Page:PL Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. T. 1.djvu/220

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has not been proofread.


pozostał, przybrał nowych towarzy&zów i z no- wą gorliwoHcią, głoBił naukę Chrystusa. Na pallli(tkę togo męcz0l1stwa postawiono potem t'ztOl'y kapliczki w samym Kazimierzu, a piątą przy drodze do Bieniszewa. VV roku 1640 'Vojeioch Kadzidłowski, kasztelan inow'ooa- ski, z1łozył Hród gęsteg'o boru przy WSI Bwm- Hzcwio, wlaHnie na miojseu, g'dzio mieszkalo przed wieki owyoh pięciu braei, mały klasztor czyli erom kamedułów, których z Bielan pod Warszawą sprowadził. W roku 1781 sami zakonnicy wymurowali sobie piękny kościół, kt.óry jednak po ich supremacyi znacznie pod- upadł i tcraz w coraz większą idzie ruinę. Nabozcństwo w nim odbywa się raz tylko do roku, 8 wrze Klasztor ten w XVIII wieku po- siadał dOHć liezny księg'ozbiór. Por. "Tyg. 111.", t. VIII z 1863 1'., str. 402. nieniszewo, ob. Beniszcwo. Bieniuuy, Biejniuny (ob.), okrąg' wiejski, gm. llolszany, pow. oszmiaiIski, gub. wile{lsla, liczy w swoim obrębie wsie: llieuiuny, ::)zalcm, Góreekowszczyzna, Połudy, Kontorowszezy',na, Uowy, Gudowszczy',na. F. O. Bienlmwitz, ob. Binl,;owice. Iłiernn, ob. Biel'Y. Biel'awa,Bi1'Ctwa, BiI'owa, W8 i do b., p. ko',icl- p,ki, u zbieg'u Odry z Bierawką, mają fi1ią kat?l. par. tare Koźl?, gospodarst.wo worove, z k.l1- ku iolwarkalUl, nllędzy lpueuu GłogowLCe (Franzdorf) i Grabówk.a (ackellhom), si;, dr. zeI. z Koźla do J30gununa, o 130 lnl. od Vro- eław.ia. Iel'awka, Bz.rowa, rz., oływ Odry z .pra- weJ Btrony, 6 lUlI dl., nm ',rodło powyzeJ WSI Belk, przepływa lay pilchovickie, uehodzi między Rudą a Kłodmcą, pod BlOrawą,. Biel'bl'unn, ob. Wyborna. lłiCl'cza, ?b. BŹ1'cza. Biel'czukl, Bi1'czuki, ws l folw. p. IhulllcllSk1, nad rzeką, Bierczukówką wpdając d Ptyez¥, gm. dudzicka, w 1-ym stame polIcYJnym uz: dzieńskim, w 4-ym okręg'u sądowym, w Ilarafil katolickiej annopols.iej,. o :':5 W. OU M;11ska i o 50 w. od Ihumellla, lIczy ooo 80 dusz .ob. lJłei. "Y X VI W. b.yła własnosOlą, Cal,eck1h, przez WIallO następ me przeszła do kSIąZąt I"a- dziwiłłów, a później należała dziedzicznie do Jelskich aż z tego znowu imienia przeszła do Hłaskó okolo roku 1820, na mocy sądu cx- dywizorskiego. Folar ma obszru 5?O nor: n.ów. Grunta są, mlOrme urodza.lne, SlanozęOl przeważnie torfowe, lasy nieoszacowane. Przez Bo przechodził kiedYH odwieczny trakt handlo- wo-wojenny z :Miilslm do ::)łucka na Wołyń i dalej. DziH tego gocińca .'r.aledwie są, ślady, tradycya zaginęła całkiem. Al. Jel. Bierczukówka, Birczulcówlca, niewielka rzc- czka bardzo błotnista, w gub. mi11skiej, w za- chodiej stronie pow. ihumeńskiego, bierze po- ezątek w ll)oezaraeh około wsi Paździorek, a płynąc wiorst 5 w kierunku południowym, niedaleko od wsi i folwarku Bocharewicz wpa- da do rz. Ptyczy z lewej strony. Al. Jel. Biel'dzan', niem. Biel'dzan, WH, pow. opol- ski, z parafiią katol. dek. opolskiego (do 184 filia Bogaeiey), nalezy jako folw. do majoratu turawskiego. Biel'ezowka, ob. Baezówka. Biel'ezwecz, ob. Be1'ezwecz. Bierkowice, niem. BiJ-łowitz, W8, pow. opol- Bki, par kat. Opole, nad rz. Proszkówką. niel'liszy, ob. Be1'lisze. Biel'na, 'wś, pow. bialsl,i w Galicyi, o 2 kil. od st. p. Łodygowice, w par. rz. kat. Łodygo- wice. Biernadce, W8, pow. turecki, gm. t. 11.. przy szosio z Turka do Łęczycy, o 4 w. od Uniejowa; łącznie z folw. Bronówok ma 86 włók, z czego po skolonizowaniu i uwłaszezeniu zostało przy folwarku włók 43, ziemi dobrej. zytniej. Gospodarstwo od kilkunastu lat nr:- dzone postępowo, dobry inwentarz, gorzelm:l. budowle murowane, dom piękny, ogród staran- nie utrzymany. I...asu wysokopiennego włók 7 zao'ajników włók 8. Przez długie czaS' ,b,p,nść Skoi,nickich. Pstrokońskich, w 18 w. I Biernac1deh, potem :MycieIskiego; od r. 184X. I;'elikp,a IJisieckiego, który majątek na teraź- niejsr,ej postawił stopie. Obecnie B. naleZą (]o Ar: D'zierzbickieg-o i razem z przykupionemi: Bronowem i Zelgoszczą są jednym z najwk- . ... kszych majątków nie tylko w powiccie, lecz w g'ubernii. Dzialalność obywatelska popr7.e- dnie"'o i teraźniejsze')'o właśeicieli zasług'u]e n:1 ',aznczonie 7, te'go ';zględn. że nabywjąc są- siednie pustkowia zamieniaj, je na pięknie za- budowane folwarki, pod nową, kulturę ziemi, ,. .,. konserwują wytrzebione lasy, zagajają wydmy i nieuzvtki. V 1827 1'. B. liczyły 24 dm. i 214 lk. Gmina B. należy do s: gm. akr. l w Świnicy Warckiej, st. p. w Uniejowie, odl. od Turka 25 wiorst, ludno 2448. W. S. Biernacice, wieś, pow. odolanowski, 2l dm., 317 mk., 78 ew., 239 kat., 136 analf. niel'lIaszówka, ob. Bern(jSZówh:a. Biernat, imię własne (Bernard), dało pocz:- tek wielu naz;vom miejcwości., . , Biernatki, 1.) WIes, pow. sremskl, 23 dm., 178 mk., 30 ew., 148 kat., 50,analf; ?) .B., folw., pow. śremski, nalezy do dor kormcklcli.' 5 dm., 79 mk., wszyscy kat., 3i:> analf.,. stac. poczt. Bnin o 1 kil., st. kol. żeL Gądkl o 10 kil. M. St. Biel'lIatki, ob. ianaty . , Bierllatw, lm. Asche1'bude, "',los, pow. czarnkowskI, 3 mIeJSC.: 1) B., 2) VlOrort, 3) Miihlenort; 48 dm., 416 mk., 404 ew., 6 kat., 6 żyd., 28 analf., stac. poczt., kol. żel. Wie leń (Fi1ehne) o 11 kil. M. St.