Page:PL Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. T. 1.djvu/271

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has not been proofread.


zach.od Ost.roga o 40 w. w połowie nalezała I i go. Skalmierzyce o a kil.; st. kol. żelaznej niegdyś do ks. Czetwort.yńskich a w połowit Ostrowo o 16 kil. J{. St. do Lenkiewiczów, obecnie jest w posiadaniu Boczko'te, w, pow. slonimski, skrajny Oktawii z T.enkiewiczów Walewskiej. Z pała- płn.-wsch. pnnkt tego powia.tu. cem i murowanemi folwarczll6mi zabudowa- Boczkowiee, 1.) wieś i folwark, po- niami. Ziemia urodzajna pszenna, kilka kur- wiat miechowski i gmina parafii KS;łz Ma- hanów na polu. Okolica wzgórkowata, 110kład ły, o 5 w. na wschód połd. od Wielkiego ziemi glinkowaty; doliny, poprzerzynane rze- Ksiąza, od Miechowa 18 w., w wązkiej dolinie czułkami, pod samą wsil formują staw. Ma śró(l gór lesistych. W 18271'. było tu 16 dm. cerkiew i szk6łkę włościańską. Z. Róż. i 106 mk., obecnie 22 dm., 188 mIc.; gruntów IJoeHjkGw, mko, pow. lepeIski, przy tra- włośeiańskich 217 mOl'g., dworskich 663 m. kcie z Bieszenkowicz do I.epla, nad rz. Ułłą W 15 w. istniały tu dwie wsie: R. małe i B. i Ułanką. Wielkie dobra, własność Pawła wielkie (Długosz II 85). 2.) B., wś, pow. Ciechanowskiego. włoszczowski, gm. ltadków, l)ar. Konieczno, I, ob. Boczniel. ma 695 1ił. obszaru, wtem 550 m. dwor. ziemi, lJodeaka, rzeka, bierze początek pod wsią 14 dm. i 162 mk. Ziemia licha, piaszczysta, KrzymoWl!kie, w powiecie konstantYllowskim, gdzieniegdzie sapowata, przeważnie tworzy płynie kręto przez folwark W oroniec i mi- glebp, żytnią, łąki i l)astwiska w nizinach, mo- nąwszy wieś 8ycynę, wpada do Krzny. Długa kre i torfiaste, dają nędzną trawę. Lasy zni- 7 wiorst. L. W. szczone, przedstawiają tylko krętą i karłowat" Ilonki, 1.) wś i folw. rządowy, pow. 10- sośninę. T.ud biedny, bez żadnej oświaty. wicki, gm. Jeziorka, par. ł.ow!cz, od]. o 6 w. Boczne., jezioro, pow. suwalski, o 2 w. na od Lowicza. Przy końcu wioski w ogrodzie pólnoc od Przerośli, sięga pod samI} linią gra- stoi stam drewniana kaplica. W 1827 roku niczna, od Prus, brzegi wzg'órkowate, bezleśne. było tu 55 domów i 288 mieszk., obecnie Łączy się przez strumień z jez. Kościelnem 194 mk. 2.) B., okolica nad rz. :Mrogl, pow. a przez nie i z jez. Krzywem, na zach. od Prze- łowicki, gm. Lubianków, par. Walizew, o 25 rośli (Mapa. Woj. Top. XIV 2). Br. Clt. wiorst od ł.owicza, na lewo od drogi z Główna Bocznie', Boczel, Boczne, dwa jeziora t. n., do :Bielaw. W obrębie tym leżą wsi i fol. pod sąsiednie z sobą, pow. sejneński, na półn. nazwaniem: B. domaradzkie, B. górne i B. za- zachód od KraRnopola; jedno z nich większe rzeczne. Rozl. gruntów dworskich 501 morgo przy wsiach Jegłówek, Gremzdel; przez nie 3.) B., wś, pow. sieradzki, gm. Szadk, par. przechodzi linia graniczna powiatów sejneil- Rososzyca, odległa od Sieradza wiorst 18, roz- skiego i suwalskiego, brzegi oba płaskie, bez- ległości ogólnej mórg 1257, z tego w posiada- leśne. (Iapa. Woj. Top.) Br. Ch. niu dworu m. 1106, włościan m. 151; ludno- Bocznie), jezioro, pow. suwalski, wlzkie sci 301 wyz. katolickiego. }lłyn wogny z pro- a długie, stanowi niejako boezną odnogę jez. dukcyą 650 korcy mąki. 4.) B. Swidrowo, Hańczy, od której oddzielone wąskim pasem wś szlach. i włośc., pow. szczuczyński, gmina ziemi. (Map.t. Woj. Top. XIV 2). B1'. Ch. Bogu8ze, par. Grajewo. Br. Ch. Boczów (z przys. Radziejów), wieś, powiat Boczkieniki, wś rządowa, pow. maryam- bocheński, parafia Łapanów, o 2 kil. od Łapa- polski, gm. Pogiermoń, par. Preny. W 1827 nowa. roku było tu 13 dm. i 192 mk., obecnie 31 Bodaczów, 1.) wś i folw., nad rz. Pur, dm., 240 mk. pow. zamojski, gmina Sułów, par. Szczebrze- Boczklenikiele, wś i folw. donacyjny, nad szyn. Lezy w podmokłej dolinie rzeki Pur, Niemnem, pow. maryampolski, gm. Pogiermoń, o 12 w. na zach. od Zamościa, stanowi z wsia- par. Pokojnie, o 8 mil na półn. wschód od mi Wicłączą i Zawadami jeden ciąg, jakby je- .Maryampola. Wprześlicznem położeniu nad dnę wielką wieś. Droga bita łl:czy B. z Za- Niemnem; znajduje tu się przystań dla wicin i mościem. W 1827 r. było tu 75 dm. i 516 tratew płynących Niemnem. Obszar ornej mk. 2.) B., wś, pow. olkuski, gm. Ojców, ziemi 600 m. i tyleż lasu, gleba żyzna; p8zen- par. Biały Kościół. Wraz z Wierzchowiflm na pl'2eważnie; 19 dm., 267 mk. Ecl. Traut. ma 639 morgów rozI., w tem gruntów włok Boczkiu, góra na Bukowinie, na rozgra- m. 85. A.. T. niczu wód Suczawy i Seretu, 3960 stóp wy- Bodaczówka, wli, pow. tlszycki, ma 128 8okości. dusz męz., 307 dz. ziemi włoś., należała do Boczko, dawne imi ozy tet przezwisko pol- 'VyleZyl1skich, dziś Kaczanowa 180 dzies., skie (Heleel Star. Pam. Praw. Polsko II pod 1398 1'.) Dobrzańskich 131 dzies. i Klimowskiego 10 Boczków, 1.) wieś, }>ow.odolanowski; 10 dzies. Dl'. 111. dm.; 78 mk., 9 ew., 69 kat.; 22 analf. 2.) B., Bodaki, wś, pow. gorlicki, par. rz. katol. domin., pow. odolanowski; 1815 morg.; 10 dm.; Żmigl'ód, gr. kat. Bartne, o 6 kil, od st. poczt. 135 mk.; !6 ew., 119 bt.; 66 an3olf.; st. poczt. :Mał"atów,