Page:PL Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. T. 1.djvu/245

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has not been proofread.


wiejsku,. W 1827 r. bylo tu 34 dm. i 254 mk., obecnie 44 dm. i 338 111k. Blizów, WB i folw., l)Qw. zamojski, gm. Su- chowola, par. Krasnobród, w górzystej okolicy lesistej niedaleko Wieprza. W 1827 r. bylo tu 28 dm. i 216 lIlk. Bliżallów, ou. Blizanów. Bliżaw', niem. Blissawen, kol., pow. wie- oki, st. p. 'Varlubin, par. Nowe, 16 dm., 88 mk. katol. Bliżyce, w rozkolonizowana" pow. wlo- zczowski, par. Lelów, o 12 w. na zadlód od z.'1,rek. W 1827 r. było tu 80 dm. i 408 mk. nliżyce, wieś, pow. wągrowiecki, 24 dm., 259 mk., 36 cw., 223 kat., 63 analf., stac. poczt. Kiszkowo o 4 kil., stae. kol. źel. Pobic- dziska o 18 kil. Blogotitz, ob. Biugueive. Bloitzig, ob. Błocl.o. Blomfeld, z niem. Blu1I7felde, dobra szlach., pow. kOBcierski, st. p. Stara Kil:!zcwa. 'Vła- 8cicielem B. jest dziś Czarnowski, 1782 byl Pawłowski, 1648 Kiełpiilski. nlonakclI, ob. Blunald. Blondziewo, ob. Błądziejewo. Blolldzikau, ob. Błqdzikowu. Blondzmin, ob. Błądzin. Blott, ob. Blotto. Blottgal.tcn, ob. Zgniłe Mota. Blottnitz, ob. Biotniva. Blotto i Blottobl'ucb. ob. Bloto. Bludniki, ob. Bludniki. Bludowitz, ob. Błędowice. Blucchcl', kopalnia, wQgla pod Brzoziuk", pow. bytomski. Bluechm'bel'g, szczyt w Kocich górach, pod Obernigk, 718' wys. Blucmchen, ob. Kwiatki. Blugowo, ob. Blugowo. Bhuubcrg (niem.), kol., pow. świecl,i, par. i st. p. Nowc, 336 m. rozl. 12 dm., !J3 mk., 11 katol. BluIIICII, ob. Kanta/źce. Blulllenau. ob. Błonowo i Kwiatlls:ki. Bllllllcnbm'g, ob. Blawaty. Bhuuelldorf, ob. Cievltl'z. Bhullellgal.ten, ob. Zahl',ulka. Blumcllthal, ob. KI'ZYW(t-G(J/'(t, Smolnil..; Blmvaty. Blllmfeltlc, ob. Blomfeld. nI ",. (łuż.), niem. Blano, wie kooielna ewang. na Łużycach górnych. A. J. P. Blullakl, wś szl., pow. sztumski, llar. Kisz- pork, st. p. 8usz, 1540 m. rozl. (1466 ornej, 64 łąk, 27 past. 3 wody), 7 dm., 123 mk., 85 kat., gm. i urz. stanu cyw. Sparau. Vi roku 1306 dostał tę wiei5 od mistrza krajaw. Kom'a- da Sacka, niejaJd Jan i jego spadkobiercy na prawie chełmiilskiem z obowiązkiem odbywa- nia służby wojennej i dawania od pługa korca żyta i pszenicy, a od włóki korca pszenicy na zamek w Kiszporku; za polskich czasów posia- da tą wieś rodzina Schach von 'Vittena u , w XVI stul. sławny w dziejach pruBkich Fa- bian Zellluen, starosta sztumski i woj. malbor- ski; po Jego mierci ma B. jogo żona, z domu Pisiilska., później jej syn :Fabian Zehmen, który w Toruniu bezdzietnie umarł i tam 17 czerwca 1637 r. na drugi dzieli po pogrzebie królowej Anny w kośuiele P. :Maryi pochowany; wie przechodzl 110 kądzieli do famiI. Gueldenster- nów; w XVIII posiadają ją jeszcze 1766 Wał- dowscy. W roku 1787 jest ta wieś już w rę- ku niemca. J. B. BIllIlO, ob. BlmL Bhmowo, ob. Błonowo. Bluszczowa, niem. Blu8vltczau, wś, pow. raciborski, o milę od W odzi5!ławia, w par. ka- tolickiej Rogów. Dwa młyny wodne. Do dóbr B. należą, folwarki: Rogowiec, Ligotka, Syrin- ka i Neuhof: Niegdyś łomy gipsowe. Bhnviszki, wi5 rządowa, pow. władysła- wowski, gm. i par. Gryszkabuda, o !J7 w. od Suwałk. W 1827 r. było tlI 28 dm. i 205 mk., obecnie 43 dm., 390 mk. Dłacbta, niem. Blac!ttct, w, pow. chełmiń- ski, st. p. Lisewo, par. Papowo, ma prawo cheł- mińskie, 701 m. roz1. (586 ornej roli, 35 łąk, 40 pastw.), 4 dm., 57 mk., 53 kat. Bładnice, Bladnive, Blatnice, Bladnit::, dwie wsic, pow. skoczowski na Szląsku austr.; w par. kat. Skoczów. 1.) II. Dolne, Nicder-B. rozl. morg 384, ludno 195. 2.) B. Górne, Ober- B., w gminie Nierodzim, rozl. morg 122, lu- dnoi5ci 132. .Błahodatllc, st. poczt., pow. maryupolski, między Elenowską st. dr. żel. konstant,ynow- skiej i :Maryupolem. Błasli.Owiznft, wś, pow. suwalski, gmina l'awłówko, parafia Przeróśl, 231mieszk., 23 domy. K. ił. I'Ilasz, skrócone imię Błażej, stanowi źl'ódłosłt.w nazw takich jak Błaszki, Błaszkt'lw, ohok któl'yeh wystę}Juj<]: też nazwy Błażejowiee, Błażek. Br. Ch. Błaszki, os., przedtem mko, pow. kaliski, gm. i par. t. Il., leżą w piaszczystej równinic o 26 w. od Kalisza a 210 od Warszawy. 1'0- siada.i, kociół par. murowany z 177!J 1'., urząd gminllY, szkołę, st. poczt.; połączone drogami bitemi z Kaliszem, Sieradzem i Giżycami na granicy od w. ks. Poznailskiego. B. nale:i;aly w pierwszej połowie XVIII w. do Lipskich. W 1827 r. było tu 91 dm. i 1361 mk. W 1859 roku było 2,854 mk., 178 dm. W 1876 r. było tu 3760 mk. Gm. B. nale:i;y do s. gm. okr. IV w os. Staw, 3991mk. P1>tr. B. dek. kalis- kiego ma 4,400 dusz, istniała już 1521 r. St. poczt. Blaszki leży między Sieradzem it Kali- szem i ma być stacyą projektowanej drogi że- laznej łódzko-kaliskiej. BłMZków, wś i folw., pow. KOliskie, gm.