Page:PL Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. T. 1.djvu/243

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has not been proofread.


Bledzianów, 1.) Wles, pow. odolanowski, 37 dm., 420 mk., 111 ew.. 309 kat., 222 analf. 2.) B., folw., pow. odolanowski, stac. poczt. i kol. żel. w .nt.onilllLJ o 4 kil., ob. Przygo- dzice. Bledziejów, ob. Bledzew. Bleiche, pow. babimoski, ob. Kielphl. Bleiche, ob. BUcha. Bleichfelde, ob. Bielawy pod Bydg'oR7.c7.::I,. Bleischwitz, ob. Bleszczyce. Blendow, ob. Błędów. BIelIdowa, Blędowa, Błędowa (00.). Blendowen, ob. Błędowo. BIelIdowo, ob. BłlJdowo. Blendzianka lub Zllzenka, rzeka, wypływa 7. jeziora w dobro Ianowicze, pow. suwalski, na g'ranicy Prus, wpada do je7.iora Versele, z którego wypłynąwszy przechodzi w kierun- lm południowo-zachodnim przez grunta wsi Wersele, Stołupianki, Zarzecze, Budzki i Blin- (b; od tej ostatniej wsi zmienia swoj kierunek w stronę północllo-zachodnią i przepływając przez gruuta folwarku Samborowszczyzna, wy- chodzi pod osadę Sypitka i płynie dalej przez Prusy. Wpada do l{ospudy pod w. :Maltak. Okolicc przez które toczy Rwe wody, po wię- kszej części górzyste. Blellke, ob. BUne/;;. BIelIowo, ob. Blonowo. Blesen, ob. Bledzewo. Bleszczyce, niem. Bleischwit::, WH i dobra, pow. glupczycki, par. katol. dyec. ołomunie- ckiej w miejscu, przykomórek celny. Bleszyn. Tak z niemiecka ale błędnie 7.0- wią niekiedy w druku Bledzew. BlewOI'aska, pow. ostrzeszowski, ob. IA:qot(t (Ellgut). BIeżewo, Bleżów, wś lU1 południowym krall- cu pow. mozyrskiego, llad rz. Stwihą, o 23 w. od jej źródeł, w gminie berezackiej, w 3-im sta- nie policyjnym (turowskim), w 3-im okręgu sądowym (turowskim). Jest to najzapadlejszy zaką,tek polesia mozyrskiego; nawet dróg tam niema, i lud wodną z Turowem ma komuni- kacyą. , Al. .Tel. BIdowa, ob. Błędowa. Błłikwit, B1lJkwida, niem. Blankwitt, wś, pow. złotowski, st. p. i par. Złotowo. Blich. W wielu wioskach i miasta(lh polskich sił bądź przedmieścia, bądź tylko pojedyńcze niem- e.homości, zwane "Blich" lub "na Blichu", zapewne dlatego, ie w tych miejscach kiedyś płótno bIelono, "blichowano." ']'al;: np. B. przedmieście Sambora lub B. dom z ogrodem przy Rokszyckiem przedmieściu w Piotrkowi t' trybunaiskiem, tui; naprzeciw muru bernardyńskiego. F. s. Blich, wieś, powiat brodzki, na piaskach śród lasów leząca, o 5 kilometr. oddalona na wsehód od Załoziec, w okręgu celno-grani- cznym. Przestrzeni posiadłość większa: roli ornej 510, łąk i ogr. 50, pastwisk 70, lasu 1102. Posiadłość mniej. roli ornej 548, łąk i ogrodów 54, pastwisk 21 morgo Ludność: rzym. kat. 35, gr. kat. 307, izrael. 114, razem 456. Należy do rzym. kat. parafii w Zało- źcach, do gr. kat. parafii w Milnie. Z prze- mysłowych zakładów jest tu browar. Wła- ściciel większej posiadłości Włodzimierz hrabia Dzieduszycki. Blichą, niem. Bleiche, ezęść zwierzyńca pod miastem Olawą. Blichnal'ka, ob. Blecltnarka. Blicbowo, wś, nad rz. :Mutawą, pow. pło- cki, gm. I;ubki, par. Blichowo, posiada kościół paraf: drewniany z 1760 r., 19 dm., 208 mk. Do dóbr B. nalezy wś Golanki.; par. B. dek. płockiego ma 1798 dusz. B. C/w. Blidaki, wś pryw. w pow. telszewskim, o 48 w. od Telsz. Blidki, mała wioska w pow. braeławskim, nalezy do Maryi Strogonowej, ob. Kowalówka. Bliesen, ob. Blizno. Blimkin{nv, niem. Pliim7cenall lub Pli1miken- au, wś kol., pow. opolski, z parafią cwang'. i szkołą tejże parafii od r. 1789. Blindźawa, rz., lewy dopływ Sałanty. Dlinek, niem. Blenke, wieś, pow. babimoski, 37 dm., 234 mk., 232 ew., 2 kat., 28 analf. Bliniszki, dwór, pow. nowoaleksandrowski, gub. kowieńska, własność Mojzesza Kiełpsza. JJlinne kucze, wś, pow. rosławski, gub. smolC11ska, st.. p. między Mglinem a Rosławiem. Blinno, wś włośc. i folw. pryw., pow. ry- piński, gm. Rogowo, par. Gujsk. W 1827 r. było tu 15 dm. i 176 mk, obecnie 33 dm., 148 mk. Rozl. 724 m., w tej liczbie 99 wło- ściańskiego gruntu. B. Chu. Blinów, wś i folw., pow. janowski, gm. Brzozówka, par. Blinów. Posiada kościół par. drewniany z XVIII w. W 1827 1'. było tu 67 dm. i 485 mk. Par. B. dek. janowskiego liczy 1989 dusz. Blinstrubiszki, wś, pow. rossieliski, słynna z wzorowego sadownictwa, majętnoś6 J anczew- skielł. Prof. uniw. krak. dr. Edward Janczew- ski wydał 1879 w Krakowie broszurę o wyni- kach z doświadczell sadowniczych w B. Blinten, małe jez. w okr. hasenpockim Kur- landyi, w parafii Alschwangen. Bliskowice, wś i folw. i BUskowickie blfraki, kol., pow. janowski, gm. Annopol, par. Swie- ciechów, nad Wisłą. W 1827 r. było tu 31 dm. i 265 mk., obecnie 302 mk., 2227 m. rozI.. z tegc 1950 m. dworskiego gruntu 11 277 wło ściaIlskiego. A. M. Blisnitz, ob. Bliźnice. Blissftwen, ob. Bliżawy. Bliza, ob. Rozeft. Blizanów, Bliżanów, wś i folw., nad rz. Pro- sną, pow. kaliski, gm. Brudzew kaliski, par. Blizanów. Leży przy samej granicy od W. ks.