Page:PL Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. T. 1.djvu/230

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has not been proofread.


Iłił)'cz, ob. Bilicz. DimoVsliic, niem. Boehmwitz, wś, pow. na- mysłowski, o 1 kil. od Namysłowa, w par. kat. namysłowskiej. lJinal'owa, ob. Bynarowa. Binez&l'owa, wś, pow. grybowski, o 10 kil. od Grybowa, ma 2246 morgo rozl., 105 domów, 627 mieszk.. przewaznie ruskiej naro- dowości. Parafia łac. w Grybowie, ruska ka- pelania w miejscu, położenie bardzo górzyste, gleba mało urodzajna. .H. M. Binczal'owa, potok, wypływa ze źródlisk leśnych we wschodniej stronie gm. Binczaro- wej w pow. grybowskim; płynio na wschód łąkami binczarowskiemi i po 5 kilom. biegu wpa- da z lew. brz. do Białej Dunajcowej. Br. G. BiJ'wzyce, Bieńczyce (ob.). Bindnwa, ob. Biędawa. , BimU, osada górnicza na Spizu, o godzinę drogi od Schwarzcnberga,:n 7 mk., właj,mość arcyks. Albrechta, kopalnie miedzi, po słowa- cku "bania na Bincie". Ł:czy się koleją zela- zną z Markuszowcami. Binduga (z niemieckiego "binden", wiazae), inaczej Winduga, nazw:, miejsc nad brzegami rzek spławnych, na kt6rych składano drzewo, przeznaczo- ne do spławu. Ponieważ dla spławiania potrzeba drzewo wizać w tratwy, jak to dotd jest we zwy- czaju, przeto miejscowości te otrzymały nazwę Bin- dugi. W obrębie Kr61estwa spotykamy je nad Nie- mnem, Bugiem, Narwią i 'l'yśmienjc. Pospolita i w innych prowincyach, gdzie stosownie do nat'zecza w r6znc wyrodziła się formy, jak: Benduga, Będuha, Bendiucha, Biendiuga i t. p. (ob.). Binduga, 1.) wieś włośc. nad rz. Omulew, pow. przasnyski, gm. i par. Zaręby, 21 dm., 161 mk. i 754 morgo obszaru (109 ornego). 2.) B.-Majdan, pow.lubartowski, gm. i par. Cze- mierniki. Binduga, 1.) niem. Bendugen, dawniej wś włośc., dziś osada, pow. chełmiński, niedaleko Grudziądza, par. kat. Sarnowo, 288 m. roz1. 2.) B., wś, pow. człuchowski, niedaleko st. p. Zielona. Bindużka, wś, nad rz. Narew, pow. makow- ski, gm. Siele, par. Szelkowo. Bingiele, wś w pow. trockim. Dinsdorf(niem), wś, pow. grudziąski, par. lVlokre, 152 mk., 8 kat., należy do Białochowa. Biniew, 1.) wieś, pow. odobnowski,23 dm., 222 mk., 9 ew., 213 kat., 76 analf. Ma st. dr. zel. z Ostrowa do Jarocina, między Ostrowem a Pleszewem, o 104 kil. od Poznania, o 38 od Jarocina, o 10 od Ostrowa, 2.) B., domin, pow. odolanowski, 1452 morgo rozl., stac. kol. zol. w miejscu. Należy do hr. Skórzewskich. Biniewo-1Ual'lewo, wicś, pow. wągrowie- oki, 1131 morgo razI., 9 dm., 91 mk., 21 ew., 70 kat., 24 ana1f.; stac. poczt. i kol. zeI. Ro- goźno o 2 kil. ],J. St. Binino, 1.) wieś, pow.szamotulski, 28 dm., 195 mk., wszyscy kat., 47 analf" stac. poczt. Ostroróg o 2 kil., stac. kol. żel. Wronki o 7 kil. 2.) B., folw., pow. szamotuiski, ob. Do- brojewo. Biniszew, ob. Bieniszew. Binkowice, niem. Bienkowitz, zwane td Benkowicami, wś, pow. raciborski, nad rzeczką Cynną lub Psinną, z parafią katol. dek. racibor- skiego. Założona podobno przez jakiegoś hr. Benko przed XIV w. Biukowo, wieś, pow. śremski, 31 dm., 263 mk., 1 ew., 262 kat., 46 analf. Billnewitz, ob. B011jecy. Biut, ob. Bindt, BiOlh'ówka, ob. Łll!.;oniua. lJiOl'da, wś i dobra na pÓłnocnym krailCll pow. bobrujskiego, w gm. bacewickicj, w 4 stanie policyjnym (świsłockim), w 2 okrf?gu sądowym (bobl'ujskim), nad Olsą, o 6 mil od Bobrujska. Dobra B. są dziedzictwem Koto- wiczów i mają obszaru przeszło 5000 morg., lasów i łąk obfitość. Al. Jel. lłiórków, ob. Birków. Biowtany, wś, pow. trocki, nad Strawą. Bh'an, ob. Biery. Bh'awa, Birawk'a, ob. Bierawa, Bicmwka. lJiI'ck..., ob. Eh'!';... Bircza, Bicl'cza, m., pow. dobl'omilski, przy trakcie przemysko-sanockim, nicgdyś wś No- wobród zwana, słynęła niegdyś z jarmarkÓw, dziś z warsztatów płócienniczych. fa dwie parafie i szkołę trywialną. Parafia katol. istniała pierwej w Bog'uszówce; 1478 tu prze- niesiona, liczy 2579 wiernych. Obecny kośc. katol. z drzewa, 1743 zbudowany. Dekanat gr. kat. bircz:lliski. dyecezyi przemyskiej; ma 19 parafij: Bachórz, Brzózka, B., Hłudno, Hłumcza, Dobra, Dubiecko, Izdebki, Iskań, Końskic, Lipa, Łubna, Pałowkoma, Piątkowa, Ruska wieś, Siedliska, Ulucz, Jabłoniea ruska, Jawornik ruski; liczy wiernych 22428. Par. gr. kat. dek. t. n. z filiami: Stara B., "Vola Korzeniecka, Rudawka i Kotów dusz 2067 dusz. Do lipca 1876 w B. mieścił się urząd powiatowy, w owym czasie przeniesiony do Dobromila. Ówczesne starostwo birczatJskie (Galicya) miało przestrzeni 15 mil kw., mie- szkańców 52322, osad 96, gmin 91. Bh'cznki, Birczukówka, ob. Bim'czllki, Biel'- czukówka. Biresna, ob. Bel'eśna. Bit'ga, Broma, wś w pow. bobrujskim, nad Olą, o 50 W. od jej ujścia. Birgełau, Bh'glau, ob. Bierzf7lowsl.:i zamek. Dirka, niem. Birl.'en, pow. międzychodzki, ob. Gorzyce nowe. Birkbl'uch, ob. Bl'zozowe błoto. Birken, ob. Brzezina i Brz6s!.:i. Birkenau, ob. Brzeziny, Bl'zezin!co, JClZY, Wilki. IHrkenberg, ob. Brzozowa góra.