Page:PL Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. T. 1.djvu/249

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has not been proofread.


wiorsty, posiada kościół par. drewniany, sąd gminny okr. III, urząd gminny, szkołę począt- kową.. W 1827 r. było tu 21 dm. i 216 mk., obecnie 39 dm. i 641 mk. Nazwę swą otrzy- mała od góry Błogosławionej, na której mie- ściła się pogańska świątynia litewska. W po- bliżu znajduje się dotąd obszerny las, mający do 4000 mórg, w którym mieściły się święte gaje (ligis). Za Zygmunta Augusta B. było własnością Kirsztejnów. Par. B. dek. włady- sławowskiego 3275 dusz. Dobra B., w skład których oprócz wBi i folwarków wchodziło i miasteczko t. n., w zeszłem stuleciu należały do Antoniego Tyszkiewicza, który w 1'. 1765 sprzedał je Benedyktowi, Kaźmierzowi i Karo- lowi braciom Karpiom. Po bezpotomnej śmier- ci dwóch ostatnich, całe dobra odziedziczył Be- nedykt, a po jego śmierci w r. 1805 przeszły w spadku na jego syna Ignacego, a następnie drogą spadku w ręce Tyszkiewiczów. Gmina B. ma ludno 6359, rozl. 21218 m., st. p. Szak W skład gminy wchodzą: Antkalniszki, Anto- niszki, Bartupie, Bą.kiszki, Błogosławieństwo, B.-małe, B.-folwark, Boskawola, Budele, Bu- dnikiszki, Bujze, Bundzie, Dagile, Dowgierdy- szki, Dubieniszki, Giełgudyszki-górne, Grazy- szki, lwoniszki, Jotyszki-małe, J.-wielkie, Ka- tynele, Kiedebliszki, Kierutyszki, Kisieliszki, Korkory-chłopskie, Korkory-szlacheckie, Kubi- le, Kudra, Kumiecie, Łaukieliszki, Łączka, Łozo- wniszki, Martyszyszki, Misiurka, Nowy folwark, Pajotyje wś i f'olw., Pakalniszki-dolne, Pakal- niszki-górne, Pankliszki, Pawilona, Poniki, Po- szyle, Poszurkiecie, Prańce, Rajniszki, Rekiele, Rudzie, Stanajcie, Stulgie, Szaki, Szyksznie (3 dr. miejscowości t. n.), Szylwiany wś i folw., 8zylerowo, Użenikis, Wajgovriszki, Warkuli- szki, Widygry, Wingąłupis, Wojwodyszki, W osiszki, Zarembiszki i Zalgirys. Br. Ch. Błog08zcz, folw., pow. siedlecki, gm. Stara Wieś, par. Pruszyn. Błogoszów, wś, pow. jędrzejowski, gmina Węgleszyn, par. Konieczno. Błomino, okolica, pow. płollski, gm. Sarno- wo, par. Skołatowo. 'V jej obrębie znajdują się wsie: B. gulo, n. gUlllowskie i B. jeże. B. Gule wś szlachecka. Posiada 8 dm., 84 mk.; rozl. 369 m., w tej liczbie 248 m. gruntu orne- go. Folw. pryw. B. Gumowskie i wieś włośc. liczą 10 dm., 89 mk., 338 m. rozl. Wieś wło- ściańska i folw. B. Jeże, leżą przy rzeczce Dzierząźnica; folwark rządowy posiada 5 dm., 50 mk., powierzchni 314 morgów; wieś włośc. posiada 11 dm., wiatrak, kuźnię, 91 mk., po- wierzchni 82 m. We wsi znajduje się zarząd gminy Sarnowo. Błoodki, ob. Błądki. Błoodziewo, ob. BłądziejeU'o. Błoń, wieś i dobra w pow. ihumeńskim, nad rzeką. Citewką, wpadają.cą. do Świsłoczy pod niedalekiem miasteczkiem Pllchowiczami, odległe od Mińska wiorst 60, od Ihumellia wiorst 30. Z Błonią. łączą się wspomnienia o słynnym jezuicie Józefie Bace, autorze po- ciesznych uwag "o niehybnej śmierci," su- peryorze misyi województwa mińskiego; tu bowiem ks. Baka około 1745 roku fundował rezydencyą jezuitów i bawił się misyami. W późniejszych czasach dobra B. należały do Ossowskich, w roku zaś 1863 uległy sekwe- stracyi i w roku 1868 przeszły we władanie urzędnika Bończy-Osmołowskiego. Po odse- parowaniu gruntów włościańskich zostało wła- snością dworu około 2250 morgów obszaru ziemi. Ziemia żyzna, rędzinna, sianożęci obfi- te i dobrego gatunku, lasu poddostatkiem, go- spodarstwo w zaniedbaniu. W B. dotychczas jest kościół parafialny katolicki, zbudowany z drzewa 1748 r., jeden z sześciu pozostałych w powiecie. Parafia bardzo rozległa i liczna: dusz 2380. },ira kaplicę w Międzyrzeczu. Błoń należy do gminy puchowickiej (ob. Puc1wwicze), do 3 okręgu sądowego i 2 policyjnego stanu, którego biuro w Smiłowiczach (ob.) .Al. Jel. Błonica, potok, w górnym biegu zwany Ki- sieliną, wytryska w obrębie gm. Wał-Rudy w pow. brzeskim w lesie śmietańskim w Gali- cyi, zrazu płynie na wschód, występuje na łą- ki i zwraca się na północ, stanowiąc granicę między J adownikami a Miechowicami wielkiemi i małemi, a tworząc liczne kolana, zwraca się na północny zachód i po 2 1 /, milowym biegu uchodzi wprost do Wisły pod Jagodnikami z pr. brzegu. Br. G. Błonice, wś i fol w., pow. koniński, gm. Rzgów, par. Grabienice. Błonie, 1.) m. pow. gub. warszawskiej, odl. 028 w. od Warszawy, przy drodze bitej prowadzącej na Łowicz do Kalisza. Posiada kościół paraf. murowany, urząd powiatowy, sąd pokoju okręgu VI, obejmujący i m. Mszczonów a należący do zjazdu sędziów w Warszawie, szkołę początkową, dom schronienia parafialny; z zakładów przemysłowych istnieją tu cztery garbarnie produkujące za 2,150 1'1'1. rocznie, fa.- bryka zapałek z produkcyą na 4,300 1'8. i ce- gielnia wyrabiająca za 1000 rs. Dochód kasy miejskiej wyno:;;i do 3,200 rs.; kapitał zapaso- wy 3,591 rs.; żelazny 2701'8. W 1827 roku było tu 92 dm. i 938 mk., w 1859 r. 83 dm. i 1126 mk., obecnie (w 1879 r.) 1621 mk., w tej liczbie 1164 katol., 17 prawosł., 408 izraelitów i 32 ewang. Konrad ks. mazowie- cki na Czersku w 1290 r. osadził tu kanoników regularnych lateraneńskich, hojnie uposażył i bogatemi ozdobił sprzęty. Niewiadomo jak długo utrzymywali się zakonnicy przy tutej- szym klasztorze i co się później z nimi stało. Jan, książę mazowiecki na Wiźnie, W'arszawie, Zakroczymiu i Ciechanowie, nadał posadzie tej