Page:PL Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. T. 1.djvu/221

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has not been proofread.


Biernaty, wś włośc., nad rz. Działdówką, pow. mławski, gm. Zieluil, par. Dłutowo, 7 dm. i G3 mk., przy wsi znajduje siG f'olw. Hiernatki, mający 278 morg obszaru, 2 dm. i 6 mk. B. Clm. 2.) B., okolica, pow konstantynowski, gm. Czu- chleby, par. Łosice, na lewo od drogi z 1101'- dów do Łosic, o 3 w. od Łosic. Miejscowośu cała na zachód od r,osic po obu stronach drogi n:Hl rz. Tuczną bezleśna. W obrębie tym leżą wsie: R-stare, B.-średnie,B.-płosodrze, lt-wól- b, R-rndnik. W 1827 R. stare mial y 19 dm. i 125 mk., obecnie 19 dm. i 156 mk.; R. śrc- dnie w 1827 mialy 28 dm. i 163 mk.; d7.iś 27 dm. i 18;, mk.; B. płcsodrze i wóJka :31 dm. i 157 mk., dziś 18 dm. i 158 m.; B. rudnik ma- ją dziś 18 dm. i 237 mk. Ogólny obszar tych wsi 1833 morgi. 3.) B.B(ttogown, ob. Batnr/owo. BierlUłOl'f, oh. HI'uszów. Biel'ou'a, Bierówlca, na Szląsku pruskim, oh. Bierawa, Bie1'awlca. Bierówka,' Birówlca, wś, pov,. jasielski, o 9 kil. od Jasła, ma 1010 morg'. rozl., 87 dom., 454 ludn.; parafia w Warzycach; kasa poży- czkowa gminna; niedaleko g'ościilCa powiato- wego z ,v arzyc do Frysztaku; obszar dworski jest własnością funduszu religijnego. N. M. Biertowice, wś, pow. wadowieki, o 4 kil. od st. p. Izdebnik, w par. rz. kat. Sułkowice. Obszar dworski nalezy do ks. Maur. Mont1óart. Biertułckie, niem. Biertultschiitz, Bue1'tul- schuetz, wś, pow. kluczborski, W par. lmto1. Kluczborek. Bim'tułtowa, niem. Biertultau, Bi1'tultau, wś, pow. rybnicki, o milę na płd. zach. od Rybni- ka, w par. katoJ. Hydułtów Dolny. Do dóbr B. nalezą folw. Dołki i Babiagóra, tudzież parę JOpalń węgla. niel'llIl, ob. Ber1ll? Bierutów, niem. BC1'1lstadt, m. w pow. i hsię- f.;lwie oleśnickiem, o 2 mile na płd.-wsch. od Oleśnicy, na. prawym brzegu Vidawy, z 3 przedmieściami, ma mur obwodowy, 4 bramy. LudnośÓ przeważnie ewangelicka. Kościół pa- rafialny, powtórnie 1545 erygowany. Cztery jarmarki do roku. St. dr. żel. z Oleśniey do Kluczborka, o 41 kil. od Wroelawia. Biel'vce szlac71eche, Icsięie i Bie1'lOecka wedet, trzy wsie, pow. radomski, gm. .Tedlińsk, par. Goryń. B. szlacheckie w 1827 r. miały 20 dm. i 196 mk. IJierwinka, ob. Bm'winka. niI')', Bel'au, Bir(tu, wieś, pow. skoezowski, gm. Swiętoszówka, par. kat. Grodziec, na Szlą- sim austr., rozl. morgo 377, ludno 302. Bierzallów, wś, pow. wielicki, ma 2474 morgo rozl., 219 dm., 1495 mieszk. Parafia łaeiil. w miejscu, erygowana w 1'. 1422, szkobt ludowa, gorzelnia, huta, pokłady wapna i g'ipsu. Kt. dr. żeJ. Karola Ludwika, ostatnia przed Krakowem od strony Lwowa, o 8 kil. od Kra- kowa, o 5 kil. od Wieliczki, z którą także łą- czy się koleją żelazną. M. M. łłiel'zchlewo, niem. Biel'zgel lub Bierz.qel- 8clte Jf:ultle, osada młynarska, pow. toruński, niedaleko st. p. Turzno, par. Gronowo, ma 201 morg. 1'0z1., 23 Ulk., 10 kat.; należała niegdy do benedyktynek toruilskich, 1831 przez rząd darowana osobie prywatnej. niN'zewice, folw., gm. Lucień, pow. gostyil- ski, ma 203 m. ziemi ornej, st.aw rybny i młyn cylindrowy, produkujący za 3,000 rR. roeznie. BieJ'zgeł, ob. Bie1'zcl,zewo. łłiel'zgiel, Bid.qło, Biei,qiel, młyn i folw., p. li- pnowski, gm. i par. Nowogród, jedna z naj- piękniejszych miejscowości gub. płockiej, lezy przy rzeczce bez nazwy, do Drwęey wpadają- eej. Na jednej z gór, młyn otaczających, znaj- duje się nasyp stożkowy, zwany Szaniec, z cza- sów przedhistorycznych. B. liczy 3 dm., 43 mk., powierzchni zajmuje 121 morgów, wtem gruntu ornego 92 morgo Br. GIlU. Bicl'Zglill, wieś, pow. wrzesiński, 18 dm., 200 mk., 116 ew., 84 kat., 59 analf.; stac. poczt i kol. że1. Września o 6 kil. Hiel'zglillek, 1.) wieś, pow. wrzesiński, 8 dm., 71 mk., wszyscy kat., 28 analf. 2.) B., f'olw., pow. wrzesińRki, należy do dóbr wrze- sińskich, 1819 morgo roz1., 6 dm., 102 mk., 7 ew., 95 kat., 39 analf.; stac. poczt. i kol. ze1. W rześnia o 2 kil. M. St. Bicl'zgłowo, wieś włościailska, pow. toruń- ski, razI. 2577 mórg, ludności ma 381 (kat. 292, ew. 89). Oprócz szkoły znajduje eię we wsi kościół paraf. katol. Czytamy w aktach kościelnych (wizyta bisk. Olszowskiego), że B. wzięło swoją nazwę od bierzmowania głów, gdyz tu starzy nawet Prusacy przed Krzyza- kami przychodzili uczyć się wiary i bierzmo- wanie odbierać. W r. 1668 istniała jeszcze owa pierwotna kaplica, zamieniona później na zakrystyą; takze i prastary drewniany ołtarz w niej pokazywano. Dicl"Zgłowski zamek, niem. Schlns8-Bi1',qlau, inaczej Biel'z,qłówek, obszerna włość, należąca do miasta Torunia, st p. Pędzewo, liczy 4258 mórg rozl. (2279 ziemi ornej, 605 łąk, 481 pastw., 953 lasu, 31 wody), 17 dm., mk. 270 (katoJ. 203, ew. 67). Dawniej był tu zamek obronny, założony około r. 1260. Cztery lata potem wojsko Strojnata, księcia żmudzkiego, zniszczyło go. l1usiał być jednak zaraz na nowo odbudowany, bo krzyżacy utrzymywali w nim swoich komturów z pewną liczbą (zwy- kle 12) zbrojnych rycerzy i duchownych (naj- wyżej 6). Akta wyliczaj a, następujących 15 komturów biel'zgłowskich: Arnold Crop r. 1276, Teodor de Spira 1295, Otto de Dreyen- love 1327, Segehard de Schwarzburg 1330, Jan Nothaft 1339-1342, Henryk von Kranichfeld, Heidenry II. Rabe 1352, Burchard von Asseburg