Page:PL Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. T. 1.djvu/229

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has not been proofread.


błotami znajduje się horodek, otoczony z trzech stron wałem, z czwartej krętym brzegiem rzeki, do którego pieszo dojść niepodobna dla bagna w lesie, a wody w jesieni i na wiosnę; miała tam mieszkać jakaś księżna: całe miejsce zawa- lone gruzami ceglanemi. Po spustoszeniu od Mongołów B. przez długie lata stał pustko- wiem. Dopiero za czasów litcwskich i pol- skich zaczqł się dźwigać i osiedlać. W 1474 roku Contarini poseł wenecki przejeżdzał przez B. i miał tu nocleg. Była tu stacya królcw- ..b. Wiemy z dawnych aktów sądowych, że H. należała do rodziny Rajów, od tych przc- i'zła do ks. Ortrog'skich, a od tych do ks. Ko- rcckich. Było to miejsce obronne i warowne. 'Wspomina o niem Cellaryusz w 1659. Od ks. I{oreckich :B. przeszła następnie w posiadanie do Max. Brzozowskiego, kasztelana kijowskiego. '.Ale nareszcie na mocy traktatu grzymułtow- skicgo :B., jako leZąca na prawym brzegu rzeki Irpenia, odpadła od Polski. Jeszcze w 1673 r. miasteczko to poddało się Romadanowskiemu i wojsko rosyjskie zajęło je. W 1700 roku Piotr 'N. darował :B. metropolitom kijowskim; w przywileju powiedziano jest, że to miejsce jest "zapuściałe." Baron Stralhenberg w swojem dziele: Description hiat. de l'empire russien, po- wiada, żc za jego czasów około Kijowa, Czcr- kas i B. winnq uprawiano latorośl i że z niej też robiono wina, wyżsw gatunkiem, według jego zdania, od win saskich. Dziś:B. naldy do metropolity kijowskiego, ziemi ma 1900 dzies., 1569 mk., chat 276; cerkiew paraf., szkółka. i magazyn zapasowy gromadzki. Biłka, Bi«Ua, Bielica (ob.) Biłka, 1.) wś, pow. przemyślański, o 10 kil. od Przemyślan na południe leżąca. Przestrze- ni posiadłość większa obejmuje roli ornej 454, łqk i ogTodów 41, pastwisk 47, lasu 542 morg; posiadłość muiejsza roli ornej 805, łąk i ogro- dów 66, pastwisk 117, lasu 9; ludność rz, kat. 42, gr. kat. 577, izraelitów 22: razem 641. N ależy do rzym. kat. parafii w Przemyślanach, gr. kat. parafią ma w miejscu, do ldórej takZe należy wieś Kosteniów z 355 parafianami; cała parafia .zatem liczy 932 dusz gr. kat. wyznania i należy do dekanatu narajowskiego; posiada szkołę niezorganizowaną" należącą do rady szkolnej w Rohatynie. Właściciel posiadłości większej: Dom narodny ruski we Lwowie. 2.) B. szlaohecka (z przysiołkami: Dół, Kleparów, Pogranicze, Werbniki i Zakościół), wś, pow. lwowski, o 9 kil, od st. p. Gaja, mk. rz. kat 1323; gr. kat.? Ma par. kat. założoną 1441 (dek. lwowski zamiejski), kośc. 1869 r. muro- wany; w par. 2345 wiernych. Jest tez B. filią gr. kat. par. Zuchorzyce i ma szkołę 2-klaso- wą,. 3.) B. królewska, wś, po"v. lwowski, o 5 kil od Borszczowic, w par. rz. kat. B. szlaehecka. Jest tllią. parafii gr. kat. Zucho- rzyce, ma mk. rz. kat. 496. Większa posia- dJ:ość należy do hr. Komorowskiej. 4.) IJ., przysiołek wsi: Kozina, pow. skałacki; filia gr. kat. par. KokoszY{lCe; należy do l'Z. kat. par. Gl'zymałów. 5.) B., przys. wsi Siemiakowee. 6.) B., wś, pow. Radautz, na Bukowinie, st. p. Wików, z parafią. grceką nieunickt w miejscu; własnoó funduszu religijnego. Biłka, 1.) dopływ potoku Olejowej, wpa- dającego z prawego brzegu do Dniestru. 'lvy- pływa w obr. gminy Korniowa, w pow. horo- dm1skim, pod wzgórzem Kipiączką (341 m.); płynie parowem na północny wschód i w Se- menówce wpada do Olejowej. Długość biegu pół mili. 2.) B., rzeczka na Bukowinie, lewy dopływ Suczawy, przyjmuj c Kriwę. Biłkoszki, fol., pow. wiłkomierski, par. S.a- ty, własność Szadziewiczów. Biłków, wieś, pow. bohorodczański, nad po.- toczkiem Biłkowczyk, dopływem }1ystrzyey nadworniańl;!kiej; oddaloną. jest o 3 mile na po- łudnie od Bohorodcz:tn a o milę na zachód od Nadwórny. Wieś to czysto górska w Karpa- tach leżąca. Przestrzeni obszar dworski po- siada: roli ornej 5, lasu LW5 morg; posiadłość mniejsza zajmuje roli ornej 622, hłk i ogrodów 1398, pastwisk 1096, lasu 63 m. IJudność rz. kat.!, gr. kat 1250, izraelitów 48; razem: 1299. Należy do rzym. kat. par. w Solotwi- nie; gr. kat. parafią. ma w miejseu, naleącą do dekanatu nadwomiańskiego. Wieś ta posiada szkołę fllialIl<ł. Właściciel większej posiadło- ści: Towarzystwo handlowe dla produkcyi le- śnej w Wiedniu. Biłkowczyk, potok, źródła swoje ma w Obi'. gm. Biłkowa w pow. bohorodczal1skim w Ga- licyi, w zachodniej stronie tej gminy, w }eski- dzie lesistym, pod wzgórzem Bubenem (933111.), płynie debrami leśnemi na wschód między la- sem Skitem (801 m.) a Rykiwskim (812 m.), następnie przez gm. Biłków, gdzie zwraca się nieco na południowy wschód i w tejże gminie naprzeciwko Pniowa uchodzi do Bystrzycy N adworniańskiej (Czarnej). Długość biegu półtorej mili. Zabiera liczne wody górskie z obu stron; najznaczniejszy z pr. brze zw.ie się Bilkowcem. Br. G. Biłkowiec, prawy dopływ J3iłkowczyka, wytryska w obI'. gm. Biłkowa, w południowej jej stronie z pod góry Makowca (750 m.) i pły- nie debrami leśnemi na północny wschód, two- r.ą.c granicę gmin Biłkowa i Pniowa. Dłu- gość biegu trzy czwarte mili. Br. G. Biłocz, Biełocz (ob.) Biłohol'szcze, wś, pow. lwowski, o 7 kil. od I,wowa, w par. rz. kat. Zimnowod.a, ma fili q par. gr. kat. Rudno i szkołę l-kh.;ową. Dominium należy do mia.sta Lwowa. B ito l)i1, ob. JJialopol. Biłozierje, ob. Białozierze.