Page:PL Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. T. 1.djvu/219

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has not been proofread.


morgów rozl., 80 domów, 537 mk., pl'obostwo łaciń. w Raciborowicach, obszar dworski jest własnością, probostwa św. Floryana w Krako- wie, szkoła ludowa dwuklasowa. M. lJl. ienie, niem. Bienien, wś i młyn, pow. ełcki, niedaleko sto p. Grabnik. Oieniec, wś, pow. wielullski, g'm. Mierzyce, par. Pątnów. W 1827 r. było tu 31 dm. i 215 mk. Dawnc starostwo płaciło w XVIII wieku 211 zł. kwarty. Oienidzice, 1.) inaczej Bielliądzice, wieś, pow. wieluński, gm. "Vydrzyn, par. Czarno- żyły. W 1827 r. było tu 10 dm. i 115 mieszko 2.) O., w i folw., pow. radomski, gm. Wolanów, par. Jarosławice. Hieniew, Bien , iewo wś, pow. błoński, gm. Passy, par. Pawłowice. W 1827 r. było tu 12 dm. i 147 mk. Hieniewice, wś, pow. błoński, gm. ]>assy, par. Błonie. W 1827 r. było tu In dm. i 316 mieszk.; obecnie 337 mk. Należy do dóbr Błubice. Oienin, 'Y!ś w pow. ełckim, nad jez. Su- nowa. Hieniów, wieś, pow. :.:łoczowski, jest jakby najbardziej na północny wschód wysuniętem przedmieściem Złoczowa. Przestrzf i posia- dłosć większa zajmuje roli ornej 307, łąk i ogrodów 50, pastwisk 104 m. Posiadłość mniej- sza roli ornej 124, łąk i ogrodów 41, pastwisk 3 m. J...udności rzym. kat. 178, gr. kat. 20, izraelitów 8: razem 206. Należy do obudwu parafij w Złoczowic. W tcj wsi jest dysty- larnia sławna na obwody: złoczowski, brzc- żański i tarnopolski z gorzałki "bicniówką" zwanej. 'Własność klasztoru Sióstr :Miłosicr- dzia we Lwowie. Bieniowcc, wś w pow. sokólskim, gub. gl'odziCliskiej, o 25 W. od 80kółki, dm. 35. Biel'.ki, 1.) starc i nowc, wsie, pow. ostrow- ski, gm. Dmochy Glinki, par. Rosochatc. 2.) H., okolica szlachccka, pow ciechanowski, gm. i par. Sońsk. W obrębie jej znajdują się: B. bucice, :B. żarne, B. karkuty, B. skrzekoty, :B. śmietanki. Przechodzi tędy droga żel. ad- wiślańska. Bieńki, niem. Bienken, wś i młyn, pow. ządz- borski, niedaleko st. p. Rybno. Oieńkowlt Wisznia, wś, pow. Rudki, o '/. mili od tego miasta oJ.dalona. Przestrzeui posiadłość większa zajmuje: roli ornej 570, łąk i ogrodów 126, pastwisk 38, lasu 733 morg.; posiadłość mniejsza: roli ornej 1044, łąk i ogrodów 206, past. 54 morgo Ludność rzym. kat. 230, gr. kat. 1070, izrael. 27: razem 1327; gr. kat. parafią ma w miejscu, do której należy miasto Rudki z 238 parafianami; razem ta pa- rafia liczy 1308 gr. kat. dusz i należy do de- kanatu komarniańskiego. Wieś ta posiada szko- łę filialną, nalezącą do rady szkol. okręg. w Gródku. Właściciel więkHzcj posiadłości: Jan Alcksander hr. Fredro. Iłiel)kowce. wś, pow. rohatyński, nad rze- czką Swirz zwaną, wpada do Dniestru. B. oddalone są o półtorej mili na zachód od Roha- tyna, a o 1/. mili od Podlmmienia. Przestrze- ni posiadłość większa obejmuje: roli ornej 129, łąk i ogrodów 22, pastwisk 74, lasu 13 morgo Posiadłość mniejsza roli ornej 615, łąk i ogrod. 109, past. 99, lasu 60 morgo I,udnoś rzym. kat. 2, gr. kat. 488, izrac1., 77, razem 567. Należy do rzym. kat. pi,rafii i urzędu pocztowo w Podkamieniu, gr. kat. paraf. ma w miejscu, która należy do dekanatu chodorowskiego ar- chidyecezyi lwowISkiej. Wieś ta posiada kasę pozyczkową z fnnduszem 247 zlr. Właściciel- ka większej posiadłości: Leontyna hrabina Sta- rzellska. B. R. Iłiclikowice, wś, pow. bocheilski, o 4 kil. od Uścia Solnego, w pow. rz. ka.t. Cerekiew. Własność Sylw. Jasińskiego. Jłimikowiec sdzilłlh'owskie, wś, pow. wielicki, o 12 kil. od W ieliczki, w par. rz. ht. Dziekanowice. Własność Ludwika Goluchow- skiego. Bielłkówka, wś, pow. myślenicki, ma 3456 morgo rozI., wtem pastwisk 1264, lasu 1003 m., 259 domów, 1469 ludności; paraf. lac. w miej- scu, erygowana w r. 1793 przez oderwanie się od parafii w Sułkowieach. Kościół paraf. poświęcony w r. 1808. Szkoła ludowa jedno- klasowa. Połoenie bardzo górzyste, niedaleko g'ościńca z :Makowa do Żywca. M. M. Bimikówka, wś, nad Wisłą, pow. chełmiń- ski, par. Starogród. Bieńkowska kępa (wyspa na Wiślc), wieś w nizinach, zamieszkała przez chałupników t. j. posiadahcych drobne posia- dłości, st. poczt. i tel. Chełmno. Rozl. 2391,03 mórg magd., 75 bud.. 50 dom., 393 mieszk, 347 katolików; na kępie 3 domy i 12 mieszko W r. 1813 i 1829 za.ala wieś Wisła, przerwawszy groblę na długości 710 prętów (1813), a 110 prętów (1829). Biei.kuny, okolica w pow. trockim. Bienisłaus, ob. Benisław. Bieniszewo lub Biniszewo, wś rozkolonizo- wana, pow. słupecki, gm. i par. Kazimierz., przy drodze z Kazimierza do Konina. :Miejsce pa- miętne męczellstwem pięciu braci Polaków. Jan, Mateusz, Izaak, Chrystynus i Barnabasz, towa- rzysze św. Wojciecha, osiedli śród puszczy. Pobozność ich i zarliwość tak zniewoliła Bole- sława Chrobrego, ze wspierał podobno ich apo- stolską działalność. Według podania, swa- wolni żołnierze napadli pustelników tych w no- cy i dostatek zabrawszy, pomordowali. Król z wielką czcią zwłoki ich w Kazimierzu kazał pochować, zkąd w następnym 1005 roku do Gniezna przeniesione zostały. Ocalony jednak przełożony ich Benedykt dalej na tom miejscu