Page:PL Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. T. 1.djvu/270

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has not been proofread.


sami porosłej dają się widzieć zwaliska staro. od Zelowa. W 1827 r. było tu 50 dm. i 336 żytnego zamku, który, ja.k }XJdanie niesie, zało- mk., obecnie 46 dm. żył w XIV w. słynny z rozbojów :Maciej Borko- Bocianiec, leśnictwo, pow. szubiński, ob. wicz, wojewoda poznański, i w którym oddana Samoklen8k. mu pod dozór miała przebywać żydówka Ester- Bocianowo, folw., pow. suwalski, gm. Ku- ka, ulubienica Kazimierza Wielkiego, podczas kowo, o 8 w. od Suwałk, ma przestrzeni 134 gdy król ten przebywał w Kazimierzu. Oso- morgo Dawniej była. to wieczysta dzierżawa, bliwszy ten zameczek, w pół{)krąg zabudowa- od r. 1874 własność prywatna. Grunta gli- ny, z zachodnią ty lko ścianą płaską, w której niaste. Ztąd ładny widok na Suwałki. R. W. brama wjazdowa była wybitą. Oprócz zewnę- Bocianowo, niem. B1'enkenhof, 1.) domin., trznych murów, bardzo już uszkodzonych i śla- pow. bydgoski, 3 dm., 21 rok., wszyscy ew., du piwnic, nic więcej nie dochował, a z pozo- nie ma analf. 2.) B., przedmieście roiastt stałych tylko szczątków, całość nawet jego Bydgoszczr, dawniej wieś osobna. M. St. odgadnioną być nie może. Obok bramy widać Bocieciuki, kolonia, pow. białostocki, lu- że była wieża, ściana bowicm wtem miej8cu, dność przeważnie ewangelicka. znacznie wzniesioną jest w górę; śfJianę tej Bocień, Boczyn, niem. BotscMn, dominium wieży podpierały dwie skarp1', z których jedna królewskie, l)ow. chełmiński, par. Dźwierzno, w całości, drugiej dolna część tylko zostala. st. p. I,isewo, 1740 morg rozI. (1408 roli ornej, Obok bramy są ślady jakichś ozdób z kamienia 147 łąk, 185 pastwisk), 7 dm., 131 mk., 121 wykutych; podłng zaś podania miejscowego, kato!. prowadził do niej most, nad szerokim paro- Bociniec, olędry, pow. średzki, 17 dm.; wem rzucony. Zamek ten stawiany był głów- 128 mk., 124 ew., 4 kat.; 12 analf. nie z kamienia, zewnętrzna tylko powłoka mu- Bo'ki, mko w pow. bielskim, gub. grodz., ru jest 1. cegły czerwonej. Położenie jego do- o 17 w. od Bielska ku Drohiczynowi, na niz- syć wyniosłe, lecz z powodu mocnego drzewa- kielll wybrzezu Nurca, o 2 w. od jego zbiegu mi zarośnienia trudno ocenić, czy był on kiedy z Nurczykiem, między Bielskiem a Dziatkowi- obronnym. Opodal od zamku, już po za wą- czarni, założone w XVI w. przez Jana Sapie- wozem, znajdują się zwaliska innego bndynku, hę, któremu 1509 Zygmuut I darował kilka formy czworokltnej, po rogach skarpami wspar- wsi z prawem zalożenia miasta. Około 1700 tego; są to szczątki kaplicy, nie wspólczesnej B. przeszły do rodr.iny Branickich a potem Po- wprawdzie r.amkowi, ale w każdym razie tockich, którzy je dotąd (1860) posiadają. Sa- z XVII przynajmniej pochodzącej wieku; kil.- pieha założył tu 1513 klasztor, 1834 skaso- plica ta, częścią z kamienia, częścią z cegły sta- wany. Paraf. k.ościół katol. św. Józefa i BW. wiana i po wierzchu tynkowana; znajduje się Antoniego Pad., z muru 1720 wzniesiony; pa- pod nią grób murowany, a obok była niegdyś rafia katol. dekanatu bielskiego: dusz 3840 li- c!1atka, w której przemieszkiwał pustelnik. czy. nasteczko miało l stycz. 1878 r. 1900 Widok ztąd na dolinę i na przeciwległe wzgó- lIlk., wtem 1262 izr. R. 1775 miało 224 dm. rza, ęsto lasem zarosłe, zachwycający. Ruiny R. 1860 licr.yło 405 katol., 290 prawosł., 743 te i malownicza dolina bochotnicka stanowią izraelitów. Słynęło niegdyś z wyrobu ry- cel wycieczek dla zwiedzających pobliskie Pu- marskich harapów (boćkowce, monitory boć- ławy, Kazimierz i dla przyszłych gości zakła- kowskie). F. S. du kąpielowego w niedalekim również Nałę- Boćwiuka, niem. Bodschwln!lken, 1.) wś, c20wie. W 1827 r. B. liczyła 62 dm. i 413 pow. gołdapski, w dolinie rzeki Gołdap, oto- mieszko Br. Ch. czonej wieńcem wzgórz; 425 mk. ew.; gleba Bocllotniea K08cielua, zwana Wielka lub .lekka piaszczysta; rolnictwo i hodowla., bydła; Górna, wś, pow. nowoaleksandryjski, gmina st. p. .). B. lub Neu-F}'eUl!ellthal, W8, pow. Drzewce, par. Bochotnica. W XV w. istniał WęgobOIkl, po Krulankaml. , tu już k080iół paraf. św. Jana a wieś była wła- I, las I grzbiet n w8chod od hu za- snośeią Mikołaja Kazimirskiego h. Rawa. Nie- kOPlansklCh, w obr. gm. Zakopanego, na pono- gdyś własność Nałęczów-Małachowskich dziś cnym stoku Ttr, na Podhalu nowotarklm. należy do dóbr Nałęczów. Kościołek i pleba- Tędy prowadzI drga do ta'Yów. G!I}elllCO- nia na wzgórku w bardzo malowniczem poło- wyh.. ,P.od OCOI zDaJd'Je, Sl.ę zrodełko, ieniu. W 1827 r. było tu 20 dm. i 222 mk., pOlżeJ sCleżkł z KUZC zakola"?sk.lch na Haę obecnie zaś 28 dm. i 240 mk. Par. B. dek. no- Krolowl prowadzącej. Wzmeslellle tego źro- woaleksandryjekiego ma 1100 dU8z. Br. Ch. dła 1017.59 panota). . ., Br. G.. , , . BoeOnO'ICC, BotzOllOlmtz, włes, pow. Ja- Becbowke, BochówA'{), ws, pow. słupski, na blonkowski, na Szlązku austr., parafia katoli- Pomorzu. cka Jabłonków, rozległości morgo 673, ludno- Boełaaieba, wij, pow. piotrkowski, gmiua ści 253. ,l}ujny, pIU', oi8zew, o w. na .p6łn. w8chód JJoe..niea, Wieś, pow, ostroiąki, na p6łQ.