Page:PL Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. T. 1.djvu/242

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has not been proofread.


242 Bla. Blasz, niem. Blasend01,/, węg. Balasfalva, rum. Blasin, miasto w Siedmiogrodzie, okrąg sybi{lski, rezydencya arcybiskupa grecko-ka- tolickiego, gimnazyum, seminaryum nauczy- cielskie, 1300 mk. Blatnia, St.- Genois, osada w gm. Jaworze na Szląsku austr. Rlatnick, ob. Blotnik. Blanberg, wzgórze w gub. inflanckiej, na zachód od V olmaru, 397 st. wys. bezwzglę- dnej, najwyzszy punkt tak zwanej wyżyny lemzalskiej, okryty w oczach włościan sąsie- dnich aureolą cudownoci. Por. Błl'lcitne góry. Blanel' See, ob. :J1o(11'y, staw tatrza{lski, w dol. zimnowodzkiej. Blaustel'lJ, dom szosowy, pow. między- chodzki, ob. Ilel'sztop (Hermsdorf). Blażow, po węg. Balas- Vagas, w, w hr. szaryskien1 (W ęg'.), kociół paraf. gr. katol., młyny wodne i tartaki, kuźnice, obszerne lasy, 1114 mk. Blecllllarka albo Blicltnarka, wś pow. gor- licki, o 12 kiJ. od 111. Ucie ruskie, ma 1535 morgo rozJ., 79 dm., 407 mk., prawic wyłą- cznie ruskiej narodowości, paraf. cerkiew w Wysowy; dominium jest własnościlt gminy Wysowa. Położenie bardzo górzyste, gleba owsiana. W pobliżu źródła rz. Ropy. :AJ. M. BlechlJm'kn, Blichnarka, potok górski, wy- pływa z pod głównego grzbietu Beskidu lesi- stego, w obr. gm. Blechnarki, na samej granicy Galicyi i Węgier, z kilku strug, które, połą- czywszy się poniżej tejże wsi, tworzą jeden po- tok, płynący tuż obok gościńca, prowadzącego z Hanczowy przez grzbiet Beskidu do Zborowa na V ęgrzech, w kierunku północno-zachodnim, przepływa wieś 'Wysową a w obI'. g'm. Han- czowy wpada do Ropy z pr. brze Długość biegu 11 kil. Przyjmuje liczne potoki górskie na obu brzegach spływające z Beskidu. Br. G. Hlechówka, folw. dóbr Bobrownik, pow. bytomski. ' . BIech!., wś, pow. ostrowski, gm. Długosio- dło, :36 dm. i 296 mk. Bledzew, niem. Blesen, miasto, pow. między- chodzki, nad Obrą, o 11 kil. od ujścia do War- ty, nad granicą brandenburską, w okolicy pa- górkowatej, piaszczystej, leśnej, o 12 kil. na południo zachód od miasta Skwierzyny (Schwe- rin). Do gminy należą 4 miejsc.: 1) B. miasto. 2) B. młyn (Thimmsmiihle), 3) folw. B. 4) ko- lonia. W r. 1871 B. miał 145 dm., 1546 mk., 150 ew., 1373 kat., 23 zydów, 193 analf. W r. zaś 1878 było 1599 mk., rolnictwem się trudniących. Sąd okręgowy wSkwierzynie. Kościół paraf. należy do dawniejszego dekanatu boreckieg'o, teraz do dekan. zbąszyńskiego. Szkolil elementarna. Ma B. dwie gorzelnie, piłę parową, miejską kasę oszczędności. Agen- tura pocztowa, st. teIegT., jiole. W miejacu, Ble. poczta osobowa do Skwierzyny, stac. kol. zel. Landsberg o 30 kil. Kościół bledzewski wy- stawili zapewne opaci bledzewscy, do których miasteczko od 1'.1312 należało. Do r. 1740 plebanami byli księża świeccy; tegoż r. Teodor książę czartoryski wciclił go do klasztoru bledzewskiego; aż do r. 1835 jeden z zakonu ks. cystersów pełnił przy nim obowiązki du- chowno. W parafii tej znajdują się jeszcze kościoły: 1) kościół i klasztor ks. cystersów, założony prez księcia wielkopskiego Vłady- sława Odolllcza, zmarłego 1'. 1:::39. KSiążę ten sprowadził kilku kś. cystersów z Doberlugu z Górnej Luzacyi, wyznaczył im miejsce pu- ste, błotniste nad Obrą na mieszkanie, nazwał tę osadQ Nowym Doberlukiem; miało to miej- sce pomiędzy latami 1232-1235. Bolesław, syn Odonicza, potwierdził darowiznę Ojea. Niedługo jednakze zakonnicy pozostali w pier- wotnej siedzibie z powodu częstych wylewów Obry. 2) Drugi kościół jest w Zemsku, wysta- wiony r. 1285, dokąd pllzenie5iono klasztor z Noweg6 Doberluku; lecz i tam zakonnicy nie długo się utrzymali dla braku wody, i przenie- śli się około r. 1407 do wsi B. W B. kościół z początku był drewniany, od XVI wieku zaś z palonej cegły; klasztor znacznie rozszerzony został przez opata Benedykta Gurowskiego r. 1736, który nowe wybudował skrzydło; w następnych latacJi kilkudziesięciu drugie i trzecie skrzydło Uk0l1czono. Kościół odbu- dował na nowo opat Onufry Wierzbi{lski około r. 1797. Dawniejsze nagrobki opatów, jakie były w starym kościele, zniknęły bez śladu. 3) Kościół w Papowie, wsi należącej do opactwa ble- dzewskiego, drewniany, jeBt filią kościoła zęm- skiego. 4) Kościół w Starym dworku, picrwo- tnie drewniany, przebudowany w mur pruski przez opata Aleksandra Gurowskiego r. 1726. Już r. 1768 opat Franciszek Rogaliński, widząc, że dzieło Gurowskiego nietrwałe, kazał roz- rzucić kościół, wystawił nowy, który jeszcze istnieje. 5) Kościół w Gorońsku. posiadłości ro- dziny Gorońskich. W wieku XVII wieś prze- szła na własność Gorzeńskich, a następnie Buko- wieckich, od lat kilkunastu dopiero jest wła- snością Niemca. Kościół drewniany w wieku XVII dostał się protestantom; od wieku XVIII naprawiony nakładem Eleonory z Gorzeńskich Bukowieckiej, chociaż kalwinki, oddany zno- wu został katolikom. Dawniej zwano też B. Bledziejowem. M. St. Bledzew, leśnictwo, ob. Stary Dworek. Blednwo, Bledzewko i Bledzews};:ie budy, wsie przyległe, pow. sierpecki, gm. Białysze- 'Wo, par. Sierpc. W 1827 r. B. miało 16 dm. i 134 mk., B-ko zaś 8 dm. i 103 mk. Obe- cnie B. liczy 273 mk., 45 dm., 1648 morg'. rozl. (1359 m. dworskich); B-ko zaś jest tylko W8il włok i liczy 6 dm., 48 rok., 180 m. rozI.