Page:PL Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. T. 1.djvu/223

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has not been proofread.


"Podróże: po Bieskidach" (Biblioteka Warsz., 1848 III). Biesna, WH, pow. gorlicki, o 4 kil od st. p. Bobowa, w par. rz.-kat. Siedliska. Biesowo i Bies6wlco, niem. Gross- i Klein Boessau, dwie wsie, pow.reszelski, niedaleko st. poczt. Rothfiiess. B. stanowi parafią katol., dotąd czysto polską. Biesnvo, niem. Bissau, wś, pow. gdański, st. p. Zukowo, ma 1480 m. rozl. W r. 1648 nalezała do Kruzy. Biessellen (niem.), ob. Bieia. Biestel'feld. Biesterfelde, ob. Bystl'ze. Biestern. ob. Bystry. Biestl'zyków. wielki i mały, wieś, po- wiat nowo-radomski, gmina Dmenin, para- fia Rzejowice (dla B. wielkiego) i Chełmno (dla B. małego), na prawo ode drogi z Radom- ska do Przedborza, należy do cząstkowych wła- {;cicieli. W 1827 r. B. wielki miał 21 dm., 174mk.; B. mały 25 dm. i 201 mk. Biestl'z)'lwwice, niem. Eclcersdorf, wś, pow. namysłowski, z parafią katol. dek. namysłow- skiego. Do dóbr B. należą folwarki ielony Dąb, Kuźnica, Piaseczne i Rogalski :Młyn. Biestl'zynnik, wś, pow. opolski, o 3 mile od Opola, niedaleko !'Iałopanów, przes7:ło pół mili długa, miała dawniej hutę szklaną. Bieszczad, ob. Beskidy i Karpaty. Bieszenkowicze, mko, pow. lepeIski, nad Dźwiną Zachodnią, poniżcj ujścia Krywinki, przy trakcie z Witebska do Boczejkowa i Le- pla, st. p. i zwyczajna st. tel., 4638 mk obojej płci. Dwór gościnny z 60 sklepów murowany, cerko prawosł. przez Piotra I zał., 4 szkoły ży- dowskie. Wielki jarmark w lipcu (towarów przywożą przeszło na 600 tys. 1'1'1.). Znaczne dobra B. są własnością hr. Chreptowicza, wnu- ka ostatniego kanclerza Rzplitej Polskiej. Pa- rafia-katolicka B. dek. lepeiskiego, ma dusz 1050. Kościół śś. Kazimierza Wyzn. i Ra- fała Arch., zbudowany 1876 kosztem ks. Kier- snowskiego i ze składek, na miejscu dawnego z 1785, wzniesionego przez ks. Laskowskiego. Kaplica w Wodopojach. Bieszenowa, ob. Beseniowa. Bieszewo. ob. Bieżewo. Bieszki, niem. Bieschlce, wś, pow. wejhe- rowski, pod Puckiem, par. mechowska, o pół- torej mili od Wejherowa. Bieszkowice. Zbieszkowice, niem. Gross i Klein Bieschkowitz, dobra szlach., pow. wejhe- rowski, niedaleko st. poczt. Kielno i par. Kiel- no, należą do klucza wejherowskiego, o 2 mile od Wejherowa. Bieszko'o. Bieszlcowy, niem. Bieschkowo, wś, pow. wejherowski, niedaleko st. poezt. Kielno, parafia kic}eńska. o 19 kilometrów od Wej- herowa. Bieślhi, wieś, pow. mogilnicki, 13 dm.; 136 mk.; wszyscy kat.; 70 analf.; st. poczt. i kol. żel. w Trzemesznie o 5 kil. M. St. Bie!Śnik, 1.) wś, pow. brzeski, w Galicyi, o 4 kil. od st. p. Zakluczyn, ma 1081 morg rozL 39 dm., 206 mk., parafia łaciń. w Zakluczynie, leży niedaleko gościńca wojskowego z Gdowa do Ciężkowic; kasa pożyczkowa gminna. Obszar dworski nalezy do majoratu hr. Lanckoro{l- skich. 2.) B., wieś, powiat gorlicki, o 9 kil. od Gorlic, w parafii rzym.-katolickiej Szalowa. Bie!Śninka, strumień, wytryska w obrębie g'm. Woli łuża11skiej, w pow. gorlickim, z pod północnego stoku g'óry Bieśnika (696 m.), pły- nie zrazu na północ przez Wolę łużańską, po- ozem zwraca się na północny zachód przez Łu- żną, Biesnę i Zborowice i tutaj po 16 kilom. biegu uchodzi z pr. brzegu do Białej Dunajco- wej; z dopływów naj znaczniejszym jest Sza- lówka. Br. G. Bietowo, dobra szlach., pow.starogrodzki, niedaleko st. poczt. Lubichów i w par. lubi- chowskiej. Rozl. 2879 morgo (1749 ornej zie- mi, 745 lasu), gorzelnia. W liczbie mieszko wspominani pod r. 1648: ZeJski, Kętrzyński, Orlewski, Gierkowski. Biewe. wś, pow. kaniowski, o półtorej wiorsty od rz. ROIsi, o 24 w. od Bohusławia, o 26 W. odOlszanicy, st. dr. żel. chwastowskiej. Mieszk. 1901, wyznania prawosławnego. Cer- kiew parafialna i szkółka. N ależy do U dzia- łów. ostała kupiona z całym bohusbwskim kluczem od hr. Branickiego. Ziemi 3007 dz., wybornego czarnoziemu. Zarząd gminny we wsi Kidanówce, policyjny w Bohusławiu. Biezdł'owO, 1.) wieś, pow.szamotulski; 16 dm.; 127 mk.; 30 ew., 97 kat.; 44 analf. 1,t kOHciół parafialny dekan. lwoweckiego (Neu- stadt bei Pinne). Rodzina Biezdrowskich go wystawiła; księga biskupia wspomina o nim luz r. 1439; początkowo drewniany, w XVII wieku juz był murowany, kolacyi Andrzej ,t Poklateckiego. Ku końcowi XVIII W. ks. Jan Morawski, dziekan lwowski, podźwignął upa- dający kościół i nadał mu nowy kształt. po- mników znajduje się nagrobek z ciosowego ka- mienia, wyobrażający rycerza w zbroi, z napi- sem naokoło, z którego wypływa, że nagrobek ten wystawił Łukasz Bobolicki rodzicom swoim w pierwszcj połowie XVII w. B. miało prócz wspomnianych właścicieli jeszcze Szamotu}- skich, Odalikowskich; od XVIII w. naleZało do Bnińskich. Obszary rozległe, w których lasy wytrzebiono, nabył w wieku bież. rząd; dobra zaś biezdrowskie obecnie naleZą do ro- dziny Kurnatowskich. W p:l.rafii biezdrow- skiej jest jeszcze kościół w dawnem miaste- czku Yartosławiu czyli :Xowym moście (Neu- bruck), założonem w r. 1785 przez ł...ukasza Bniilskicgo, sędziego poznańskiego, starostę