Page:PL Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. T. 1.djvu/267

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has not been proofread.


świeża do Pińska, nad rz. Bobrylriem, w gm.' i Biełozim'je idzie osobna linia dr. żel. do Czer- dobr08ławskiej, w l-m stanie polic. (łohiszyń- kas, 27 w. długa. skim), w l-okręgu sądowym (Pohost-zahoro- Bobr)'szki, 1.) wś pryw., POv. nowo-ale- dny). Dobra B. mają obszaru 6670 dzies., ksandrowski, gub. kow., 41 w. od m. pow., w glebie bardzo piaszczystej ale sianożęci są z domem modlitwy dla raskolników. 2.) B., obfite. Była tu stacya pocztowa bylego tra- W8, pow. wileńt:ki, o 3 w. od ClJ.biszek, folw., ktu poczt. Milit:k-Pińsk, o 19 w. od at. p. Choty- IUtleży do dóbr Czabiszki Piłsudzkich. Obe- nicze. Własność dziedziczna Borlnowskich. cnie włat: ość Jana Pihmdzkiego. Pal'afhl 2.) B., mala wioska., pow. radomyski, o 30 w Czabiszkach. D,'. 1'. lI,.. 3.) n., okrąg wiej- w. od Czarnobyla. Mieszk.] 2; należą do 111<1,- ski w gm. Ol'anach, pow. trocki, liczy w obrębie hymowiockiej parafii, trudnią się węglarstwem. swym Wt:ie: Bobrzyszki, Serafiniszki, Kirkla- Zarząd gminny w Maksimowiczach, policyjny ny, Aleksandrowo, Micszkucie, Powierancie. 'V w Czarnobylu. Kl. Przed. 3.) B. wielki, W8 B. ma kaplicę mUl'OwalU, należącą do parafii rządowa i gmina, pow. bałcki, ma dusz mę.. Daugie a t:lawiana, na mogiłacIt. 458. Ziemi włośc. 1824 dz. W r. 1816 wra? Bobrza, W8 rządowa, nad rz. U.brek, pow, z Bobrykiem malym i Kuraczemi łozami na- kielecki, gm. Samsonów, par. ('mińsk, na dany był na 12 lat generałowi Bystremu; obe- wzgórzach, przy dl'odze bitej z Muiewa do cnie zaś 1373 dz. ziemi używal. oddano radcy Kielc. W 17 w. istnialy tu już fabryki żela- Warandzie. 4.) B. maJy, wś, pow. bałcki, gm. zne. W 1827 r. było tu 59 dm. i 342 mk. B. wielki, należała <10 rza,du, obecnie 1355 dz. Bołłl'za, ob. Bobrek. należy do kupca Popowicza i Rusowa; dusz Bobl'zanie, ob. Boboranie. 214; ziemi włoBc. 280 dzies. Bobl'zanka, rz., ob. D(,wiuia. Bobryk, st. dr. żel. kursko-kijow., między Bobrze, jezioro, w dobro JIolny Volmera, Broworami a Bobrowicami, o 47 w. od Kijowa. pow. sejneilski, 50 morgo obszaru, 30 st. głęb., Bobryk, 1.) Bobrzy'k, rz. w pow. pińskim, la,czy się z jez. Czar:D.c. lewy dopływ Prypeci. Bierze początek w bło- Bobl'Zec, ob. Bobel'. tach zwanych Ruda, w północnej stronie pow. Bobrzek, potoczek podgór"ki, wyplywajl- pińskiego, przepływa najblotnistsze i bezludne ey na gruntach wsi Inwałdu w pow. wadowi- miejscowości pińszczyzny 8rodkowej, w pobli- ckim; przerzyna gościniec wadowicko-andry- żu jeziora pohoskiego; dalcj zwraca się bardziej chowt!ki, plynio zrazu na pólnoc, potem na. wschód i o milę poniżej wsi Berezcy wpada na północny zachód, między wzgórzami gminy (lo Prypeci poniżej Jasiołdy i Styru. Jak Wieprza i uchodzi z pr. brz. do Wieprzówki i wszystkie rz. piilskie, ll. jet:t bardzo rybną. w tejże gminic, po niespelna półmilowym Ma około 75 w. dł., przyjmuje z prawej strony biegu. BI'. G. Wiślicę i wody jez. Pohost. Al. Jel. 2.) B., Bobl'zyca, ob. Bohl'ek. Enc. "Orgel. mylnie rz., dopływ prawy rz. Uszy, maźr6dło w Vol- opisuje ją powtórnie (III 832) jakby odręhulł czkowie, odlewa stawy z wsi KOl'olówka, }ia- rzekę. ksymowice i n. wradomyskiem. 3.) B., rz., Bobl'zyk, ob. Boht'!Jk. lewy dopływ Teterowa, uchodzi naprzeciw Bobt'zykow8zczyzna, okrąg wiejski w gm. Tryhor. MyszagoIa, pow. wileński, liczy nast. wsie: Bobryki, wś, w północnej Stronie pow. mo- Stankieniszki, Poużole, Hoswa, Brynkiszki, zyrskiego, w gminie gl'abo, wskiej w 2 stauie Popoksza, Sanguniszki, Towciszki; zaścianki: policyjnym (petrykowskim), w 2 okręgu sądo- Zagieswa, Buda, Ipasznik, Koźlit:zki, Syncie- wym. Na odluduem zapadłcm polesiu. Al. Jel. niszki, Niedźwiedziszki. Bobryki, wś, pow. epifański, gub. tulska, Bobl'z,'szki, ob. BobrY8zki. o 5 1 /, w. od st. dr. żel. riażsko-wiaziemskiej: BoMy, mko-rządowe, pow. kowicllski, na B.-Dońskie. lewym brzegu Nicwiaży, przy drodze niegdy':' Bobryniec, m. pow. gub. cher8ońskiej, o 18l pocztowej, idącej z Szawel przez Kiejdany d'J w. na płn. od miasta gub., na wysokim brzegu Kowna., o 4 mile od Kowna, a o 3 mile od rzeczki t. n., przy drodze pocztowej z Nikola- Kiejdan, z piękną w pobliżu górą. Liczy około jewa do Elizawetgradu, ma at. poczt., 1860 r. 1000 mk., 60 dm., ma szkołę żydowską. Pra- miał 10194 mk., dziś liczy 7780. B. został wo miejskie otrzymalo w XVII w. Starostwo przcmi,mowany z wsi na miasto 1828. Powiat B. płaciło w tym czasie 364 zł. kwarty. Pa- bobryniecki ma 14183 w. kw., grunta urodzaj- rafialuy km';ciół kato1. śś. Piotra i Pawla, 1672 ne, wody obfitość; r. 1860 miał 220,726 Ulk. wzuiet:iony z drzewa kosztem obyw. "Mlee7.lm, Bohryniec, ob. Inguł. 1771 odnowiony przez Prozora, 1830 pogorzał, Bobl'yniecki M.idan, ob. nibków :Majdan. 1854 znowu przebudowany. Paratia ka.tol. Bobry.iska, Bobl'inskajt', st. dr. żel. f'astow- dekan. kowień8kieg'0: dusz 2392. .Filia w :Mo- skiej, między Vlodzimierzówką i Kamionką, niszkańcach z kościołem Zbawiciela, wznie8io- o 199 w. od Fastowa. Z B. przezSmił" nym z drzewa 1848 przez obyw. Zaleskieg9.