Page:PL Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. T. 1.djvu/266

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has not been proofread.


mami zabudovaue, rozcigaj sit} na. pół mili. Rzeką Berezyn przychodził tu statki ze zbo- żem, wódką, drzewem i t. p. :Miasto B. liczy 37237 mk. t. j. 20322 męź., 16915 kob.; we- dług wyznań 17288 prawosl., 258 starego obrzą(lku, 916 katol., 420 ewallg'., 17935 izr., 420 mahom. W liczbie ludności 4719 garni- zonu wojskowe(). DOImów murowanych 8, drcwll. 1982. 1 miasta. należy 8760 dzies. ziemi. B. ma progimnazYllm 4-klasowe, szkołę l-klasową i szkol<: żydowską; szpital tylko wojskowy i żydowski; fabryk 8 (mydła, świec, wódek, piwa, miodu) z l)rodukcyą roczną do 300 tys. rs. Handel w ręku zydów. Paraf'. kościół katol. śś. Piotra i Pawła, z muru wznie- siony 1615 przez starostę Piotra Tryznę. Pa- rafia katol. dekanatu bobrujskiego: dusz 3660. ]<'i1ia w Szaciłkach; kaplice w }>Ialimonach, Paniuszkiewiczach, 'lołczYtlie, Piotrowiczach, IIorbaczewiczach i Kisiekwiczach; były prócz tego kaplice w Omclnie, Janinie, Jasnymlesie, Domanowszczyzllie i Dob.,śni. Powiat bobruj- sl,i grauiczy od półn. z ihmnellskim, od wsch. z gub. mohilcwską, od płd. z pow. rzeczyckim i mozyrskim, od zach. z ; słuckim. lila według' Strielbickieg'o 10731 ". kw. rozległości. Po- wicrzchnia g'rtllltu rówua, błotnista, lesista, /j części obszaru zajmują, las)'; Berezyna dzieli powiat na d wie czę ci nierówne. 'V czę- ści zachodniej płynie leż rz. Ptycz a wszelkie wody bieżące w pow. są dopływami bądź Be- rezyny, bądź Ptyczy. Jcziór w pow. 32 a naj- większe z nich jez, Wieczory, mające 3 w. dł. a 3/, w. szer. Dzieli się pow. na 4 zarządy po- licyjne, 2 okręgi są.lów pokoju, 22 gminy, 136 okręgów wiejskich. }Iieszkańców ma 118743 t. j. 58830 lfięŻ., 60013 kob. We- dług wyznali 86,713 prawosł. 6,153 katol. (podług rubryeelli 82 )0), 420 ewang., 3591 starego obrządku prawosł., 17,588 izr. (w r. 1857 było 11,1;,5), mClhometan 11 (wszystko bez miasta B.). Miej-;cowośei zaludnionych: 10 miasteczek, 61 t. z. r-iół, 424 wsi, 376 Mw., za8c., włości, futorów i t. p. Powiat bobruj8ki jest g'łównie lesistym krajem, bo chociaż ma dużo pól i łąk, to albo Motem pokrytych, albo nieul'odzajnych. Część południowa llllsi na sobie wszelkie cehy polel,ia, lm płn. trafiają się prwstrzenie piasku; w ogóle piaszczystelUi są brzegi Berczyny. Rolnictwo słabo rozwinięte, tylko hodowla lnu opłac,L się korzystniej. Pro- duktów leśnych wyrabiają, tu rocznie za przy- bliżoną, summę 1,000,000 1'1$. Hodowla bydła także zaniedbana; rozwinięte zato pszczelnictwo (1iczą przeszło 50 tp. uli) i rybołówstwo. Prze- mysł fabryczny pr,Klukuje za 800 tys. rIO. ro- cznie. IIandel powiatu trzyma się głównie pobrzml,a spławnej BerlłzYI1Y i głównych jej przystani jak B., P trycze, t:>wisłom:, Hołynka i i. Drzewo i produkta leśne idą po tej rzece ..... ku Odessie i ku Rydze. Pl'ZYWÓZ, koleją i wo- dą, nieznaczny. Pod względem komunikacyi pow. bobruj ski korzystne przedstawia warnukij ma dr. żel. libawsko-romeńską, dawną szosę moskiewsko-brzeską" trakty do Mińska, Czer- nihowa, Słucka i i., ogółem 985 wiorst dl'óg komunikacyjnych. Szkół ma 30 t. j. 3 w B., 1 żeIl:ką duehowni w Paryczach i 26 począ- tkowych l-klasowych. Parafij pl'awosławnych było w 1863 r. 59, w tej liczbie 29 od r. 1839. Parafij katoliekich 4: B., Choromce, Hłusk i t:>wislocy., które tworzą dekanat bobrujski dyec wilellskiej, liczący wiernych 8192. Pe. wna mała ez{)ść pow. bobrujskiego należy do par. katol. Słuck. F. S. lło"rulIgn, rz., dopływ }!inii z lwawej stro- ny, przyjmuje z lew,ej strony rz. Szwcl'kt!znię pod Płungianami. Zródło ma w jez. Płotele, ujście o 10 w. od Płungiall. Bobrllllgiall)', wś pryw. w pow. telszew- skim, llad Bobruug-ą, 042 w. od Telsz. Bo"I')', 1.) wś llad rz. Wartą, pow. nowo- radomski, gm. Radolllsk, par. Pławno, młyn woduy. 2.) B., pow. sejnells}>.i, dwie wsie t. n., jedna z folw. w gm. ipar.Swięto-Jeziory, V 1827 r. miała 9 dm. i 128 mk., obecnie 20 dm., 140 mk.; druga w gm. i par. Wiejsieje, liczyła w 1827 r. 12 dm. i 111 mk., obecnie zaś a8 dm. i 275 mk. 3.) D. (liiskie lub małe), lIar] rz. Ol'y.yeem, pow. przasnyski, gm. i par. Krzynowłoga wielka, ma 85 morg'. obszaru, () dm., 45 mk. Drobua szlachta. Bobry, niem. Bobel'lI, W8, pow. łecki, st. p. Bajtkowy. Bobl.yta, 1.) wś, pow. kijowski, przy ujściu rzeczki Bobrycy do rz. lrpenia, o 10 w. od Białogródki. Mieszkańców 303, ziemi 620 dzie- siatyn, piaszczystcj, niltzdatnej do uprawy; mieszkalwy trudnią się rybołówstwem; niegdyś było tutaj duo bobrów. 2.) B., w,ś, pow. ży- tomierski, w 1863 własność Załę!!kiego, ma rudę żelazną, H której czyt. Kopczyński P. "Rozbiór rudy żelazuej ze wiSi Bobrycy, pow. yto!llirskieg'o," Gaz. codz. 'v Warsz. 1860, Nr. 253. Bobl'yca, 1.) rz., powstaje W pow. kanio w- ISkim, płynie po pod wsie: Troszczyn i Hrysz- czyńce i wpada do rz. Dniepru. 'V widłach dwóeh jej ramion, tam gdzie się poczyna, pra- iStare horodyszeze. 2.) D., rz., poczyna się na. polaeh wsi Czeruiachowa w pow. kijowskim, wpada o 4 w. od m. Trypola ,do rz. Dnieprll z prawej strony. 3.) B., czyli Su:iateć,rz., wy- pływa z leśnej miejscowości przed wioską. Za- birje i wpada do rz. lrpellia przy wsi Bobrycy w powiecic kijowskim. Bobl')'ca, jez. niedaleko Ul. Lepla, w gub. witebskiej. Bobl'yk, Bobl'zyT.:, 1.) wś i dobra, pow. pili- ski, przy gościńcu pocztowym, idącym z Xic-