Page:PL Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. T. 1.djvu/246

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has not been proofread.


Niekłali, par. Odrowż; ziemi dwor. 5624 m., włośc. 147 m., fabr. żelaza. W 1827 r. było tu 24 dm. i 197 rnk. Blaszkowa (z przys. BidoHzycc i FOHZ- czyce), wś, pow. pilzellski, o 6 kiL od llrzustka, ma 3271 m. 1'oz1., wtem 888 m. lasu., 224 dm , 1375 mk., pamfia w J3rzYHkach, szkoła ludowa jo(lnoklasowa, kasa pożyczkowa gminna, poło- ienie pagórkowate, gleba żytnia. M. M, BłaszliOwizna, wś, pow. wieluńHki, gm. i l)a1'. DziałoHzyn. Błatnice, ob. Bł(ulnice, na SzląsIm aUHtrya,- ckim. Bławaty, 1.) uicm. Blum.enuel'[j, folw., pow, inowrocławski, ob. Stj'zelno. 2.) D., os., pow. inowrocławski, niem. Walclau, 858 morgo rozl., st. poozt. StrzchlO o 2 kil., st. kol. żel. !Io- gilno o 13 kil., należy do gminy Strzelna. 3.) H. wielkie, zwane Blurnentlwl, osada, na- Idy talZe do miasta Strzelna. 4.) Ił. Małe, należy także do m. Strzelna. Błaziu)', wś rządowa, pow. ilżecki, gmina, l:łaziny, par. Iłża. VV 1827 r. było tu 44 dm. i 300 mk., obecnie zaś 434 mk. i 54 dm. przy 1380 morgo obszaru, Gm. B. z urzędem 'IV Seredzicach 2561 mk., obszaru 10,900 morg. w tem ziemi dwor. 4003 m., dm. 388; s. gm. olu. I i st. w os. Iłża. Zakłady przemysłowe: browar 1, gorzelnie 2, cegielnia 1, olejarnia 1. ,V skład gminy wchodzą: Błaziny, B oreiuehy , gr. Cukicrzyzna, Kaplica, Klepaezc, Koszary, Kru- ki, Kutery, .Marculc, Maziarze, Michałów, }Ill- l'owana-karczma, Pako sław, l'iotrowe-pole, Pio- trówka, Prendocin, Seredzice, Zamek Iłżec1d i Zawały. Błazówka (z l)rzys. Kąty), wś, pow. kol- buszowski, o 12 kil. od Kolbuszowy, w par. rz. kat. Dzikowicc. od Sambora. Błażejewo, 1.) wieś, pow. śremHki, naJeży do pamfii bnińskiej; 28 dm.; 220 mk.; wszyscy kat.; 71 analf. 2.) B., wieś, pow. remski, należy do parafii dolskie.i; 13 dm., 112 mk., wszyscy kat., 29 analf. 3.) B., domin., pow. romski, uależy do parafii dolskiej, wlasność klasztoru filipinów w Gostyniu; 2933 m. rozI.; 2 miejsc.: 1) B.; 2) leśnictwo Wygoda; 8 dm.; 120 mk.; wszyscy kat.; 25 analf.; st. poczt. w Dolsku o 6 kil.; st. kol. żel. Chocicza (Falk- staedt). 4.) H., niem. Weissensee, olędry, pow. śrell1ski; 6 dm.; 55 mk.; 54 ew.; 1 kat.; 5 analf. Błażejki, wś, pow. łukowski, B'm. Prawda, par. Stoczek. Ma 13 dm., 96 mk. i 266 morg obszaru. Błaźejowice, w, pow. skicrniewicki, gm. Grzymkowice, par. :Biała. Błażejowice, 1.) niem. Blazeiowitz, wś, pow. gliwicki, o 5 kil. od Toszka, w par. kat. Wi- śnice, z awulsem: ,,Vojsko." 2.) B., Blasclteo- witz, wś, pow. prądnicki, na SzląsIm pruskim, par. Wirok. 3.) B., niem. Blaseoll)it.t, WŚ, pow, kozielsld, par. kat. Sławików. Niewiadomo z której z tych trzech wsi pochodził :Mikołaj }IlaszkowHld, herbu Odrowąż, biskup przemy- ski, Hekrda1'z Kazimierz:t Jagicl011czyka. Błażck, wś, pow. janowski, gm. Brzozówka, par. Batorz. W 1827 r. było tu 55 dm. i 375 mieszko Hłażów albo Pła,drw, mko, pow. cieszauowski, loży IH'zy gościilCu krajowym bełZecko-jaro- sławskim, o 1 i pół mili na półll. wschód od Cieszanowa, w l)iaszczystcj i lCHistej okolicy. Przestrzeni obszar dworski p08iada: roli ornej 168, hk i og'l'odów 37, pashviHk 22, lasu 2878 morgo Posiadłoś<S mniejsza: roli ornej 1463, łąk i ogrodów 232, pastwisk 109, lasu 12'7 m. Ludności rz. kat. 166, g'r. kat. 478: n,zcm 644, Rzym. kat. parafią ma w miejscu, erygowaną w 1639 roku przez Grzegorza z 'l'enczyna 0::;- soliIlskiego, wicekanclerza Królestwa Polskicg'o. Do tej parafii, maHcej kościół murowany, w 1'0- ku 1843 poświęcony, nalezą: Brusno nowe i Hta- rc, Ruta Różaniecka, Huta stara, Łówcza, 1::'u- da brnsieilska i Ruda różauiccka; w całej para- fii jest rzym. kat. 2789, akatolików 189, izra- c1itów 128; parafia ta należy do dekanatu lu- baczowskiego. Gr. kat. par. ma również 'IV miej- scu, do której uaIeźy: Rtlda różaniecka i HuLa różaniecka: razem liezy ta parafia 800 głów kaL wyznania; cerkiew postawiona w 1728 roku. Parafia ta erygowana w 1691 roku przez księcia Lubomirskicg'o, nadwornego kró- lewskiego marszałka i starostę lubaczowskicgo. .Miasteczko to ma szkołę filialną. Właściciel większej posiadłości Jan Baron Bl'llllicki. Błuźów, w, pow. samborski, par. rz. kat. Cznkiew, z pal". gr. kat. w mieJscu, o 13 kil. Błażowa (z Dolną i Górną, 8tauikicm, ])ziu- rówką i iotyskicrn), mko, pow. rzeszowski, ma 4992 morg'. gruntu (3342 roli ornej), 675 dm., 4037 mk. Parafia erygowana w 1432 przez Piotl"a, Kunallul miecznika sandomierskiego i jego żonę :Małgorzatę, właścicieli Dynowa i Bla- żowy; crekcya potwierdzona w r. 1738 przez Jam, Aleksandra ks. Lubomirskiego. Kościół paraf. po części drewniany a po części muro- wauy, wybudowany w r. 1822, i oprócz tego dwie kaplice, ::;zkoła ludowa dwukla.sowa, po- stemnek c. k. żandal'mcryi, urząd pocztowy. Vielki browar, gorzelnia i tartak wodny. Ije- ży przy gościńcu powiatowym, który łczy Rzeszów z gościiLCem rządowym przemysko- dukielskim w urodzajnych pagórkach. IJu- dność przeważnie trudni się rolnictwem alc także i przemysłem a mianowicie: tkactwem i sukiennictwem. Par. rz. kat. B. dek. strzy- żowskieg'o ma 6295 dusz. M. ],1. Hłażówka, potok, wypływa w obr. gm. Błażowa w pow. samborskim, w zach. jej stro-