium jezuickiego o 1 i pół mili na północ od Buczacza, o 2 kil. w Poznaniu. od st,. p. Ossowce. Przestrzeni posiadłość wię- Bocłllh., wś i f'olw., pow. kwidzyński, par. kRza zajmujc: roli 01'. 1120, łąk i ogTod. 125. i st. l}. Nowo, 10 dm., 207 mk., 180 kat. (wraz past. 95, lasu 18 morg.; posiadł. mniej. roli z Kozielcem). W 1648 r. był tu właścicielom 01'. 1862, łąk i 0i,'T. 135, past. 79 morg'. Na- Konopacki, w 1782 Zalrzewski. }IiejscowoBć lcży do par. rz. kat. w PetJikowcach, gr. kat. tę Zarański zowie Zapusty. par. ma w mieji!cu, należtCą do dekanatu czort- Bochnia (z PodedwOl'Zom i "Vyg'odą), roia- kowskiego. Ludność rz. kat. 559, gr. kat. 692. sto pow. w Galicyi, położone pod 38° 2' szer. izraelitów 15, 'razom 1266. Wieś ta l)osiada półn. a 50° dług. wschod. od Ferro; posiada szkołę etatową. Wła8ciciel większej posiadlo- 1383 m. gruntu, 846 dm., 7480 mk., z tego 8ci Konst.ancya hr. Brzostowska. 6508 rz. kat., 972 izraelitów. Siedziba c. kro Doby 1.) wś i folw., pow. janowski, gm. star08twa, sądu pow., urzędu podatkowego, no- Dzierzkowice, par. Boby, o 10 W. na zachód taryatu, zarządu sanitarnego, oddziału stl'aży poludn. od Urzędowa, na lewo od dl'ogi z Urzę- ,skarbowej, posterunku żandarmeryi, urzędll dowa do Opola, w dolinie śród wzgórz; posia- pocztowego i urzędu telegraficznego, wydziału da kościół l}ar. drewniany. Par. B. dek. rady powiatowcj, rady szkolnej okręgowej janowskiego ma 2958 dusz. 2.) B., wś rządo- i komendy batalionu 60 landwery (obrony kra- wa, po,... pultuski, gm. Kleszewo, par. Szwelice. jowej). Ozdobny kościól parafia.lny (fara), wy- W 1827 r. było tu 14 dm. i 114 mk. BI'. Git. budowany w r. 1253 pod wezwaniem ew. Mi- Bob)', wś, IłOW. ihumeński, gm. omelańska, kolaja. Opl'óez tego były 2 kościoły: domini- w okolicach BłuŻoa, w 3 okręgu sądowym, kancSw przerobiony w 1'. 1777 na. gmach rządo- w 2 stanie policyjnym; głuchy zapadły zaką- wy, i franciszkanów, rozebrany w r. 1778. tek polesia ihumeńskiego. Al. Jel. W salinach znajduje się kaplica św. Krzyża Boca (wyżnia, średnia i dolna), po węg. Bo- z soli wykuta, w której raz do roku, w wigilią cza lub Botza, trzy obok siebie leżące małe Bożego Narodzenia, odprawiana bywa msza mka w hr..liptowiJkiem (W ęg.)i kopalnie sre- św. Na cmentarzu i w mieście istnieją 4 ka- bra i złota, huta szklana, obszerne lasy, kilka plice, w których w pewnych dniach roku od- warsztatów tkackich. W tych miejscowo- bywają się nabożeń8twa. Założony pl'zez gmi- ściach niema .Ilpełnie wróbli (?). W B. wy- nę wr.1846 szpital główny jest na. 120chol-ych niej i dolnej ł.ościoły ewang. parafialne; 417, urządzony. Majątek zalda.dowy 8zpitala skła- 77 i 698 mk. II. lJt. da się z obligacyj prywatnych w kwocie 4400 Bochanowo. WH, 11OW. suwalski, g'm. Pa- złr. Istnieje także 7.alożony w 1'. 1872 prze:.-; wlówka, odI. 19 wiorst od Suwałk, liczy 11 burmistrza Romana Niwickiego '/. dobrowol- ,lIn. i 97 rok. K. II. nych datków, zakład ochronki celem wyżywi e- Bocbarewicze, ob. Boltal'cwicze. nia i wykształcenia 100 dzieci. Fundusz ubo- Bochełł, Wl!, pow. łowicki, gm. lIąbkowiee, gich św. }Iacieja, założony prze'/. }lacieja Jaro- par. Chruślin, o 4 W. od Chruślina, ma 1 W. szewskiego w r. 1611, celem wspierania zubo- długości, lcży w pobliżu Bzury. Bzkoła po- zalyeh obywateli i micszezan. .Majątek tego ctkowa. W 1827 1'. było tu 36 dm. i 244 funduszu wynosi okolo 12000 zlr. w. a. dochód rok., obecnie 63 dm. i 429 mk. Zna.jduje tu w 1'. 1877 był 1222 złr. :Nakoniec zakład się cmcntal'zysko przedhistorycznc, w którcm ubogich (,w. Antonicgo, załoiony w l'. 1357 wykopano miecz i kości ludzkie zuacznych przez króla Ka:.-;imierza 'V., celem zaopatr'ywa- rozmiarów. B1'. Cit. uia w potrzeby okaleczonych ido zarobku nie- Bocheniec, 1.) wś wło;'m. i folw., pow. zdolnyclI górników, ltosiada majątek zakłado- rypiński, gm. i par. Płonne. W 1827 r. było tu wy w realności i kapitałach uo 50000 złr. 13 dm. i 133 mk., obecnie zaś 26 dm. i 177 mk. a dochód w r. 1877 był 2854 złr. W B. ist- Rod. 705 m., wtem 52 m. włośc. 2.) B., niej a. następujące zakłady naukowe: c. k. ni z- wś i folw., pow jędrzejowski. gm. i pal'. Mała- sze gimuazyum 4-klasowe, zalożone w r. 1817 goszcz. Znajduje tu się marlllur barwy sza- przez cesarza Franciszka I; szkoła wydzia- raczkowej. łowa 4-klasowa; szkoła wydziałowa 4-klasowa Doehennild, wś, pow. winnicki, liczy dU8z żeńska i szkoła ludowa etatowa męzka. Dla męz. 380, ziemi ornej włośc. 792 dz., (Iwor. wspierania ubogich i moralnych uczniów gi- ziemi z Czerenkowem 800 dzies. Należała mnazYllll założony został w r. 1868 przeż dy- do Korzeniowskioh, dzii Piotra Potockiego. rektora Biłousa osobny fund1"tllz zapołftogi z ka.-