Page:PL Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. T. 1.djvu/218

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has not been proofread.


1860 było w powiecie 111,184 mieszk., w!;i 1551. Rolnictwo w nędznym stanie, zboża niewiele się rodzi. Lasy zajmują dwie trzecie całej powierzchni powiatu. Biellal'owa, ob. Byual'owtt. Bienall, ob. Byuowo. Biendawn, Bieudarm (?), ou. 13iędawa. lJielldiuga, wś, pow. włodzimierski, odda- lona od miasteczka Lubom]i o 2 w., od Du- uienki w Królestwie Po]skiem o 3 w. i od sta- cyi dr. zel. nadwiślańskiej Dorohusk wiorst 12. Położona nad samą rzeką Bugiem, jak na- zwa jej wskazuje była kicdyś przystanią dla handlu spławowego. Ze znacznej części W 0- łynia, a nawet z dalszych gubernij, zwmono tu zboże, które, składane w kilkunastu ogro- mnych śpichrzach, czekało odpowiedniej do spławu pory. Obecnie gdy z pobudowanigm kolei żelaznych, handel zbozowy ku takowym się skierował, a Bugiem mała bardzo ilość zbo- za i to tylko razem z drzewem, idzie do War- szawy i Gdańska, ruch dawny tu ustał, z li- cznych spichlerzy jeden tylko został; a i ten stoi pustkami. Skutkiem znacznego dawniej ruchu ludności inteligentniejszej, jak również bliskiego sąsiedztwa Dubienki, ludność B. od- mienną ma charakterystykę od innych sąsie- dnich wsi. Strojem więcej zblizeni do mie- szczan, a inteligencyą i obyczajami o wiele wyprzedzili swoich wioskowych sąsiadów. Wieś składa się obecnie z 48 osad i 350 dusz ludności płci obojej, po większej części wyzna- nia katolickiego; B. wraz z kilku okolicznemi wsiami, należała dawniej do rodziny W ydżgów, od których w spadku po kądzieli przeszła do rąk obecnych posiadaczy Kroczyilskich. Ze szczegółów ciekawszych zasługuje tu na wzmiankę dwór starożytny, zbudowany przez l:3ieniutę Lechowiekiego jak podanie głosi, je- szcze w XIV stuleciu. Znajduj//" się pod nim obszerne lochy, w których w połowie zeszłego stulecia, ówczesny właściciel B. podkomorzy Kazimierz Wydzga, w gorliwości o rozpo- wszechnienie wiary katolickiej, trzymał izrae- litów chwytanych przemocą w Dubience, a trzymał ich tam, dopóki nie zdecydowali się przyjąć chrztu św. Tak zyskanych nowych ,chrześcian osadzał na wsi, wyposażał gruntami, a potomkowie ich, rozrodzeni na kilkanaście rodzin, dotąd egzystują we wsi. Jest tu nie- wielki ale schludny murowany kościołek (filia parafii LubomI), fundacyi tegoz Kazimierza W ydzgi. Biendiuhówka, wś, nad rz. Mirą, pow. kijowski, o 15 w. od Kahorlika, mieszko 437, ziemi 1564 dzies., należy do Baniewskiego, dawniej do starostwa kahorlickiego. Bienemuhl, 1.) kolonia, pow. wschowski, ob. Wygnańczyce (Weigmannsdorf). 2.) B., leśnictwo, powiat w-8Chow8ki, ob. Wygnań- czyce. Bienengal.ten lub 13iel/enlwj, folw. dóbr I:;iemianowic, pow. bytomski. Bienenwel'del', ob. PszczółczYlI. Bieneł.twiese, ob. BartlÓwld. Bień, Hieniasz, imię wjasne (Benedykt), stllllowi źródłosłów nazw takich jak: Bieniew, Bieni- szew, Bieniewice i t. p. Br. C". Bieli, wś, pow. kielecki, gmina i parafia fniów. Bielliakonie, Beuiakouy (ob.), mko, pow. lidzki, w 2-im okręgu administr., własnoć p. l{,ymszy, odległe od Wilna 47 w" od Lidy 43. :NIieszkańców ob. płci 63. Paraf. kościół katolicki ś. Jana Chrzciciela, założony 163-1 z drzewa przez Jana Cza plińskiego. Parafia katol. dekanatu raduńskiego: dusz 4370. Filia w Bntrymańcach. Gmina wiejska B., pow. lidzki, ma ludności 2840 t. j. męz. 1436, kob. 1404. Pow. gTuntu paska, lasy, błota, wiele odłogu; rzeki Solcza i Zyżma. Bielliakoll)', okrąg wiejski w gminie Dzie- wieniszkach, pow. oszmiallski, liczy w swoim obrębie wsie: Birzyń, W ojsze, Zabiejgi, Ko- Wi1l1ce, Dolina, Litwica, Mikolcze. Uieniaszowice, wś, pow, dąbrowski, tuż pod Siedleszowicami, w par. rz. kat. Grom- boszó,v. Jłieniawa, wieś, pow. podhajecki, nad Stry- pą, o 3 mile na północny wschód od Podhajec. Przestrzeni posiadłość większa obejmuje roli ornej: 582, łąk i ogrodów 91. pastwisk 66 m. Posiadłość mniejsza: roli ornej 1284 łąk i ogrodów 123, pastwisk 48 morgo Kwitnie tu pszczelnictwo. Ludność rzym. kat. 394. gr. kat. 331, izraelito 12: razem 737. Należy do rz. kat. par. w Nastasowie, gr. kat. par. w Bo- hatkowcach. VV{; ta posiada I'!zkołę etatową 1- klasową, nalcżącą, do rady szkol. okręg. w Brze- żanach, i kasę pozyczkową z funduszem zakła- dowym 200 złr. Właścicielka większej posia- dłości Gabryela hr. Starzyńska. Jłienica, Benica (ob.), mko, pow. oszmiań- ski, w 2-im okręgu administr., własność p. Szwykowskiego. :Mieszkańców ob. płci 172. Odleg'ł. od Wilna W. 94, od Oszmiany w. 53. Dawniej klasztory bernardynów i karmelitów. Cerkiew parafialna. Był tu niedawno jeszcze kościół katol. paraf'. dekanatu oszmiańskiego, z kaplicą w :Markowie. Wiejska gmina B. liczy 506 dym., 6578 włośc. ob. płci. Zarząd gminny w miast. Bienicy. Gmina składa. się z 9 okręgów wiejskich: 1) Bienica; 2) Zas- kiewicze; 3) Redźki; 4) Ponizie; 5) Zagsze; 6) Zarudnicze; 7) Zawileje; 8) Jurowszczyzna; 9) Borkowszczyzna. Gmina liczy 82 wsi. Okrąg wiejski B. w gminie B., liczy w swoim obrębie mko B., wsie: Janowicze, Siwica, Hor- bacze, Nielidki, Chatucicze. Bie.ńczyee, wś, pow. krakowski, 1043 n. a.