Page:PL Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. T. 1.djvu/216

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has not been proofread.


Bielsken, ob. Bilskie. Bielski..., ob. Bielslc, Bielsko (Niekiedy i od Białej tworzą, przymiotnik: "biolski,-a,-e. ") Bielski (dekanat), ob. Homelski dekanat i Bielsk. Bielskie Budy, niem. Bielslcer Buden, ob. Bielsk. Bielskie 'I'atl'y, ob. Tatry Bielsko, 1.) wieś i domin., pow. między- chodzki, 716 morgo rozl.; 33 dm.; 322 mk.; 286 ew., 36 kat.; 63 analf. 2.) B., niem. An- naberg, kolonia, pow. inowrocławski; 21 dm.; 201 .mk.; 161 ew., 40 kat.; 45 anal.; st. poczt. Wójcin o 11 kiL; stac. kol. żel. Mogilno o 13 kilom. M. St. Bielsko, Bielsk, Bilsko, niem., Bielitz, Bilitz, m. pow. Szlą,ska austr., w księstwie cieszyń- skiem, u podnóża Beskidu szląskiego, na lewym brzegu rz. Białej, wprost handlowego i prze- mysłowego miasta galic.yjskiego :Białej, połą- ozone koleją żelazną z Zywcelll (20 kilometr.) i z Dziedzicami (skąd się rozchodzą drogi do Krakowa, Wiednia, Wrocławia), a traktem pocztowym z Cieszynem (32 kil.) i Skoczowem (19 kiL). Miasto obszerne i dobrze zabudo- wane, liczy 10721 mk. Według innych śró- deł 14666, w tej liczbie 10240 ew., 3606 kat., 820 izr. Do największych gmachów należy tu zamek ordynacyi bielskiej, książąt Sułkow- skich, w samym środku miasta połozony; przy- tykają doń rozległe ogrody, cią,g'nące się wzdłuż rz. :Białej. :Miasto oświetlone gazem. Ważny punkt pod względem przemysłu weł- nianego, głównie sukiennego, i haildlu wełną; ma fabryki maszyn, sklad soli galicyjskiej. Dolna część miasta 960 st. 11. p. m. wzniesiona. B. mieści w swoich murach następujące illsty- tucye: rada szkolna okręg'owa, e. k. ginm., c. k. wyszsza szkoła realna; semin. naucz. ewa n ; szkoły: rzemiosł, tkactwa, miejska ewan., dla chłopców o 8 klasach, dziewcz. o 7 Id[1slwh, dziewcząt katolicka, izraebh 5-klasowa; de- kanat katolicki, eWallg. suporintendura na Mo- rawy i Szląsk; sąd okręgowy, kassa oszczędno- ści, bankhandI. i przemyslowy, filia austr. ban- ku narod"; stowarzyszeń różnych trzynaście. Parafia katolicka B. dekanatu bielskiego jiczy kat. 8800, ewang. 10060, izr. 1100. Prócz kościoła parafialnego ma takie B. drugi mały koEc. św. Trójcy. Dek. Ęatol. B. dyee. wro- cławskiej ma 5 parafij i 4 filio a językiem ko- ścielnym urzędowym jest w nim język polski, podobnie jak częściowo i w parafii ewangeli- ckiej B. Powiat bielski ma 3,7 mil kw rozl. (51 Qlo roli uprawnej, 13% łąk i pastwisk, 28% lasu). Grunt na pn. falisty, na pd. górzysty (700 do 3500 st. n. l). 111.). Mieszkańców 33,000, po części niemców (mniej więcej w po- łowie katolików i ewangelików, 600 żydów). Msto 1; wsi 27, dymów 3264. Takzwanę staro- stwo bielskie na Szląsku austr. obejmuje po- wiaty bielski, skoczowski i strumieński. F. S. Bielsko, niem. Beelitz, m. w okr. podstąpiń- skim (Potsdam) w Prusiech, tkactwo bardzo rozwinięte. Bielsko stare, niem. Alt-Bielztz, wś i gmina pow. bielski, na Szląsku austr., wraz z Ale- ksandrowicami rozległości morgo 3103, ludno 3927. Samo B. Stare, wś, ma 2427 mk., leży tuż pod m. pow. Bielsko, ma parafią ewang'. i filią parafii katol. Bielsko. Ludność przewa- żnie niemiecka. Bielszczyzna, folw., pow. lubelski, gm. Konopnica, par. Kalinowszczyzna. Bielszczyzna, zaścianek, pow. trocki. Bielszowice, niem. Bielschowitz, wś, pow. bytomski, niedaleko Gliwic, ma par. kato l. dek. bytomiikiego. Są tu kopalnie węgla kamien- nego i huta cynkowa, Bieluny, zaścianek, pow. trocki. Bielus, ob. Meża. Iłieła, ob. Biała. Bieła.ja, Biała wś, })Qw. ługski, gub.pe- tersburska, st. p. i st. dr. zel. warsz.-petersb., o 192 w. od Petersburga. Biełaja Cerko w, ob. Białacel'kiew. lłiełaszka, ob. 1'ykicz Gól'ny. Biełaszki, 1.) wś, pow. berdyczowski, nad rz. Kotlarką, wpadającą do Rosi, o 6 w. od Pohrebyszcz, a o 29 od Holendrów, stac. kijow- sko-odeskiej ur. żel. :Mieszk. 1148, wyznania prawoshwnego. Cerkiew parafialna i szkółka. Ziemi 2632 dzies., wyborny czarnoziem. Na- lezy do ks. Wittgensteina. Zarząd gminny wPohreoyszczach, policyjny w Samhorodku. 2.) B., wś, }JOw.llUlllański, nad rz. Biełaszką, wpadającą do Tykiem. Mieszk. 1358, wyzna- nia prawosław. Cerkiew parafialna i szkółka. Ziemi 2350 dzies., czarnoziemu z glinką, a miej- scami i smnej gliny. N alezy do talnieńskiego majątlm hl'. Szuwałowa. Zarząd policyjny w Talnem, o 6 wiorst odległem, gminny we wsi Muszurowio. Kl. Przed. Bieławin lub BielowiII, wś, pow. chełmski, gm. Kl'zywiczki, par. Chełm, o 2 w. od Cheł- ma, śród mokradli położona. Stoi tu baszta zwana przez lud "stołpem" (słup) na usypa- nym wzg'ól'ku śród błot. Baszta ta dziś w ru- inie, zbudowana, jest z kamieni[1 polnego na za- prawie wapiennej. Kiedy i w jakim celu zo- stała wzniesiona uiewiadolllo. Przypuszczenia al'cheolpgów uie są zgodno, Biełczaki, ob. Bielczaki. Biełgoraj, ob. Biłgoraj. Biełgorod, m. pow. gub. kurskiej, st. dr. żel. kursko-charkowsko-azowskiej, o 133 w. od Kurska, ma bank, st. poczt. i 15453 mk. BiełbOl'odka, ob. Białogródka. Biełka, 1.) mała osada szlachecka, pow. radomyski, nad rzeczką t. n., wpadającą do Tę­