Page:PL Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. T. 1.djvu/247

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has not been proofread.


nie, na granicy z gm. Kobłom starem, na po- łudniowo.-zach. stoku wzgórza "Pod Kruszyną" (400 m.); płynie na wschód między domostwa- mi wsi Błażowa, za którą, z pr. brzegu przyj- muje Wolankę i wo wsi Czerchawce wpada. do potoku Czerchawy, dopływu Bystrzycy Tyś- mieniekiej. Długość biegu 1 mila. Br. G. Błuowska 'V ola, wieś, pow. samborski, leży o 2 mile na południe od Sambora, nad po- toczkiem W olanką. Przestrzeni posiadłość wię- ksza obejmuje: roli ornej 125, łąk i ogrodów 33, pastwisk 37, lasu 781 morgo Posiadłość mniejsza: roli ornej 473, łąk i ogrodów 144, pastwisk 143, lasu 78. Ludno&ci rz. kat. 7, gr. kat. 417, izraelitów 9: razem 433. Należy do rz. kat. par. w Czukwi, do gr. kat. parafii W graniczącej wsi zwanej Zwór. B. R. Błądki, Błondki, przYfiiołek wsi Jezowa. Błądnica, poroh na Dźwinie, między Ja- kobsztadem i Rommelem, jeden z kokenhu- skich. Błądziejewo, niem. Blondziewo, folw. dóbr Płochocin, pow. świecki, st. pocztowa War1ub, 11ar. Płochocin, 2 dm., 27 rok. kat. Błądzikowo, niem. Blondzikau, Bl,msekow, W8 ryc. i włośc. w pow. wejherowskim, o i 2 pół mil od m. Wejhcrowa, st. p. i par. Puck. Mistrz krzyżacki Wynrich z Knyprody nadał wieś tę 13 list. 1353 r. Stefanowi Blansekowi, pod warunkiem, iż on i jego nal!tępcy zakon nie- miecki bronią. i końmi wspierać będą. W IJÓŹ- niejszych czasach należało B. do klasztoru kar- tuzyańskiego w Kartuzach. L. Pobl. Błądzili, BłądźmilI, BkJdzim, niem. Elon- dzmin, W8, pow. świecki, st. p. Szwarzkop, par. Swiekatowo, 3339 morg 1'ozl., 61 domów, 451 mk., 342 kat. Błądzouka, potoczek g'órtiki w ohr. gminy Suchej, }wv. zywiecki; wyplywa w półn. zach. stl'onie tcj gminy, u połud.?ach. stoku wzgórza Prorok ową górą, ?wanego (584 m,); płynie wą- dołem u północneg'o IJodnóża góry Lenartowej, takZe Lipską zwanej (631 m.) i wpada od lew. brzegu do Strysza.wki, doplywu t)kawy Ułu- gość biegu pół mili. BI'. G. Błąkajło, potok t;tanowią,cy Jewy dopływ Tłtunacza, w obrębie gminy Koliniec, w !Jow. tłumackim, tworzy w całym swym biegu gra- nicę gmin Kolinicc i Hrynowiec. Długość bie- gu 10 kil. , BI'. G. Błda, rzeczka, j10 Swicciem do Wisły uchodzi. Błendowa, ob. Blrdvw't. Błellnaj wś, pow. kolski, gm. Izbica, par. Błenna. Posiadu. kościół par. mllrowany, wznie- siony na miejseu dawnego od 1861 do 1877, poświęcony w 1879 r. W 1827 r. miała 14 dm. i 223 mk. Par. B. dek. kolskiego, dawniej izbickiego, ma 956 dusz. BI'. Ch. Błeszno, 1.) wś i folw., pow. częstochowski, gm, Huta 11tara, par. Czę/ltochowa, o 5 w. na. połud. od Częstochowy na drodze do Koziegłóv. W 1827 r. było tn 66 dm. i 518 mk. 2.) B., wś, i folw., pow. radomski, gm. i par. Radzanów, ziomi dwor.I115; włośc. 117 m. W 1827 1'. było tu 13 dm. i 123 mk. Błęda, wś, pow. suwah,;ki, gm. Pawłówka, par. Przerośl, odl. 3 m. od Suwałk, lila 29 dm., 170 mk. Posiada szkÓłkę el O lIlOntal'llą" na utrzymanie której mieszkaIlCY, drogą, składek, daja" rocznie 180 1'8. K. H. Blędnica, wś rZłł"dowa, pow. ostrowski, gm. Orlo, par. Jasiennica, jeżyprzy drodze bitej z :Małkini do Ostrowia, w okolicy pi as zczy- stej, ziemia sapowata. Ma szkołę początkowl. W 1827 r. było tu 23 dm. i 170 mk. Br. Cli. Błędno, dawniej własność prywatna, teraz król. leśnictwo, przezwane Wildungon, w pow. starogardzkim, paraf. Osiek. Błędostwo, wś, pow. pułtuski, gm. Na- sielsk, pa.r. Smogorzowo.W 1827 r. było tu 22 dm. i 123 mk. Błędów, 1.) wś i os. litbryczna, pow. gró- jecki, gm. i par. Błędów, odI. o 50 w. od War- szawy, od Grójca 4 wiorsty. Posiada k08ciół par. z muru wzniesiony 1822 przez Ka.rola Za- g'órskiego, dziedzica; są,d gminny okI'. III, urząd gminny, szkołę pocza,tkową; istnieje tu filia fa- bryki żyrardowskiej, wyrabiająca na 60 rę- cznych warsztatach płótno zgrzebne, worki, drelich. W 1859 1'. w 9 oddzielnych zakła- dach tkackich wyrabiano 172000 łokci wyr. bawelu., 4,000 pal' pończocb, użyto 9,330 funt. przędzy bawełu.. 'Vartość produkcyi wyno- siła. 8140 1'S., 'iło'Sć robot. 73. W 1827 r. było tu 38 dm. i 334 mk.; w 18591'. według Llld. Wol. (Orgel. Euc. III 796) 1360 mk. Par. B. dek. grójeckiego ma 3018 dusz. Gmina B. ma 5552 mk. 2.) 8., W8, pow. łowicki, gm. Je- ziorki, par. Łowicz, o () w. od Łowicza. Lu- dność trudni się hodowaniem koni i trzody chlewnej. W 1827 r. było tn 35 dm. i 236 mk. 3.) B., W8 rzą,dowa, nad rz. Białą Przem- f>zą, pow. będziński, gm. ł,osień, par. Niogowo- nice, na lewo od drogi bitej z Dą,browy gÓl'Ili- czej do Olkusza. W 1827 1'. było tu 27 dm. i 193 mk., obecnie 49 dm., 314 mk. i 366 m. ziomi włośc. Bt'. Ch. Błfidów, niem. Blemlow, wś kol., powiat pszczYIlski, niedaleko Noweg'o Bcrunia, w par. katol. Chelm. Bhdowa albo Błe/ltlowa (z Wólką), wś, pow. rzeszowski, ma 1739 mo!'. roz1., 1139 morg roli ornej, 129 dm., 731 mk. Kośc. paraf. w Chmiel- niku. Położcniu pagórkowate, gleba urodzajna i żytnia. 111. 111. Błdowa-Wola, wś i folw., pow. brzeziń- ski, gm. i par. Brat08zewice, 280 mieszk., 23 domy, ziemi włośc. 348 morgo Należy do dóbr Bratoszewice.