Page:PL Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. T. 1.djvu/265

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has not been proofread.


dorzyszki. 2.) B., okrąg wiejski w gm. Wy- Bobrujka, rz., dopływ Bel'ezyny z prawej Roki Dwór, pow. trocki, liczy w obrębie swoim strony, uchodzi pod Bobrujsldem. tylko jednę wicś Bobrowniki. 3.) B., wś, pow. Bobrujkowa, góra nasypowa, o 2'/ w. na sokólski, gub. grodz., o 8 w. od Sokółki. wschód od lilka Turowa, w pow. mozyrskim. Bobrowuiki, 1.) "Alale i Wielkie (z J urko- Bobl'ujsk, m. pow. gub. mińskiej, pod 53° wem) , wś, pow. tarnowski, rozl. 1741 morg., 8' szer. płn. i 46° 55' dł. wsch., na prawym w tom 1221 m. roli ornej; 52 dm., 320 mk.; brzegu Berozyny, przy ujściu Bobrujki, o 565 parafia la,c. w Jurkowie, szkoła ludowa filialna. w. od Varszawy, 842 w. od Petersburga, 623 Leżą B. w glcbie pszennej, bardzo urodzajuej, od foskwy, 139 od Mińska, 110 od Mohilewa, w blizkości rzeki Dunajca, o 1 kil. od Żabna. 96 od Ihumenia, 171 od Rzeczycy, 107 od Słu- 2.) B. (z przy!:!. Dobczyce), wś, pow. chrza- cka, 199 od 1Iozyrza (drogą pocztową). St. 11Owski, w par. rz. kat. Bobrek, o 5 kil. od dr. żel. landwarowsko-romeńskiej na przestrze- Oświęcimia. 3.) B., wieś, pow. tłumacki, nad ni Homcl-11ińsk, między Bel'ezyną a Jasienicą, Złotl I.ipą, l)l'zy ujściu tej rzeki do DllimJtrn, o 142 w. od llomla. Sto tel. międzynarodowa. o 3 mile na północ od Tłumacza, o półtora kil. V poczq,tkach wicku XVI wzuicsiono tu za- ou st. p. Uście Zielonc. Pi'zestrzeni obszar mok. W r. 1502 Tatarzy okolico tutojsze plą- dwor. IJosiada: roli orncj 137, łąk i ogrodów 3, drowali. Za Michała Glillskiego szturmem past. 98, lasu' 31; posiadł. mniej, roli ornej 476, wzięty Bobrujsk r. 1508, powrócony wnet zo- łąk i og'rodów 75, past. 113, lasu 72. Ludność stał I...itwic. Piotr Tryzna, wojcwoda parnaw- rz. kat. 107, gr. kat. [63, izrael. 8: razem ski, wymurował kościół farny i założył rezy- 688. Należy do rzymsko-kat. parafii w Uściu dCllcyą jezuitów około 1627 r. 1Iieli oni tu Zieloucm a gr. kat. pal'. w Lackiem. Właści- szkoły aż do zuiesienia zakonu, choć 1651 zbu- ciel większej posiadłości Władysław hr. Kar- rzollo im rozydencyą, i chwilowo musieli B. nicki. opuścić. lliat!to, liczlcc za Władysława IV Bobl'UWlliki, 1.) domin., pow. wa,growiecki, domów 1,880, wkrótce potcm przyszło do osta- 1159 morgo rozl., 5 dm., 71 mk" wszyscy kat" tniego upadku. W czasie powstania Bohdana. 15 allalf.; stac. poczt. Vągrowiec o 6 kil., stac. Chmielnickiego, kozacy,olJanoWawszy Bobrujsk kol. zel. ltogóźno o 15 kil. Własnoć O. Szul- pod dowództwem Poddubickicg'o czy Podubicza, ezewakiego. 2.) D., kolonia, pow. w<growie- spójnie z micszczanami bronili się uporczywie k 4 d 4 '> k 4 " 8 k ' 12 II ' r. 1648 przeciw oblegającvlIl wO J 'skom litew- c i, m., , " lU '., ew.,. ac., ana. J skim pod wodzą, W ołłowicza, Gąsiewskiego Dobrowlłiki, wś i dobra, pow. raciborski, i Macieja Frąckiewicza. Dopiero Janusz Ra- par. katol. Hulczyn, z osad: llalanken na dziwił, przybywszy z resztą wojska, po zdoby- wzgórzu. PiękllY widok na Beskidy szląskie. ciu Mozyrza, skłonił ich do zdania si na łaskę. Dobrowlłiki, ob. Bobrowice. Przebaczono miastu z wamnkiem wv d -nia Dobrowo, ob. Bobl'ów i Bohl'owa. ' d ' b t kw . d l '" l Bob ., l h k 'k" l przywo zcow un u, rzy, przewI uJąc os , r-?wo. WICS sz ac ec, a l OS?lC na,. pow. jaki ich czekał, zamknąwszy się w drewnianej brodmckl, 4048 ll. rozI., 3079 roll orneJ, 189 baszcic, żywcem (1649) się spalili. Poddubi- łąk, 209 pastw., 318 lasu, 253 wody; gorzel- k" . . t B h ' ł lIia, 16 dm., 275 mk., 273 kat., gm. i urz. sta- c:!,za k s, rzuClw l szy slwnr t Y czez d yny, c Cla l B b " .,. 1634 ta ta P UJsc -ary, a e wYClągmę y z wo y, na pa nu cyw. O rowo. r. 's ros w 0- b ', t ł dł ' l . k . d G d . dz d ł t ., b WItY ZOS a a . we ug lllllYC l POWlCszony. -rzYWlllc po l'U ZH em na- a ę WleS e- O . d t t . t ' l b ł d d' kt k G d' d kt' h' eg'o czasu s au ilU as a CIąg e y nę zny; n d e r Y b n ł om d .rl1 Zlą n, w . k rY J c (1 P 7 ° 7 sI 2 a ) - tylko jezuici, osadzeni przy farze . ' ożywiali co- aDIu y a az o mlasow prus lC I . . kl' k ',t t, ' k ł' . ł ' W r. 1'782 była w posiadaniu Jezierskich, .0 'lC k mas o, U d l k zymJąc SZ t o y, P l o I t C l Zl1 k lC- 1821 j l ' . d" ł . . l J C' k' SlCllll1 omlsya e u aCYJna us anOWl a 11 sz '0- P d B,a : Sl, IS w k asClClO l ,an za p ; łę akadcmicką podwydziałową, później zamie- o . znJ u.Je SIę o dOk" ly DI pr,ze: ,n nioną na powiatową. W r. 17411iczonowB,150 zway. szaucem "sze z JI); S rozy meJ chałup. Starostwo przynosiło '17.88 r. lnvar- uwazaJą go za grodzIsko (mem." Burgwall ) t ł (j 349 b ł fit' Ł tt.' ł z P ierwsz y ch wieków er Ohr stusowe' Oz t. ,Y z. , ..I;. y o w c.m euzlO opa o l. s u- " . y '! . J., y. zyło za mWJscc sądow pow. rzoczyckICg'O. Ot!sowsklego ,,0 pommkach plzedhlstorycznych W 1795 B r d d . t . t Pms królewskich" str. 5-10. J. B. r. . a Ion¥ . orze .umlas powI,ao- . ' , wych g'ubcrnu mlIlskwJ. TWIerdza, załozon:1 Broo, . Ulem. BhI'OW, W!3 w pow. lę- tu w 1810 r. na 14,000 wojska, ważne ma pod borsklln, zJeml pomorskIeJ. względem strategicznym znaezenie. Przodowe Bobrowska 'VoJa, wś, pow. pihwllski, jej fortyfikacyc nazywają się fortem }'rydcl'Y- o 1 kil. od Dębicy, w par. rz. kat. Przęclaw. ka Wilhelma. W 1812 r., podczas wkroczenia Bobrowska-Wola, wś i fohv., pow. Koń- Napoleona do Litwy i po odstąpieniu WOjskl'os- skic, gm. Dobromierz, par. t:;tanoWl . 'ska, w po- , syjskich lm Moskwie, oblegala B. dywizya gcne- bli:lu wsi Bobrowniki, w tejże gm. i par. rała Dąbrowskiego. Przedmieścia lliuskie i t3łu- pobrowszczYZlła. ob. Ś1/)i8ło(J, rz, ckie opodal twierdzy, pięknie dl'ewnianemi do-