Page:PL Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. T. 1.djvu/254

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has not been proofread.


roli ornej 364, łąk i ogrod. 32, pastwisk 258, lasu 1077; posiadłość mniej. roli ornej 836, łąk i ogrod. 169, pastwisk 118. Ludności rzym. kat. 33, gr. kat. 913, izrael. 103, razem 1049. Nalezy do rzym. kat. l)arafii w "Vojniłowie; gr. kat. parafią m<1 w miejscu, która nalezy do dekanatu halickiego. W tej wsi jeBt pry- watna kaplica. rzym. kat. obrządku i szkoła filialna. Vłaściciel większej posiadłości Lud- gard hr. Grocholski. Błudów, 1.) wś, pow. ostrogski, na północ od Braniowa o 5 wiorst. Należała niegdyś do ks. Ostrogskich, później do hbłonows!ich a w 1802 r. dostała się Mossakowskiemu i Zył- łokowi Kamieńskieml1. :Mossakowski swoją część sprzedał Lellkiewiczom, a KamielIski w 1875 r. koloniBtom czechom. WŚ B.. w oko- licy bezleśnej, rozrucona na dwóch wgórzach, pola orne płaskie, pokład ziemi czarnoziem, obok wsi jest rzeczka bez nazwiska; formuje staw, na którym jest młyn; wieś ta ma cer- kiew parafial. 2.) B., Błędów, wś, pow. łucki, nie- gdyś własność Sobieskich, potem Błędowskich. Ruiny pałacu, który budował J akób Sobieski. Fabryka narzędzi rolniczych i g'orzelnia; 900 mk. Dziś własność hr. Rottermuuda. Błudziml, wś, pow. czerykowski, z kaplicą kato1. parafii iwandarskiej. Blugowo, niem. See7wf, wieś, pow. wyrzy- ski, 188 mk., 2 ew., 186 kat., 48 analf. Ma kościół parafialny dekan. bydgoskiego. 2.) B., domin., pow. wyrzyski, 2341 morgo rozl., 5 dm., 69 mk., 31 ew., :38 kat., 31 analf. Stac. poczt. ŁobZenica o pół kil., st. kol. :l.el. Osiek o 20 kil. M. St. Blugowo, niem. Blu.qowo, wf; szlach., pow. dotowski, st. p. Lipka, par. Buczek, 2892 m. rozl. (1572 roli ornej, 56 łąk, 225 pa..'!tw., 10:30 lasu, 9 wody), cegielnia, [) dm., 128 mk., 8 kat. Por. Deb,'zno. Błutkowo, niem. Błotnik, młyn, pow. babi- moski, ob. BI'onikowo. Bluzy, przysiołek wsi Krowica. Blnże, Błuża, dobra ziemskie i wieś w po- łudniowo-wschodniej stronie pow. ihumeńskie- g'o, w gm. omelańskiej, W l-m stanie policyj- llym, W 3-m okręgu sądowym, w parafii kato- lickiej serapńskiej, o 35 W. od Ihumenia, o 4 W. od m. Swisłoczy. Nazwa B. pochodzi od rllsi(lskieg'o słowa "błudzić", błądzić, a więc "miejsce błędne", bo tez rzęczywiście wś ta lezy w głębi najgłuchszego polesia ilmmell- skiego. Po osuszeniu energicznie prowadzonem błot poleskich, .B. wiele zysczze na wartości, tak pod względem gleby jak i warunków ko- munikacYl. Dawniej dobra B. były własno- ścią rodziny awadzkioh, lecz przez wiano przeszły do Swiętorzeckich. Obszar ogólny wynosi 37,200 dzies., grunta są, piaszczyste, I.Il$rdzo nizkie, ale łąk obfitość wielka. Na te- rytoryum błuskiem m,a początek rzeczka Tal- ka, która wpada do Swisłoczy. Mieszkańcy tych okolic drą łyka lipowe, uzywane na łap- cie i plotą lipowe "rohoze"; rzeczy te są przed- miotem handlu miejscowego i rozwozą się na kilka mil dokoła, a rohoze idą. do Stołbców i ztamtąd Niemnem do Królewca. Handlem tym kierują wyłącznie zydzi. Al. Jel. Błyszcz. Tak się nazywa północne ramiQ Bystrej, szczytu tatrzańskiego, na granicy No- wotarZczyzny z Liptowszczyzną, ponad halą Pyszną, w głównym grzbiecie. "Vznosi się 2170,87 m. ( J anota). Zowią go takze BłY8ld m wierchem. Główny grzbiet zwraca się od te- go szczytu wraz z granicą. g'alicyjską na p6ł- noc, potem na zachód ku Klinowi starorobociań- skiernu. Na tej przestrzeni lezy przełęcz (194G m.); tędy prowadzi ściezka z hali Pysznej do doliny !taczkowej. Od B. V przeciwną. stro1H: biegnie g'łówny grzbiet ku wschodowi wraz z granicą az do Babich Nóg (Kamienistej). Mi/;'- dzy B. a Babiemi Nogami wznosi się na wyso- kości 1789 m. przełęcz, tworząca przejście z do- liny kościeliskiej do doliny Kamienistej. Na południe od Błyskiego wznosi się Bystra, także "Vysokim Wierchem nad Bystrem zwana. Tut.aj rozdziela się ta południowa odnog'a głów- nego grzbietu na ramię zachodnie między Racz- kową i Bystrą pot.okiem i wschodnie między potokami Bystrą i Kamienistą. Perwsze ra- mię kończy się szczytem Jezową. Sciana tego ramienia od 11ystrej po Jeżową otacza od za- chodu górną część doliny nad Bystrą, która dwoma zebrami na trzy dzieli się ramiona. Pierwsze zebro ku dolinie 600 m. długie na południowy r.achód od Byst.rej; w niem 400 m. od gol. grzb. wierch 1984 m. wysoki. :Między ścianą doliny wschodnią a pierwszem żebrem znajduje się staw i kilka pomniejszych młaczek; ramię między piewszem a drugiem żebrem zowie się Suchy Zadok. Między drugiem że- brem a Jeżową wznosi się trzecie ramię doliny; wschodnie zaś ramię wychodzące od Bystrej ciągnie się między potokami Bystrą i Kamie- nil'!tym. W tem ramieniu wznoszą się szczyty Kobyle, Szerokie Upłazy, Kotłowa. Br. G. BłyszCZ8, szczyt w Karpatach lesistych, w dziale między przesmykami skolskim a de- latyńskim, 1213 m. wys. Błyszcz8nka, wieś, pow. zaleszczycki, o 2 mile na północ od Zaleszczyk, między rzekami Seretem i Dupą. Poniewaz brzegi tych rzek pokryte są lasami, przeto wieś ta, pomimo że na głębokiem Podolu galic. położona, otoozoną jest lasami. Przestrzeni posiadłość większa zajmuje roli ornej 391, łąk i ogr. 7, pastw. 17, lasu 521; posiad. mniejsza zajmuje roli ornej 655, łąk i ogrod. 122, pastw. 31 morgo Lu- dność rzym. kat. 155, gr. kat. 892, izrael. 22: razem 1049. Należy do rzym. kat. parafii