Page:PL Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. T. 1.djvu/222

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has not been proofread.


1362-74, Kaspar von Prittitz 1385, Walrabe von Schaufenberg 1389, Arnold von Hecke 1404, Konrad von Baldersheim 1404, Paweł Rolman von Dademberg 1404, Jan von Posęrn 1414, Engelhard Kiesau 1415. W tym roku komendatorya bierzgłowska została. zniesioną i między trzech sąsiednich komturów podzielo- ną. Połozenie miał zamek wBierzgłowie pię- knc i obronne, na znacznem wzgórzu, z nad- zwyczaj dalekim naokół widokiem. Początko- wo był własnością królewską, ale w r. 1520 ygmunt I oddał go miastu Toruniowi w za- mian za zamek świecki. 1V XVI w. znajdo- wał się jeszcze w dobrym stanie, ale potem przez nieoględność właścicieli wiele ucierpiał od ognia, osobliwie r. 1580i 1590. Obecnie wi- dać po nim dość znaczne szczątki. Kś. F. Bierzno, W8, pow. koh;ki, gm. i par. Bru- dzew. Bierzów, wie, pow. ostrzeszowski, 23 dm., 175 mk., 16 ew., 159 kat., 101 ana1f. Bierzwienlllla, wś, pow. kolski, gm. Kło- dawa, par. Bierzwienna. Posiada kościoł par. drewniany. 1827 r. było tu 28 um. i 258 mk. Par. B. dek. łęczyckiego, dawniej kloda,wskie- go, liczy 2217 wiernych. Bierżumujża, Bi6rży, ob. Bi1'e lnjlanck:ie. Bieschke, Bieschkowitz, Bieschkowo, ob. Bie- szlei, Bieszkowice, Bieszko!l'o. Biese, ob. Pyza. Biesellen, ob. Bieia, Biesiada, wś niewielka. wc wschodniej stro- nie pow. mozyrskiego, ku grauicy pow. rze- czyckiego, nad rz. Prypecią, pomiędzy ujściami do niej rzek Ptyczy i Tremli, w gm. kopatkie- wiekiej, w 2 stanie policyjnym petrykowskim, w 2 okręgu sądowym petrykowskim. Al. Jel. Biesiadka, ob. Biesiedkct. lJiesiadki, wś, pow. chełmski, gm. Cyców, par. Olchowiec. Biesia(lki, wieś, pow. nowograuwołyilski, gm. berezdowska, dus7. mz. 207, ziemi włoś. 935 dz, Niegdyś należałn, do dóbr berczuow- skich ks. Jabłonowskich, obecnie do dól.Jr pie- czywodzkich Mikuliczów L. R. Biesiadki, wś, pow. brzeski w Ga1icyi, o 13 kil. od :Brzeska, z pal'. 1'1.. kat. w miejscu, wła- sność fllnduszu religijncgo, :Ma, szkolę fi- lialną. Biesiady, wś i dobra, pow. wilejski, gmina chocięczycka, o 5 mil od Miilska, o 18 W. od Radoszkowicz (par. i st. poczt.), od kol. zel. li- bawo-romeńskiej (stacya Kraśne czyJi U sza) mil 3 i pół; majątek tcn graniczy z jednej strony z powiatem borysowBkim miilskiej gllb. Rozl. 6000 morgów, z tych 1200 uprawnych, reszta lasu. Mieszkańców na tej przestrzeni obojga płci od 600 do 650 osób, przeważnie prawo- sławnyeh. Od dworu o pół wiorsty znajduje się cerkiew parafialna, od 1840 prawosławna, pobudowana l)l'Zeu 200 laty. rzadkieJ archite ktury, w formie trójkątu z uciętemi kątami, formującego nieprawidłowy sześciokąt. Miej- scowość górzysta i malownicza. W małej od- ległości u podnóia góry, na której zbudowana cerkiew, płynie rzeka Udra, dopływ llii; po drugiej stronie rzeki jest góra, na której Sl śla- dy zamku. Pa bryka szkła należąca do Bie- siad znajduje się na folwarku Zabiczach, istnie- je od 80 lat, obrotu ma 10,000 rs. Lasy ogromne i w dobrym gatunku, sosny i jodły przeważnie, a są też mieszane z iglastemi dęby, klony, jesiony, lipy i olsze. Gleba jest w czę- ści żytnia i pszcnna; znajduje się torf, wapno, kwarc a niedawno odkryto pokłady marglu, któreg'o używa się i do fabrykacyi szkła. W rzece U drze hodują się pstrągi. W obrębie n. na tej 1'zece są trzy młyny o jednym i dwóch kołach czyli gankach. Do majątku B. należą folwarki Trusewicze, Kołdukówa, Tru- skowszczY7.na, Pawlinięta, Sieliszcze, Zabiczc, Łosza, Sidorówka, Konotopa, z wodnym mły- nem o dwóch gankach. :Majątek B. ualeiy do Anieli Czechowiczowej. W lasach biesiad e- ckich znajdują się kurhany czyli wołotówki, podobno z czasów szwedzkich. M. C. Uiesiad', ieś, pow. żółkiewski, o 2 mile na IJółnoc od Zółkwi, w niskiem położeniu śród piasków, w lesistej i moczarowatej okolicy. Przestrzeni posiadłość większa obejmuje roli ornej 52, łąk i ogrodów 70, pastwisk 11, lasu 23 morg.; posiadłość mniejsza: roli ornej 81, łąk i ogrodów 99, pastwisk 72 m. Ludność gr. kat. 152, izritelitów 11: razem 163. Naleiy do gr. kat. parafii w Lubel1i. Właściciel wię- kszj posiadłości: konwent 00. bazylianów w Zółkwi. Biesiec, wś, pow. sieradżki, gm. Złoczew, par. Złoczew, o 28 w. od Sieradza, gruntów włośc. 260; ludności dusz 435, męż.210, kou. 225. R. 1827 było tu 19 dm. i 124 mk. Biesiedka, Biesiadka, wś, pow. taraszczański, nad małą rzeczką wpadającą do Tykicza, o 10 wiorst od Stawiszcz. Mieszk. 2232, prawosł., 400 dm. Cerkiew parafialna i szkółka, ogrody. 1.eży na bezleśnej równinie, nad7.wyczaj uro- dzajnej. Ziemi 4019 dzies. Należy do hr. Branickiego a dawniej należała do starostw,t białocerkiewskiego. Zarząd gminny w tejze wsi, policyjny w Taraszczy. Kl. Przed. Biesiekier)', Bie8iekiel'z, ob. Besiekiery, Be- siekierZe Biesig, ob. Piesko Bieskall, według Łepkowskiego Eedziak6w, wś, pow. głupczycki, niedaleko Baborowa, na- leży do księstwa opawskiego. Znajdywa.no tu przed laty srebrne i złote monety rzymskie. Bieskidek, góra w Karpatach szląskich, na półn.-wsch. od Izdebnej, 2396 st. wys. Bieskidy, ob. Beskidy. Czyt. L. Zejsznera