Page:PL Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. T. 1.djvu/255

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has not been proofread.


w Zaleszczykach, do gr. kat. parafii W Uhryń- kowcach. Właściciel więk. posiadłości Witold W olański. Dłyszczanówka lub BlyszczanoU'ce, wś, pow. uszycki, nad rz. Błyszcza.nówką. Poło- żenie górzyste. Łomy piaskowca. Lasu dę- bowego i grabowego 290 dz., nieużyto 10 dz., pola ornego 568 dz.; wraz z Hutą i Michałówka, gruntu dwor. używ. 1829 dz. Ziemia czarno- ziem i glina. Chat podług planu z 1844 r. było 132. Ludności 389 męż. i 400 kobiet. Lud bogaty, zabudowania porządne i czyste, ogrody obszerne. Cerkiew, karczma, cmentarz prawosł.; paraf. kat. we wsi Suprm'1lwwcach; urząd gminny W Michałówce (ob.). Odległość od Kamieńca podol. 23 wiorst. Należy do Stefana Makowieckiego (wspomnienie w "Sta- tystyce gub. podoI." p. MarczYllskiego, t. I, str. 262). Dlyszczani.wka, rzeczka (mylnie zwana Tarnawką), przepływa wsie: Zalesie, Słobódkę Rachnowieeką, Michałówkę, Błyszczanówkę, Supruńkowce, i w Kniażpolu wpada do 1'1... Tar- nawy, z która, dąży do blizkiego koryta rz.. DnieRtru. Brzegi B. stanowią wzgórza pla- skie, dalej górzyste. Tworzy kilka stawów i porusza kilka młynów. Błyszczowody" wieś, pow. żółkiewski, o 8 kil. na wschód od Zółkwi, wlesiRtej, bag'nistej i piaszczystej okolicy. Przestrzeni posiadłość większa obejmuje: roli ornej 6IJ, łąk i ogrodów 80, pastwisk 27, lasu 1894; posiadłość mniej- sza roli ol'1lej 640, łąk i ogrodów 287, pastwisk 259, lasu 2 morgi. .W oBtatnich latach niem- cy koloniści, którzy ten majątek zakupili, po- kopali rowy, osuszyli grunt, i wykarczowawszy znaczną przestrzeń lasu, przemienili takową na rolę orną. Ludność 1'1... kat. 262, ,,;1'. kat. 307, protest. 120, izrael. 10: razem 999. Do B. na- lcży przysiołek Oplitna. N ależy do 1'1... kat. parafii w Kulikowie, gr. kat. par. w Smereko- wie; właściciel Jan 1\'liiller. Bniały, według Zarallskiego druga nazwa wsi Bnina, w pow. śremskim. Bnin, 1.) miasto, pow. śremski, położone między jeziorem bnillskieJ,D a kórnickiem, przy trakcie z Kostrzyna do Sremu, 23 kil. na po- łudnio - wschód od Poznania; 126 dm.; 1303 mk.; 263 ew.; 1040 kat.; 283 analf.; jedynlil miasto W. ks. poznańskiego niemające wcale żydów. MieszkallCY trudnią. się głównie rol- nictwem. Sąd okręgowy w Bremie. Kościół parafialny kat. nalezy do dek. średzkiego; ko- ciół protestancki do dyecezyi poznańskiej. Ia. szkołę elementarną, st. poczt., 4 jarmarki. B. należy do Jana hr. Działyńskiego; jest gnia- zdem starożytnej wielkopolskiej rodziny Bniń- skich herbu Łodzia. Przed Bniilskimi posia- da.li go książęta wielkopolscy. Baszko kroili- karz, kontynuator kroniki Bogufała, mówi, że w r. 1253 Bolesław i Przemy8ław I zjechali się w zamku gieckim i podzielili się Wielkopol- ską; Bolesław otrzymał pomiędzy innemi mia- stami B.; być może, że już ci k8iążęta założyli kościół w ]3ninie. Kiedy miasto zostało wła- snością prywatną, niewiadomo. W XV w. Andrzej z Bnina, piskup pozllarlski, dziedzie miasta, wzniósł już kościół murowany. \V 1'. 1775 Potulicka z Działyńskich, ówczesna dzie- dziczka, przebudowała podupadły z gruntu i nadała lUU ]owy całkiem k8ztah. Z pomni- ków znajduje się tylko w kotSciehl wyryty na kamieniu założyciel Andrzej z Bnina z pasto- rałem i infułą. Dawniej w parafii lmińskiej były jeszcze kościoły: w Blażejewie, w [j- czewie i w ltadzewie. Za kościołem nad jezio- rem są okopy, na których w wiekaeh średnich stał zapewne zamek obronny. \V jeziorze 81\ ślady budowli nawodnych. Gmiua Bnin-Pl'o- went, pow. śl'emski, ma 2 miejsc.: 1) domin.; 2) wieś Bnin-Prowent; 14 dm.; 118 mk.; la ewang., 105 kat., niema analf. 2.) B. kol., pow. wyrzyski; należy do Samostl'zela, 41 dm.; 354 mk.; 53 ew.; Wl kat.; 87 ana1f. 3.) B., wś, pow. szubiński; 4 am.; 32 mk.; 20 ew., 6 kat.; 11 analf. M. St. Bnino, folwark, powiat szamotuIski, ob. Biezdrowo. Bob. źródłosłów wieln nazw miejscowych jak: Bobie, Bobin, Bobino, Bobki, jJrteważnie w obrębie Maaowsza i przyległych mn okoJi; było to prawdopo- dobnie nazwisko a może pr7.ezwisko tylko, jak o tern p01wa1a wnosić nazwa znanej pows7.echnie rośliny: bób, Fabaoulgaris. . D)'. Ch.' BobaII, ob. Bobowo. BobciII, majętność, pow. kowieński, o wior- stę od Bobt, przy drodze do Kowna, na lewym brzegu Niewiazy, niegdyś posiadłość i rezy- dencya ks; Giedrojciów; mieli oni tui więcej po- siadłości (ob. Nowotrzeby). Ostatnim Giedroj- ciem posiadającym B. był generał woj. pola. Sprzedał on B. hrabiemu Benedyktowi TY8z- kiewic7..0wi, dziadowi dzisiejszego właściciela, hr. Benedykta Tyszkiewicza Fel. R. Bobek, góra w Karpatach 8zląskich, u źró- deł Ostrawicy, 2718 st. wys. Bobehvicko, Bobolewieko, niem. Bobelwitz, 1.) wieś, pow. międzyrzecki; 1:3 dm.; 66 mk.; 55 ew., 11 kat.; 6 analf. 2.) B., domin., pow. międzyrzecki; 4941 m. rozl.; 15 dm.; 140 rok.; 71 ew., 69 kat.; 43,analf.; st. p. Międzyrzec o 3 kiL; sto kol. zel. Swiebodzin (Schwiebus) o 24 kil.; Zbąszyil o 30 kil. llJ. St. Bober, Bobrzec, rzeczułka, pow. kijowski, dopływ Dniepru. Bobel', ob. Bobrawa. Bober to samo co Bób!'. Boberau, ob. Bobrów. Boberfeldowo, kol. niemiecka, pow. ko- niilsk:i, gm. Rzgów, odI. od Konina 23 w., rozl.