Page:PL Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. T. 1.djvu/248

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has not been proofread.


Bhtdowice, Bludowitz, trzy wsie, pow. fry- decki na Szląsku austr.: 1.) D. górne, Ober- B., zc wsiami Spluchów i Cermanice, 129l m. rozI. i 437 ludno 3.) B. pośrednie, liIittel-B., 840 m., 703 mk. 3.) B. dolne, Nieder-B., par. katol. i ewang.. szkoła ludowa, st. p. Parafia katol. należy do dek. karwińskiego i ma 2132 katol., 2473 ew., 42 izraelitów. Filią ma w Szumbarku. Błdowo wf,; 1.) i Błędowska Wola, wś, pow. przasnysld, gm. i par. Baranowo, 20 dm., 150 mk. i 814 morg obszaru (w tem 344 m. ornej zicmi). Por. Borkowo. 2.) D., Błędówko i Błę- dowska Wola, pow. płoński, nad rzeką, Vkrą" gm. Błędówko, par. Cieksyn. Urząd gminny na tolw. Błędówko; szkoła początkowa. B. w 1827 r. miało 15 dm. i 136 mk. Gmina B. nalezy do IV okręgu sądowego (Gałachy), li- ezy mieszkańców 2,888, powierzchni 9286 m., (w tej liczbie 7958 lllorg gruntu ornego); w tej gminie znajduje się kościół katolicki, 2 szkoły wiejskie, 2 wiatraki, 2 młyny wodno, browar, gorzelnia, 2 domy zajezdne, 4 karczmy, 6 ku- źni. Do gminy nalezą wsie włościaIlskie: An- dzin, Błędowo,Blędówko Nowe, Borkowo, Brzezinki, Cieksyn, Czarm1-Stara, Jarowo, Ko- ryciska, Pomocna, Smoły, Sniadowo, Wola Błę- dowska, Wilamy, Wólka-stara, Zakobiel-duża. Dobra, folw. prywatne, kolonie i wsie szlache- ckie: Błędówko, Cieksyn, Falbogi-wielkie, Ga- dowo, Gromczyn, Janowo, 1rV ojszczyce, Snia- dowo, Zakobiel-mała, Zakobiel-duża, Zajączki, Zaręby. V yż wymienione miejscowości na- leżą do parafii Cieksyn, N asieIsk, Wrona, Kro- czewo. B. Chu. Błł:dowo, niem. od 1860 Blandau, wś szl. z kościołem paraf. katoI. w pow. chełmiIlskim, lud. 279, kat. 196, roz1. 4175 m., 20 dm., st. p. Trżebieluch. W B. jest krąg kamienny 15 mtr. średnicy, z 46 głazów, w środku z piramidą z kam. stożkowych, 2,40 mtr. wysoką, pod któ- rą znaleziono 1876 r. urnę z kośćmi palonemi, pod urną szkielet niepalony w piasku a przy nim monetę miedzianą Teodozyusza z początku V W. (Zeitsl'lu'. des historischen Vereins f. den Reg. Bez. 1I1al'., 3 zesz., str. 80, tabl. IX, fig. 1). 2.) D., niem Gross-Blandau, dobra, pow. goł- dapski, st. p. Grabowo. 3.) B., niem. Blendo- wen, wieś szlach., pow. gierdawski, st. poczt. Abeliszki. Dłttdowska-knźnica, wś i fol W. nad rzek" StrumiCli (?), pow. będziński, gm. Łosień, par. Niegowonico, wraz z kol. Górki liczy 51 dm.. 500 mk.; ziemi włok 594, dworskiej 1590, w tom ornej tylko 160 m. Błękitne gÓI'Y, Blaue Bel'ge, SliltteJ'ukalni, góry w Kurlandyi, w parafii Dondangen, któ- rych ostatni szczyt północny Domesnaes (ob.) Błękwida, ob. Blękwit. Błociszewo, 1.) wieś, pow. śremski, 16 dm.; 168 mk.; 1 ew.; 167 kat.; 42 analf. 2.) B., domin., pow. śremski; 3351 m. rozl.; 2 miejsc.: 1.) B. 2.) folw. :Barbarki; 18 dm.; 225 mk., 7 ew., 218 kat.; 45 analf. Ma kościół p'arafialny dek. kościaIlskiego. Stacya poczt. Srem o 9 kil.; stacya kolei żelaznej Czempin o 11 kil. Dziedzice wsi Jan i Mikołaj Błoci- szewscy, herbu Ostoja, wystawili kościół roku 1408 za zezwoleniem Wojciecha, herbu J astl'zę- biec, biskupa poznaliskiego. W kościele znaj- dowały się dwie kaplice, jedna Błociszewskich, druga Krżyżanowskich, w obudwu groby fami- lijne tychże rodzin. (Krzyżanowscy byli dzie- dzicami Krzyżanowa, wsi należącej do par. bło- ciszewskiej). Z tych kaplic pozostało 8 wize- runków na blasze, zawieszonych teraz w ko- ściele z llapisąmi naokoło z wieku XVII. Dziś B. wraz z Gajem należy do Fl. Kęszy- ckiej. M. St. Błocko, niem. Bloitzig, lolw., pow. babimo- ski, ob. D(!UI'OWO StaJ'e. Błogie-stal'e, i Ił. szlacheckie, pow. opo- cZYliski, gm. Owczary, par. Błogie, o milę na półn.-wschód od Sulejowa. Posiada kościół par. murowany. "'IV 1827 r. było tu 23 dm. i 200 mk. Par. B. dek. opoczyńskiego ma 2500 dusz. Bl'. Cit. Błogie I'ządowe, wś, pow. opoczyński, gm. Zajączków, par. Błogie. Klastor sulejowski za pozwoleniem Kazimierza Ja£"ielończyka ku- pił B. w 1470 r. w zamian za sprzedane man- syonal'zom w Sandomierzu wsie Okalnię i Goj- ców (pod Opatowem), które temuż klaszto- rowi darował Wincenty Kadłubek (Długosz I, 505). W 1827 r. było tu 42 domy i 313 mieszko Bj'. Ch. Błogocice, wś i folw., pow. miechowski, I';m. Łętkowice, par. Niegardów, nad rzeczką Seieklec, od Miechowa od1. o 19 w. W 1827 roku było tu 42 dm. i 313 mk., obecnie 42 dm. i 335 mk. liczy; gruntów włośc. morgo 231, dworskich 590 m. Jest tu kaplica murowana, szkółka elementarna i młyn wodny, przerabia- jący rocznie zboża za l'S. 1000. Wieś B. w XV w. należała w jednej części do klasztoru w Staiątkach, druga zaś część była w posia- daniu Zegoty i Rafała Ryther, inaczej Ryter- skich h. Topor (Długos I, 35). W nowszych już czasach, mia.nowicie w drugiej połowie X '"lII wieku, dobra te stały się własnością skarbu królestwa, od którego, jak 8wiadczy lu- stracya z r. 1789, nabył je kztelan !fichał Stadnicki. Mar. Błogocice, wie;, pow. cieszYliski na Szlą- sku austr., rozl. 225 m., ludn. 127, nalezy do par. katol. Cieszyn. Jest tu fabryka rozolów arcyksięcia Albrechta. Błogosławielistwo, wś i folw. nad Nie- mnem, pow. władysławowski, gm. i par. t. n., odl, od Suwałk 137 w., od Władysławowa 42