Page:PL Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. T. 1.djvu/252

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has not been proofread.


Błota, przysiołek wsi Niepołomic. Błota, ob. Błoto. Błotki, wś, pow. węgrowski, gm. i par. Stara wieś; posiada 20 dm., 140 mk. i 235 morg obszaru. Błotków, 1.) w, pow. bialski, gub. siedle- cka, gm. Kobylany nadbużne, par. Terespol, ma szkołę wiejską. W 1827 r. było tu 48 dm. i 357 mk., obecnie 62 dm. i 336 mk. 2.) B., dawniejsza nazwa Terespola w pow. bialskim. Wotnia. Bołotnia, mała wioska, pow. radomy - ski, śród lasu i moczarów, o 10 w. od wsi Przeborska, do parafii której należy i z którą stanowi jeden majątek. Mieszkańców 38, wy- znania prawosławneg'o; trudnią, się leśnym przemysłem; zarząd gminny we wsi Przebor- sku, policyjny w m. lwańkowie. Kl. PI'zed. Błotnia, wś, pow. przemy'ślański, o 21/ mili od Przemyślan w południowo-wschodnim kie- runku, przy gościńcu rządowym przemY8lań- sko-brzeżańskim. Przestrzeni posiadłość wię- ksza zajmuje: roli ornej 370, łąk i ogrodów 140, past. 23, lasu 707 morg.; posiadłoć mniej- sza roli ornej 1161, łąk i ogrod. 687, pastw. 220, lasu 19 morg'. Ludność rzym. kat. 59, gr. kat. 1005, izrael. 7; razem 1071. Należy do rzym. kat. par. w J<'irlojowie; gr. kat. paraf. ma w miejscu, należącą, do dekanatu narajow- skiego. Wieś ta posiada szkołę etatową. Wła- 8ciciel większej posiadłości; magistrat miasta Lwowa na skutek aktu fundacyjnego zrobione- go przez Gosiewskiego, byłego właściciela tej włości, a ostatniego z rodu Gosiewskich, nie- gdyś magnatów litewskich. Błotnia, 1.) rzeczka, wytryska w obi.. gm. Błotni w pow. przemyślańskim z pod wzgórza B. zwanego (404 m.) i płynie zrazu na połu- dnie, poczem zwraca się łąkami na zachód, }Jrzepływa wieś B., wązką dolinką między- wzgórzystą zrasza łąki janczyńskie i poniżej Janczyna uchodzi do Gniłej Lipy z lew. brz. Długość biegu 11 kilometrów. 2.) B., potok, wypływa na błotach kuliczkowskich, w pow. sokalskim, płynie na wschód temiż błotami, zabierając ich wody i tworząc granicę między gm. Mostami Wielkimi a Sielcem; opłukuje północne podnóże góry :Mazial'llilł zwanej (211 m.), poczem zwraca się ku północnemu wscho- dowi i w Sielcu wpada do Raty z lew. brz. Długość biegu 7 kil. BI'. G. Błotllica, 1.) wś i Mw., pow. radomeki, gm. i par. t. n. Posiada kościół par. od XIV w. W 1403 r. istniał już drewniany, obccny murowany, okazały, rozpoczęto w 1759 r., ukończono zaś dopiero od 1852 do 1868 r. Znajduje tu się obraz M. Boskiej cudami sły- nący. Przy parafii dom schronienia dla 3 ka- lek (?). We wsi znajduje się urząd gminny. Por. Tyg. m. (z 1809 N. 85). Par. B. dek. ra- domskiego ma 3176 dusz. Gm. B. ma 16,927 m. obszaru i 4458 mieszk.; s. g. okI'. II i st. p. w os. JedliIIsk o 10 w., od Radomia w. 21. .W gminie znajduje się gorzc1nia, browar i ce- gielnia we wsi Kiełbowie, olejarnia wc wsi Wólka pierzchnicka oraz młyn wodny Brodzie. W skład pn. wchodzi 28 wsi: Dębowica, So- pot, Kiełbów, Siekluki, Gord, Zdżary, Wola gordowska, Trąbki, 1Iokrosęk, Jankowice, Gór- na wola Maryanki, Kobylnik, Osów, Gutów, Bród, Ludwików, Ryki, Picrzchnia, Wólka pierzclmicka" Kadłubek, Nowa-wola, Kadłub, Porzecze i Zabnia wola. 2.) B., wś i folw., pow. i pal', Końskie, gm. Duraczów. 'V 1827 r. było tu Hi dm. i 124 mk. Br. Ch. Błotnica, niem. Blotnik, wic, pow. babi- moski, 35 dm., 354 mk., wszyscy kat., 96 alla1f. Błotllica, niem. Bluttnitz, WŚ i ordynacya, pow. wielkostrzelecki, w par. kato!. Oentawa. Błotnik, niem. Bl(ttnick, folw. dóbr W ojcie- szkowice .Wielkie w pow. sycowskim. Błotno, mko na Litwie, na płn. od r...idy. Około 1738-40 pijarzy mieli tu szkoły, ale wyparli ich jezuici wileńscy. 8łotllowola, W8, pow.stopnicki, gm. Pa- włów, par. Ostrowce. Szkoła wiejska. W r. 1827 było tu 57 dm. i 358 mk. Błoto, 1.) wś rządowa, pow. kielecki, g-m. i par. Suchedniów, leży w dolinie, w poblizu traktu kielecko - radomskiego. 2.) B., folw., pow. łódzki, gm. i p;1r. Deldów. Istnieje tlI gorzelnia, dystylarnia 'wódek słodkich. Br. Ch. 8łoto, Błota, dwie wsie w pow. chełmiń- skim, jedna nazywana przez Niemców Blotto, druga BlottolJ1'lwh. Pierwsza nalezy do par. Stal'ogród, ma 2325 m. 1'oz1., 37 dm., 324 rok., 11 kat. i st. p.j druga do par, Unisław, ma 154 m. roz1., 18 dm., 106 mk. ewang. Obie leżą w nizinach nadwiślańskich, w żyznej, ba- gnami i czarnoziemcm przerywanej okolicy. Błoto, kanał w pow, chełmińskim, pomię- dzy bagnemBłoŁo a jeziorem Wieczno, 11/ mili od Wąbrzezna i 11/ mili od Chełmzy, przezna- czony do zniżenia wody w jeziorze Wieczno i osuszenia sąsiednich bagien, obejmujących ra- zem 6000 morgów magd. obszaru. Już r. 1777 zaczęto bagna to osuszać, na co wydano do 1806 r. 39,000 tal. W czasach wojennych, które po 1806 r. nastąpiły, zaniechano melo1'a- cyi; co do tego czasu zrobiono, poniszczyło się i dopiero około r. 1850 na nowo wykopano kanały, które 15,000 tal. kosztowały. Dal- szy ciąg kanału B. od jeziora 'Vicczno, łączą- cy się z rzeczką Bachą, aż do granicy }Jowiatu chehnil'lskiego przy wsi Zajączkowo, nazywa się kanał Wieczno. Za pomocą tych kanałów osuszono do 1855 r. 3250 m., 63 prętów, z któ- rych przyłączono do Przydworza 933 m., 106 pr., Boczyna 656 m., 146 pr., Nielubia 265 m., 85 pr., Trzcianka 372 m., 5 pr., Ryńska 409