Page:PL Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. T. 1.djvu/217

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has not been proofread.


terowa, o 16 w. odległa od m. pow. Radomyśla, leży śród lasów i błot. :Mieszk. 70, wyznania katolickiego; trudnią się przeważnie leśnym przemysłem. Ziemi 491 dz.; należy do mię- dzyrzeckiego majątku Złotnickiego, ojcu które- go został darowany ten cały majątek. Zarząd policyjny w Radomyślu, gminny we wsi Czu- dinie. Kl. p,.zed. 2.) B., osada, pow. nowo- gradwołyński, gminy kurneliskiej, chat 20, na- leży do dóbr sokołowskich, własność generała Knia.żewicza. L. R. Biełka, Białka, 1.) rz., dopływ Teterowa z pra- wej strony, uchodzi przy wsi Krymek, w pow. radomyskim. Przyjmuje rz. Kilewiec, Rajew- kę, :Mokry strumień i inne bezimienne. 2.) B., rz, wpada w!!kwirskim pow. za m. Kominem, do rz. Irpenia. Wspominana w akcie grani- cznym pod r. 1617. 3.) B., rz., dopływ rz. Sobu w powiecie lipowieckim, ze strony pra- wej. 4.) B., rz., lewy dopływ rz. Stuhny. Diełki, wsie, ob. Białki, B/łTd. Biełkowce, wś, pow. radomYlSki, nad rz. Swinołużką, wpadającą do Teterowa, o 6 w. od Korostyszowa. :Mieszk. 845, wyznania pra- wosławnego. Cerkiew parafia1. i "zkółka. Zie- mi 2014 dzies. Czarnoziem pomięszany z glill- ką i piaikiem. W połowie grunta pokryte lasem. Należy do hr. Olizara. Zarząd gmin- ny w tejze wsi, policyjny w Korostyszowie. Biełoboh, ob. Bjeloboh. Biełocerkowka, ob. Białocel'kiewka. ska. Biełocz, wś, pow. bałcki, gm. Mołokisze, liczy dusz męz. 280. Ziemi włośc. 858 dz., ziemi dworskiej używalnej 602 dz., nieużyt. 108 dzies.; należała do Karwowskich, dziś }Iańkowskiego; oprócz tego jest 60 dz. uży- walnej i 74 nieużyto Domineckiego. Dl'. M. Biełocz, Biełol', rz., lewy dopływ Dniestru, zaczyna się w pow. olhopolskim pod wsią S(,r- bami, wpada do Dniestru w pow. bałckim, mię- dzy wsiami Stroińco i Biełocz. Długa według Pola przeszło milę. Biełoj, ob. Biełyj. Biełojarska, st. p., pow. ekatol'ynbul'ski, gub; permska. Biełoostrow, st. dr. żel. finlandzkiej, o 30 w. od Petersburga, a 383 w. od Helsingforsu. Biełoruczje, ob. BiałOl'ucze. BiełoSOl'oki, ob. Białosoroki. Biełopol, ob. Białopol. Biełopolje, ob. Bia-łopole. Bieło8tok, ob. Białystok. Biełotyn, Bia-łocin, Biłotyn, wś, pow. o!Stog- ski, na południe od Ostroga o 13 w.. przy dro- dze pocztowej do Zasławia, okrążona wielkiemi borami, należy do ks. Ludgardy z Tyszkiewi- czów Jabłonowskiej; od strony Zasławia ogro- mny rybny staw z młynem. Jest tu fabryka fajansu i porcelany, pokład ziemi po większej części krzemienisty, st. poczt., skołą. zydow- ska, około 50 żydowskich domów a 80 dom. włościańskich, którzy nie mają pól, tylko 00- szerne ogrody, i w nich sieją. potrochu zyta, jęczmienia, konopi. Mężczyżni trudnią się pi- łowaniem tarcic i wyrobem leśnych materya- łów, a kobiety i dzieci pracują w fabryce por- celany i fajansu (1860 r. produkcya 325 tys. rs.), i to jest główne ich utrzymanie. W]L przed 50 laty odkryto wody mineralne siar- czano i urządzono łazienki, w których przez lat kilka chorzy brali kąpiele; lecz później Zf)- stały zaniedbane a dziś nie ma śladu łazi e- nek. Z. Róż. Biełowice, W8, pow. i par. Opoczno, gm. Krzczonów, na wzgórzach zamykających dolinę rz. Drzewiezki, o 5 w. na wschód od Opoczna. W 1827 r. było tu 42 dm. i 263 mk. Biełowid, rz., dopływ Dniopru pod miasto- czkiem :Moszny, w pow. czerkaskim. Biełowin, ob. Bieławin. Biełowizna, wś, pow. bę<iziński, gm. Woj- kowico kościelne, par. Wojkowice. Biełowodzk, m. nadetatowe, pow. starobiel- ski, gub. charkowska, o 51 w. od Starobielska, st. p., 7900 mk. Biełoziel:ie, ob. Bialoziel'ze. Biełozierka, ob. Bialozól'ka. Biełoziersk, m. pow. gub. nowgorodzkioj, st. p., 6000 mk. Biełozierska, st. p., pow. i gub. chersOJi- Biełllsza, ob. Muldowa. Biełllszka, rz., przetok jarowy, wpada do rz. Talianki w pow. humallskim. Bieły.i albo B1'elsk, miasto powiatowe g'uber- nii smoleńskiej, leży nad rzeką Obszą, wpada- jącą do Dźwiny północnej, o mil 20 i pół od Smoleńska. Założono r. 1508 przez wielkiego księcia VVasila Iwanowicza, który posłał księ- cia Piotra Smoleilskiego Łobana-Rapołowskie- go na Białę, dla budowania pogranicznego mi a- sta od strony Litwy; zostawało później pod jej panowaniem. W r. 1654, przeszedłszy wraz z Smoleńskiem pod władzę Rossyi, stało się później wsią, pod nazw. "przeprawy Bielskiej." W 1'.1775 podniesione do stopnia miasta po- wiatowego, z powodu korzystnego połozenia handlowego. Tu urządzono skład płodów smo-, leńskiej, a w części kałuskiej i orłowskiej gu- bernij, wysyłanych do Rygi. Liczy mieszkań- ców 7709 płci obojga; ma 5 cerkwi, port do- godny, 6 garbarni. Z portu bielskiego wycho- dzi corocznie żyta, konopi, siemienia lnianego i łoju, na sumę 26,000,000 złp. Powiat biel- ski, gub. smoleilskiej, zajmuje 9348 w. kw.; powierzchnia na wsch. i płd.-wsch. wzgórzy- sta, we środku i na zachodzie niska, prawie zupełnie błotnista. Tu odro5le wyżyny wał- dajskiej tworzą dział wodny między Dnieprem a Dźwiną. Gleba przewnie g'liniaBta Roku