Page:PL Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. T. 1.djvu/251

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has not been proofread.


wyznań zaś: 50,596 katol., 135 prawosł., 3549 ewang., 7221 izrael., i 210 innych wyznalI. Według stanów bylo 345 t:ł.1a<.:hty, 117 kup- eów, 9724 llliesZlzan, 26 duehow., 11 mzęd., 51,488 włośe. Pou względcm sąuowym B. powiat dzieli si<: na cztery oręg'i gminne: Bło- nie, Grodzitk, Mszczonów i Zyral'uó',v i jeden sąd pokoju ula }3łonia i Mszczouowa. Pod wzglęuem administracyjnym na 12 gmin: Gro- dzisk, Guzów, Helcnów , Kaski, Mlochów, )IszczonóW', Pieka'y, !tauzików, ltadziejowice, i::Jkuły, Wiskitki, Zyrardów. 2.) B., wś i folw., pow. kutnowski, gm. Błonic, par. Krośnie- wice, stanowi prawie przcdmieście Krośnie- wic, ma 955 m. obszaru (omej ziemi 940 m.), 22 domy i 213 dusz. Należy do dóbr Krośnie- wiec i jest własnością, hr. Pelagii Branickiej. Dawniej panowała tu żywa działalność prze- mysłowa, istniał młyn parowy nicczynny od pożaru w 1872 r., fabryka tytuniu od lat 10 nieczynna, browar i gorzeluia także nieczynne. Nowy pałac ukończono w 1878 r. i założono wielki ogród na 8 morgach. Gmina B. nalezy do s. gm. okr. II w os. Krośniewice, odl. od Kutna 12 w. ,V gm. istnieje cukrownia, rafine- rya, g'orzeJnia; urza,d gm. we wsi Ostrowy. W. W. 3.) B., wicś położona dawuiej w wojewódz- twie mazowieckiem, następnie w gubemii warszawskiej a obecnie kaliskiej, powiceie łęczyckim, w gminie Topola Królewska, odle- gła od m. ł.ęczycy wiorst 5, od Kutna (si. dr. żel. warsz. hydg.) wiort 23, na trakcie pllbli- <.:znym z Łęczycy do m, Dąbia i osady Grabów; od pierwszego odległa wiorst 20, od drugiego wiorst 10. ,Vieś kościelna parafialna, dawna własność starostwa, następnie rządowa oU. cza- sów pruskich, wreszcie od r. 1838 uonacyjna radcy tajnego Oczkina. Luunoś( tej wsi z r. 1879 mężczyzn 439, kobiet 396, razem 835. Folwark rozległy jest w ogóle na miarę nowo- polską morgów 887, w tem gruntu omego 519, łąk 216, ogTodów 0, reszta, w nieużytkach i błotach torfowych; plodozmiall 13-polowy zaprowadzony przeszło od lat 20. Gospodar- stwo wzorowe. Włościanie zajmuj< morgów 1119, od lat przeszło 30 są urządzeni kolonial- nie i oczynszowani, uziś uwłaszczeni. :Między nimi znajdowali siG koloniści niemcy, osiedle- ni za panowania rządu pruskiego, których grunta zostały wykupione przez miejscową ludność. Osad 54, połowa z nich po morgów 23, reszta po 11 i kilka jednomorgowych. Po- kłady torfu obfite, od 3 do 6 łokci głębokie. Erekcya kościoła sięga 1'. 1480. Akta kościel- ne znajdują się od roku 1521; dawniejsze we- dle podania zostały spalone (t) z rozporządzenia arcybiskupa gnieźnieńskiego Jana de Lasco. Kościół drewniany modrzewiowy. Do parafii należą wsie Łęka i Zawady; ogół ludności W parafii 1200 dusz. Szkółki dwie w Błoniu i ł,ęec. 4.) B., wś, pow. radomski, gm. Ko- wale i:)(ępoeina, par. Radom, szkoła początko- wa. 5.) B., wś i fol w., nad rz. Koprzywian- ką, pow. sandomierski, gm. i par. Koprzywniea, młyn wodny i cegielnia; w 1827 1'. było tu 31 dm. i 225 mk. 6.) B., wieś, pow. konstant y- nowski, gm. ltokitno; w 1827 r. by lo tu :31 dm. i 236 mk.; obecnie 38 dm. i 260 mk.; 1342 morg obszaru. 7.) n.-wielkie i małe, wsie, pow. sokołowski, gm. vYyrozQby, par. Kozu- chówek, o 15 w. na półn od Mąkobód; w 1827 B. wielkie mialy 39 dm. i 214 mk., ]3. male zaś 27 dm. i 161 mk.; obecnie B. wielkie liczą 33 dm. i 209 mk., B. małe 27 dm. i 199 mk. B. wielkie mają 800, małe zaś 570 m. obszaru. Błonie, 1.) wś, pow. pl'zcmyski, o 2 kil. od Przemyśla, do którego to miasta własność tabu- lama B. należy. 2.) B., zwane "przy Przę- cławiu, " wś, pow. pilzellski, par. rz. kat. Przę- sław, o jeden kil. od tego miejsea. 3.) B., zwane "przy Bolesławiu," wś, pow. dą,br,?wski, par. rz. kat. Bolesław, o 15 kil. od Zabna. 4.) B., zwane "nad Dunajcem," wś, pow. tar- nowski, pal'. rz. kat. Jodłówka, o 4 kil. od ,Yojnicza. 5.) n., wś, pow. stryjsli, pal'. gr. ht. Stallków, o 5 kil. od Stryja. 6.) Ił. Ka- tarzY11skic, wś, pow. krakowski, par. Podgó- rze, tuż koło Podgórza. 7.) D., przysiołek wsi Dołhołuki. P. S. llłOłłOWO Nowe, Blenowo (Nell Blllrnenau od r. 18(6), wieś włośc., założona roku 1833, w pow. grudziąskim, par. Łasin, 1468 m. rozl., 30 dm., 204 mk., 24 kat. Błonowo Stare, Blenou'o, Alt Blumenall od roku 1866, wieś w1:ośc., pow. grudziąski, miała dawniej swój kościół katolicki parafialny, założony około roku 1301, zburzony w woj- Ilach z krzyżakami; następnie za rząuow pol- skich na nowo wzniesiony, podupadł 'W czasie wojen szwedzkich, poczem go więcej lJie pora- towano. Obecnie należy do parafiil ;t,asin CLes- sen). Mieszkańców liczy 240, prawic sa,mych protestantów, 36 dm., 1022 m. razI. K. F. Błosznia, wś, pow. słonimski, nad Issą. BłosZlliki, mko, w 4 okręgu administracyj- nym pow. dziśnieńskiego, własność p. Korsaka. Mieszk. ob. l)łci 105. Odl. od Wilna w. 322, od Dzisny w. 25. Budują tu nową cerkiew. Okrąg wiejski B. w g'm. Prozoroki, liczy w swym obrębie wsie: Semki, Mironozyki, Miśkowo, Karnateki, Popioły, Siemienczyki, Karasie, Naumienka, }'Iaszyrka, Kupcy, Demi- denki, Jałowce, Siedźce. Błota, 1.) wś, pow. warszawski, gm. Za- gaźdź, par. Zerzeń, przy drodze żel. nadwiśl., między Wawrem a Otwockiem, o 9 w. od Wawra. 2.) B., kol. pow. sieradzki, gm. Klo- nowa, par. Klonowa, odległa od Sieradza 29 w., rozległości morgo 583 w posiadaniu wło- ścian, mieszko 216 katolików.