Page:PL Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. T. 1.djvu/269

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has not been proofread.


pitałem zakładowym 1024 złr. :Majątek sa- bczycaGh i Wiiłniczu. Czytaj o Bochni w dzie- mego miasta wynosi w obligacyach tylko łach: :Malte-Brun "Tableau de la PoI6gie an- 14077 ur., natomiast doohód roczny w r. 1877 cienne et moderne," Paris 1807; Kral!ińskie- był 48081 złr. W R jest apteka, księgarnia go J. "Opisanie Polski topograficzno-polityczne i drukarnia; kasa 08zczędności założona w 1873 z w. XVI tłum. p. St. Budzińskiego." War- z kapitałem 5000 złr. a- już z końcem 1877 szawa 1852 r.; ZolIner J. F. "Briefe iiber wynosił stan wkładek 147368 złr. n. leży Schlesien, Krakau, Wieliczka u. die Grafschaft pomięlizy wzgórzami niedaleko rzeki Raby Glatz im J. 1791," Berlin, 1792-1794; Gra- i przerznięta jest gościńcem rządowym wie- bowski Am. "Kraków i jeS'o okolice wyd. 4-te deńskim. Stacya kolei żelaznej KaNIa. Ludwika 1844." "Krótki opis Bochni i Wieliczki," Phi- odległa jest od miast:!. o 2 kilometry; leży mię- I080phical Transactions 1760 Juli Nr. 61; dzy stacyami Kłajem a Słotwiną, o 38 kil. :A.lth A. "Einige Hobenbestimmungen in der od Krakowa. B. ma wiele okazałych ka- Bukowina und den angraenzenden Litndern." mienic, pomiędzy któremi odznacza się gmach G. J. III Jalu'g. 1852, 132-139; Schultcs rządowy, dawniej siedziba władzy obwodo- "Rrief iib. Bochnia (Gehlens JOUl'n. f: Ohemie wej a teraz wszystkich c. k. władz, i piękny u. Phys. 'r. II 164-172); :Mo11's Ephem. der ogród salinarny. Najpiękniejszą ozdobą, B. Berg-u. Riittenk. T. III; Thiirnagel "Bemer- jest jednak żupa solna, według Długosza od- kungen iib. Wieliczka u. Bochnia." (KaI'8ten kryta w 1'.1251 za czasów św. Kunegundy; Archiv. 1827, XII. 337 -365); "Von den. z innych źródeł jednak okazuje się, że !Iiecho- Steinsalzgrubcn Zll Wielicza u. Bochnia in Ha- witowie część fundacyi swojej solnej otrzymali lizien." Iag. t: die Bergkunde. 1791. VIII); w B. juz w r. 1198. Obecnie wydobywaną Beudant, "Das Steinsalz von Wieliczka u. Bo- tutaj bywa sól kamienna, której pokład solo- chnia." (Keferstein, Telltschl. II. 166); Kmi- nośny ma postać ogromnej soczewki, o ilc zna- ta J. Ach. "Symbola of1icialium et officiorum na, około 4 kil. długiej, 96 metr. szerokiej famulorumque Zuppae Bochnensis, nec non re- a 452 grubej. Warstwy soli bywają zazwy- gum et zuppariorull1 inclytorum nonnullae anti- czaj dosyć cienkie a skład całego utworu różni quitates. Accessit Joach. Vidiani de salis fodi- się tem od wielickiego, że nie ma wielkich brył nis exegeticon. Crac. 1600; "Fodinae Bochnen- soli zielonej, i ze cały pokład stoi niemal pio- ses lucubrationibus poeticis illustratae (w dzieł- nowo. Przy zupie urządzone są także kąpiele ku: Liber poematum complectens LecIlica admi- sQlne. (Obszerniej o kopalniach soli tutejszych randa, auth. Andrea Kanon S. J." Crac. ob. Wieliczka). Oprócz tego istnieje jeszcze 164:3); Schober, "Zween V ersuche mit dem młyn parowy, cegielnia parowa, dystylarnia Barometer in den polnischen Sałzgl'uben Wie- spirytusu i browar zwyczajny. Cała lndność. liczka u. Bochnia ang-estellt den 7 u. 2 Noremb. dosyć zamożna, trudni się przeważnie przemy- 1743." (Hamburg Ma.gaz. III 250); "Physi- słem i handlem; targi tygodniowe i 15 jarmar- kalische Nachricht iib. die Salzgruben Wieli- ków, szczególniej na konie i bydło. :Miasto czka n. Bochnia." (Ramb. )Iagaz. IV, 115). założone zostało na podstawie przywileju lIo- Zejszner L. "Pomiar barometryczny żupy bo- lesła.wa V, wydanego w r. 1253 w Korczynie cheńskiej w mies. marcu 1843 r. wykonany. dla :Mikoła.ja z Lignicy. Kazimierz W., urzą- (Bibl. Warsz. 1843 r.); Pietraszek J. Kr. "Kie- dziwszy zupę tutejszą, mniejszą zwaną, pomie- uy kopalnie wielickie i bocheńskie odkryto? lici! B. w liczbie miast, z których po dwóch raj- (Przegl. Iw. r. 13-ty 1846 r.); Rauch A., "La- ców przez króla wyznaczonych stanowiło na gerungsvel'hałtnisse u. Abbau des Steinsałzla.- za.mku krakowskim najwyższy sąd prawa nie- gers zu &clmia in Galizien" (Geol. Jahrb. II mieckiego. Wojna szwedzka srodze musiała Jahrg. 1851 Hft. 3). M. M. dać się Bochni we znaki, skoro IUfltracya Bochnia, przysiołek wsi S",alowy. z roku 1664 wRpomina, że w niektórych Bochny, wś, pow.latyczowski, gmina Woj- cechach jest tylko po 2 rzemieślników. B. po- towce, ma dusz mez. 213, ziemi dwor. 1840 dniosła się dopiero z końcem przeszłego dzies., ziłmi włośc, 242 dzies. Należy do hr. wieku, po zajęciu Galicyi przez rząd au- Morkowej. stryacki. Jestto miejsce rodzinne A.dama Bochotek, ob. Bachotek. Wieś ta ma 1503 z Bochni, doktora fil. i med., rektora akademii morgo rozl. (969 roli ornej, 20 lak, 325 pa.- krakowskiej w r. 151h Powiat bocheński atwisk, 164 laau, 19 w.ody), 7 dm., 104 rok., w Galicyi ma 1 miasto, 4 mka, ",min wiejskich 92 kat. 120, przełożeństw obszarowych 51, razem' je- Boch.otnie" olała, w, pow. nowoa.lek&an- dnostek administracyjnych 176. Rozległości dryjski, gm. Celejów, par. Kazimierz,polożon:t 14,3214 mil. kWI.dr. austr. Ludności 90833. w prześlicznej dolinie ciągnącej się od Bóchb- .Miasto B., mka Lipnica )Iurowana, Niepołomi- tnicy kościelnej przez Celejów aż do Wisły, po ce, Uście solne, Wiśnicz Nowy. W B. jest obu blegach rz;, stanowi jednę .z'najpiękniej- IIIłL ilędczy dlą, s¥lów powitowy(jh W R, ])0- szych okolic Powiila. Na' ęzoz'f1:!ie góry l..